Zmiana trasy kabli średniego napięcia

26.05.2020

Czy zmiana trasy kabli średniego napięcia kwalifikuje się jako zmiana nieistotna w projekcie budowlanym, czy wymaga to wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę?

 

Zwracam się z prośbą o opinię na temat wprowadzenia zmiany trasy kabli średniego napięcia (SN). Kable średniego napięcia znajdują się na działce należącej do zakładu energetycznego (ZE). Działka jest terenem wygrodzonym i niedostępnym dla osób trzecich. Zmiana trasy odbędzie się tylko w obszarze działki ZE. Zmiana trasy kabli SN wykluczy czas pracy tymczasowej tych kabli, wpłynie więc na pewność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Dodatkowo wpłynie na skrócenie całkowitego czasu realizacji zadania, co też poprawia pewność zasilania odbiorców. Nie bez znaczenia będzie też poprawa bezpieczeństwa pracy dla wszystkich pracowników realizujących modernizacje obiektu i służb eksploatacyjnych ZE i całkowita inwentaryzacja tras kabli, która obecnie nie jest pełna.

Czy zmiana trasy kabli kwalifikuje się jako zmiana nieistotna w projekcie budowlanym, czy wymaga to wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę.

 

Budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury, w tym energetycznej linii kablowej SN – w zakresie zmiany trasy kabli – odbywa się na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. do Dz.U. z 2020 r. poz. 148). Przepisy Prawa budowlanego (Pb) w art. 36a określają przypadki istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zakres zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, które są istotne, wymaga zmiany projektu budowlanego oraz zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

 

Fot. stock.adobe / lovelyday12

 

Kierownik budowy ma obowiązek wykonania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Każde odstępstwo od projektu budowlanego wymaga akceptacji projektanta, niezależnie od istotności tego odstępstwa. To do projektanta należy podjęcie decyzji (na podstawie Pb i wiedzy technicznej), czy odstępstwo od projektu jest istotne lub nie, oraz dalszy tok postępowania. Oczywiście należy mieć na względzie, że w zależności od artykułu Pb, na podstawie którego wykonywana jest budowa, decyzja projektanta może być przez organ zakwestionowana.

 

Zobacz też: Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

W procesie budowy przed rozpoczęciem robót ziemnych trasa linii kablowych powinna być przez uprawnionego geodetę wytyczona geodezyjnie, na podstawie projektu budowlanego, i geodeta ten zgłasza ją we właściwym wydziale geodezyjno-kartograficznym starostwa powiatowego, pobierając z zasobu stosowne dokumenty.

 

Po ułożeniu linii kablowej średniego napięcia geodeta wykonuje operat wraz z opisem i wrysowaniem na uzyskaną ze starostwa powiatowego mapę zasadniczą, potwierdzając wykonanie zgodne z projektem. Aktualna po inwentaryzacji mapa zostaje przekazana do zasobu geodezyjnego starostwa z wpisem o wykonaniu zgodnie z projektem lub nie. Należy zaznaczyć, że ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276, 284) rozdział 3 w art. 19 ust. 1 ppkt 11 wskazuje konieczność określenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia m.in. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dotychczas dopuszczalne odstępstwo od projektowanej trasy1 wynosi w terenie dla gruntów rolnych i leśnych 0,5 m, natomiast w terenie dla gruntów zabudowanych – 0,3 m. Zgłoszenie prac geodezyjnych z wpisem o wykonaniu niezgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania może spowodować konieczność wykonania aktualizacji projektu zagospodarowania. Powyższe nie dotyczy przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

 

Sprawdź też:

Analizując sytuację zmiany ze względu na pierwotną decyzję, należy prześledzić poszczególne przypadki.
W przypadku realizacji zadania na podstawie decyzji pozwolenia na budowę należy zwrócić uwagę na zapisy w tej decyzji, czy nie ma wymogu lub wpisu o obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W takim przypadku decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego na podstawie wymaganych dokumentów, w tym oświadczeniu kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem. Z praktyki postępowania urzędu nadzoru budowlanego przedstawiona zmiana trasy linii kablowej może stanowić istotną zmianę wymagającą projektu (planu) zamiennego wraz z decyzją. W takim przypadku można wystąpić z wcześniejszym zapytaniem ustnym lub pisemnym do właściwego organu nadzoru budowlanego o interpretację ze względu na mogące wystąpić różne podejścia powyższych urzędów. Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami art. 36a ust. 5 ppkt 6 Pb istotną zmianą jest zmiana wymagająca uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń do decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, o których jest mowa w Prawie budowlanym – art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a (w zakresie budowy) lub art. 29 ust. 2 pkt 1b (w zakresie przebudowy).
W przypadku realizacji zadania na podstawie zgłoszenia projektant podejmuje decyzję o istotności zmian do pierwotnego projektu. Przypadki zmiany trasy linii podziemnych infrastruktury są dość częste i podyktowane są różnymi warunkami, których na etapie projektowania nie można przewidzieć. Dotyczą one przypadków, gdy na trasie znajduje się już inna linia uzbrojenia infrastruktury podziemnej i nie ma możliwości po tej samej trasie ułożyć projektowanej linii. W tym przypadku geodezyjne naniesienie istniejącego uzbrojenia podziemnego na mapie zasadniczej będącej w zasobie geodezyjnym nie pokrywa się ze stanem faktycznym. Innym przypadkiem będzie zmiana ze względu na upływ czasu i/lub zmiana koncepcji prowadzenia nowej linii uzbrojenia podziemnego, które wymuszają wprowadzenie zmiany trasy. Należy zaznaczyć, że wyznaczona nowa trasa odbiegająca od zaprojektowanej może podlegać powtórnemu uzgodnieniu branżowemu z właścicielami infrastruktury w celu określenia warunków wykonania zbliżeń lub skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą. Taka zmiana z punktu widzenia Pb jest zmianą istotną.

 

Biorąc pod uwagę przyczynę zmian, jej rozmiar i zakres, na wniosek inwestora/projektanta powinno się wystąpić do właściwego wydziału starostwa powiatowego z projektem zamiennym (o wydanie stosownej decyzji). Oczywiście, jeżeli zmiana dotyczy jednej dziatki, i to w dodatku będącej własnością inwestora, taka zmiana ma charakter czysto formalny i nie będzie wymagała wszczęcia postępowania administracyjnego według kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Z dotychczasowej praktyki można wnioskować, że zmiana trasy względem trasy w zatwierdzonym projekcie obejmującym tylko ten zakres inwestycji, na wniosek inwestora, w obrębie granicy działki budowlanej inwestora jest zmianą nieistotną, niewymagającą nowego zgłoszenia, jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania nowych uzgodnień branżowych. Jednak dobrą praktyką jest, aby przy podjęciu decyzji mieć na względzie fakt, że poszczególne organy mogą taką decyzję zakwestionować, dlatego dobrze jest potwierdzić swoje stanowisko we właściwym urzędzie. Natomiast korzyści z technologicznego wykonania zmiany trasy powinny wystąpić, jeżeli pozostawiamy czynne (funkcjonujące) inne urządzenia blisko lub na trasie inwestycji, co wiąże się z nowym rozporządzeniem w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830), które wymaga uwzględnienia zapisów § 23 ust. 7. Rozporządzenie to weszło w życie 26 września 2020 r.

 

1 Rozporządzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu… (Dz.U. Nr 38, poz. 455) § 14 ust. 2 – akt uchylony.

 

Bogumił Dudek – przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.