Znowelizowana ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

05.06.2009

Z dniem 1 czerwca br. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20), wprowadzona ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 106).

Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94 oraz dyrektywę Rady 76/769/EWG, a także dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30 grudnia 2006 r., str. 1) oraz do wytycznych zawartych w załączniku XVII do tego rozporządzenia, które w zakresie dotyczącym wprowadzenia do obrotu i stosowania włókien azbestu i wyrobów zawierających włókna azbestu dopuszczają wprowadzanie do obrotu i stosowanie diafragm do istniejących instalacji elektrolitycznych zawierających azbest chryzotylowy oraz stosowanie wałów z azbestu chryzotylowego wykorzystywanych do ciągnienia szkła, zainstalowanych albo znajdujących się w użyciu przed dniem 1 stycznia 2005 r., do momentu ich zużycia lub możliwości zastąpienia ich substytutami bezazbestowymi. Zakazano też produkcji wyrobów, które zawierają azbest.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in