Zebranie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady PIIB

28.03.2024

Posiedzenie komisji zorganizowane zostało 5 marca 2024 r. w trybie hybrydowym. Większość obradujących wybrała zdalną formę uczestnictwa.

 

 

Marcowe zebranie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady PIIB prowadził jej przewodniczący – Andrzej Pawłowski. Uczestnicy przyjęli porządek obrad i zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 8 listopada 2023 r. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności komisji w 2023 r. zawierające kalendarium wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele PIIB. Na tej liście znalazło się 18 konferencji i zgromadzeń zorganizowanych m.in. w Berlinie, Bratysławie, Budapeszcie, Nikozji, Wilnie, Zagrzebiu, a także międzynarodowe spotkania online. W sprawozdaniu podsumowano również działania Zespołu ds. Ukrainy powołanego uchwałą Krajowej Rady PIIB (PIIB/KR/0011/2023) 24 maja 2023 r. Jego przedstawiciele brali udział w konferencjach i sympozjach poświęconych problemom odbudowy niszczonego przez wojnę kraju, uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, spotykali się bezpośrednio z kierownictwem gildii inżynierów, kontaktowali z konsulatem Ukrainy w Lublinie, prowadzili rozmowy z polskimi firmami, które już są obecne na tamtejszym rynku. Efektem ich pracy był raport przedstawiony podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB 13 grudnia 2023 r., w którym zaprezentowano system funkcjonowania uprawnień w budownictwie ukraińskim oraz wynikające z niego problemy i wymagania dla polskich inżynierów zamierzających pełnić samodzielne funkcje techniczne w ramach pomocy w odbudowie Ukrainy. Opracowany został także folder w języku polskim, ukraińskim i angielskim na temat uprawnień budowlanych oraz zasad ich przyznawania przez PIIB.
W dalszej części posiedzenia bieżące  informacje na temat organizacji jubileuszowego spotkania Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się jesienią br. w Polsce, przedstawił Zygmunt Rawicki, członek Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB. Omówił okolicznościową publikację opisującą działania Grupy V4 oraz zakres tematów, które będą poruszane podczas kilkudniowego zgromadzenia w Warszawie – to m.in. rozwój kolejnictwa, zielony ład, cyfryzacja. Od strony logistycznej przygotowaniem wydarzenia zajmuje się Krajowe Biuro PIIB.
Obradujący zapoznali się z kalendarzem posiedzeń ECCE i ECEC w bieżącym roku. Przewodniczący komisji krótko podsumował prace nad polską częścią opracowywanego przez ECCE wydawnictwa na temat zawodu inżyniera budownictwa w Europie. Członkowie komisji, zgodnie z wytyczonym, ujednoliconym schematem, przygotowują fragmenty tekstu dotyczące kształcenia, kwalifikacji oraz przepisów prawnych regulujących pracę inżynierów budownictwa w Polsce.
Andrzej Pawłowski przedstawił również postulaty zawarte w apelu ECEC, który ma być skierowany do Parlamentu Europejskiego. Ponieważ nie jest to jeszcze finalna wersja tekstu, każdy z 17 krajów członkowskich (reprezentujących blisko 300 tys. inżynierów) może zgłaszać swoje uwagi. Opisane zagadnienia dotyczą zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w projektowaniu oraz wykonawstwie, wspierania międzynarodowej mobilności uprawnionych inżynierów budownictwa.
Podsumowując spotkanie, przewodniczący komisji poinformował o nowych działaniach izb okręgowych w zakresie współpracy z zagranicą. Zespół ds. Integracji i Kontaktów Zagranicznych, reprezentujący Wielkopolską OIIB, nawiązał współpracę z organizacją z branży budowlanej w Turcji. Przewodniczący przypomniał także o tym, że Komisja ds. współdziałania z uczelniami, organami administracji publicznej i stowarzyszeniami (reprezentująca Mazowiecką OIIB) rozpoczęła w październiku ubiegłego roku współpracę ze Stowarzyszeniem Techników Polskich (STP) w Wielkiej Brytanii.
Dodatkowo, co nie było ujęte w porządku obrad, Ryszard Rotter, członek komisji, zaproponował tematy, którymi warto zainteresować europejskie organizacje  inżynierów budownictwa, a mianowicie kwestie ujednolicenia w UE przepisów w zakresie świadczenia usług transgranicznych, do których poszczególne kraje podchodzą w odmienny sposób, oraz zasad uwzględniania w zamówieniach publicznych zwiększonych kosztów związanych
ze stosowaniem technologii BIM w stosunku do klasycznych rozwiązań.
Kolejne spotkanie Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB odbędzie się w maju 2024 r.

 

Andrzej Pawłowski
przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady PIIB

Fot. © harvepino – stock.adobe.com

 

Przeczytaj też:

Podpisanie umowy z ITB

Marcowe spotkanie Prezydium KR PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in