Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

09.12.2019

W październiku 2019 roku weszła w życie tak zwana megaustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe przepisy mają usprawnić i przyspieszyć realizację inwestycji telekomunikacyjnych. Zmiany wprowadzono w 16 ustawach.

 

Zmiany w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.):

 1. rozszerzono definicję pojęcia „infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu" o linię kablową nadziemną;
 2. określono przypadki, w których jednostka samorządu terytorialnego jest uprawniona do podjęcia działalności w zakresie telekomunikacji w postaci budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 3. wprowadzono możliwość finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, w formie dotacji celowej, kosztów inwestycji, w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku;
 4. utworzono Fundusz Szerokopasmowy jako instrument wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków krajowych;
 5. wprowadzono zmiany mające na celu przyspieszenie procesu wydawania przez Prezesa UKE decyzji w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej, przez wyłączenie z zakresu uzgodnień kwestii dotyczących finansowych warunków współpracy;
 6. wprowadzono możliwość zmiany przez Prezesa UKE decyzji określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej lub decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej;
 7. zmieniono przepisy dotyczące inwentaryzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, m.in. rozszerzono zakres danych podlegających inwentaryzacji o przebieg światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu;
 8. rozszerzono dostęp do informacji zgromadzonych w Punkcie Informacyjnym do spraw Telekomunikacji dla wszystkich operatorów sieci;
 9. utworzono System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne, będący publiczną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 10. zmieniono regulacje dotyczące zapewnienia dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji, w tym uzupełniono katalog możliwych form dostępu o dostęp polegający na umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku;
 11. doprecyzowano, że instalacja telekomunikacyjna budynku ma stanowić część składową nieruchomości – rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie występujących przypadków, kiedy instalacje telekomunikacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej wykonywane są w sposób uniemożliwiający przyłączenie różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych na zasadzie równego dostępu;
 12. doprecyzowano, że także w przypadku gdy inwestor dokonuje zgłoszenia rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku, musi on złożyć stosowne oświadczenie o istnieniu w budynku instalacji telekomunikacyjnej, jeżeli budynek jest w nią wyposażony, w przeciwnym razie zgłoszenie musi objąć wykonanie także takiej instalacji (dotychczas w przepisie mowa była tylko o wniosku o pozwolenie na budowę);
 13. wprowadzono przepis stanowiący, że istniejące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazy czy ograniczenia dotyczące lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej z mocy prawa nie mają zastosowania.

 

Fot. stock.adobe / thanongsak
 

Zobacz też: Wycena szkód infrastruktury telekomunikacyjnej
 

Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.):

 1. wprowadzono obowiązek lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy wszystkich kategorii dróg publicznych oraz w przypadku przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny;
 2. w przypadku robót budowlanych prowadzonych w ramach koordynacji robót budowlanych wprowadzono możliwość złożenia wspólnego wniosku do zarządcy drogi przez dwóch lub więcej zajmujących pas drogowy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, co będzie skutkowało wydaniem jednej decyzji w tym przedmiocie oraz możliwością proporcjonalnego ustalenia opłaty dla każdego z zajmujących pas drogowy;
 3. obniżono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawki opłat za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 20 zł za 1 m2 na rok;
 4. wprowadzono możliwość zawarcia przez jednostkę samorządu terytorialnego tzw. umowy inwestycyjnej, na mocy której w zamian za realizację przez inwestora określonej w umowie inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, związanej z zajęciem przez inwestora pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się w umowie stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości niższej niż ustalona w uchwale.

Polecamy: Budowa instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.):

 1. zmieniono brzmienie definicji obiektu liniowego przez wskazanie, że kable w kanalizacji kablowej oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;
 2. zmieniono brzmienie definicji tymczasowego obiektu budowlanego przez dodanie do wyliczenia przenośnych wolno stojących masztów antenowych;
 3. uchylono budzący wątpliwości interpretacyjne przepis art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. e ustawy, który wskazywał, że nie wymaga pozwolenia na budowę budowa sieci telekomunikacyjnych;
 4. wyłączono z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę inwestycje polegające na budowie podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, które wymagać będą zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 5. doprecyzowano przepis art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy, wskazując, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na „instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych";
 6. w przypadku realizacji instalacji radiokomunikacyjnych dodano przepis nakazujący dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia projektanta, posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 7. wprowadzono regulację, w myśl której organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany będzie zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informować o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze swojej właściwości.

 

Zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

 1. wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, które polegają na obowiązku przeprowadzenia pomiarów PEM bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia oraz każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana;
 2. doprecyzowano pojęcie „miejsce dostępne dla ludności";
 3. dokonano zmian w przepisach regulujących procedurę zgłaszania organowi ochrony środowiska instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
 4. zobowiązano organ ochrony środowiska do udostępniania na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informacji o instalacjach objętych obowiązkiem zgłoszenia ze względu na wytwarzanie pola elektromagnetycznego.

 

Do istotnych zmian należy zaliczyć także zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) polegające na umożliwieniu, w określonych przypadkach, budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych oraz rezerwatów przyrody oraz ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056), w której zniesiono dotychczasowe zakazy i ograniczenia w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych, a także ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129, ze zm.), gdzie zmienione przepisy mają przyspieszyć proces pozyskiwania warunków dostępu do terenów leśnych.

 

Zobacz: Dobre praktyki dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych)

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in