Rada Młodych rozpoczęła pracę

28.03.2024

Pierwsze posiedzenie grupy doradczej powołanej przy Krajowej Radzie PIIB odbyło się 28 lutego 2024 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Młodych reprezentantów okręgowych izb powitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB.

 

Uchwałę powołującą Radę Młodych przy Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęto podczas grudniowego posiedzenia organu w 2023 r. (nr uchwały PIIB/KR/0026/2023). Zgodnie z zapisami w dokumencie do tej opiniodawczo-doradczej grupy należą przedstawiciele izb okręgowych, którzy w chwili powołania do składu rady są czynnymi członkami okręgowej izby i nie ukończyli 40. r.ż. Członkostwo w radzie wygasa z dniem osiągnięcia przez przedstawiciela izby okręgowej 45. roku życia.
Spotkanie w siedzibie PIIB rozpoczęto od przybliżenia historii powstania izby oraz jej zadań. Prezes PIIB opowiedział również o współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego i zaznaczył, że pod względem liczebności członków izba zrzeszająca obecnie 118 649 inżynierów budownictwa plasuje się na trzecim miejscu (po pielęgniarkach i lekarzach). Zwrócił również uwagę na profil wiekowy członków PIIB – dwie najliczniejsze grupy stanowią osoby powyżej 65. r.ż. (32 875 członków) oraz w wieku 36–45 lat (32 443 członków).

– Chciałbym, abyście mieli realny wpływ na działania naszego samorządu. Bardzo liczę na wasze pomysły i zgłaszane wnioski. Obiecuję, że każdy z nich przedyskutujemy – powiedział prezes KR PIIB.

 

Prezes Krajowej Rady PIIB  i Rada Młodych

 

Następnie członkowie Rady Młodych (27 osób) za pomocą aplikacji PIIB głosowali nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. Wybrali również komisję skrutacyjną, która czuwała nad prawidłowością dalszych głosowań. W skład komisji weszły: Katarzyna Frontczak (przewodnicząca), Urszula Borkowska (zastępczyni przewodniczącej), Magdalena Onopa (sekretarz).
W dalszej części spotkania głosowano nad wyborem przewodniczącego Rady Młodych. Został nim Wojciech Poręba, przewodniczący Okręgowej Rady Lubuskiej OIIB, który był pomysłodawcą utworzenia w PIIB grupy doradczej złożonej z osób będących przed 40. r.ż. Wojciech Poręba ma 36 lat
(jest najmłodszym z przewodniczących rad w okręgach), ukończył Uniwersytet Zielonogórski z tytułem magistra inżyniera budownictwa w specjalności drogi i mosty. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi b.o. w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjno-hydrotechnicznej, inżynieryjno-drogowej, inżynieryjno-mostowej oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie na budowach związanych z hydrotechniką – przy modernizacjach elektrowni wodnych w zakresie wymiany turbozespołów, budowy od podstaw jazów, przepławek dla ryb, kanałów. Pracuje na stanowisku dyrektora ds. technicznych w firmie świadczącej usługi w zakresie budownictwa, pełni też funkcję kierownika budowy przy zadaniach realizowanych na terenie całego kraju. Za aktywną działalność w samorządzie odznaczony został Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Wystąpienie Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa KR PIIB

 

– Pomysł utworzenia Rady Młodych zrodził się w mojej głowie, gdy pierwszy raz uczestniczyłem w obradach krajowego zjazdu delegatów. Słuchając starszych kolegów po fachu, zrozumiałem, że inaczej niż ja wyobrażają sobie przyszłość polskiego budownictwa i idealny wizerunek inżyniera. Zauważyłem, że oceniają naszą branżę z zupełnie innej perspektywy. Dla mnie współczesny, nowoczesny budowniczy to osoba korzystająca z BIM, technologii 3D, obsługująca wiele funkcjonalności w telefonie komórkowym. Nie twierdzę, że to jest jedyna słuszna droga, i wiem, że potrzeba czasu, by cyfrowe rozwiązania zyskały popularność. Nasza w tym rola! – powiedział Wojciech Poręba, obejmując funkcję przewodniczącego Rady Młodych.

W swoim wystąpieniu wskazał również na to, jak liczną grupę społeczną stanowią inżynierowie budownictwa oraz osoby, z którymi współpracują. Razem mogą stworzyć silny i bardzo donośny głos, który nie przejdzie bez echa w społeczeństwie. Podkreślił, że to najlepszy sposób na to, by wspólnie budować lepszy wizerunek nowoczesnego inżyniera budownictwa.

 

Wojciech Poręba

 

– W jednym z wywiadów prezes Krajowej Rady PIIB powiedział, że jesteśmy młodym samorządem zawodowym. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie jego istnienia. Nasze koleżanki i nasi koledzy zakładali go, będąc w podobnym wieku jak my dziś. Potrafię sobie wyobrazić, co czuli, jak wiele chcieli zmienić. Liczę, że mnie wesprzecie w procesie wdrażania i realizacji nowych rozwiązań – powiedział Wojciech Poręba.

Decyzją członków Rady Młodych funkcje zastępców przewodniczącego powierzono Katarzynie Frankiewicz (Małopolska OIIB) oraz Radosławowi Cichockiemu (Mazowiecka OIIB). Sekretarzem została wybrana Wioleta Alenowicz (Wielkopolska OIIB).
Przedmiotem prac nowej grupy będą kwestie przedstawione do zaopiniowania przez Krajową Radę PIIB, a w szczególności:

  • kreowanie propozycji działań skierowanych do młodych członków izby,
  • wypracowywanie propozycji form przekazu informacji zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku współczesnego inżyniera budownictwa,
  • określanie formy komunikacji z kołami naukowymi wyższych uczelni oraz szkołami średnimi,
  • proponowanie tematów szkoleń,
  • organizacja form współpracy i wymiany informacji między młodymi inżynierami.

 

Radosław Cichocki, Wioleta Alenowicz, Katarzyna Frankiewicz, Wojciech Poręba

 

Rada może z własnej inicjatywy przedstawiać Krajowej Radzie PIIB propozycje zmierzające do angażowania młodych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w prace izby oraz rozwiązywania ich problemów systemowych związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i członkostwem w izbie.
Podczas spotkania prezes KR PIIB przypomniał o organizowanej przez izbę akcji „Zostań Inżynierem”, która kierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich. Wspomniał również o tworzeniu nowego projektu adresowanego do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Ustalono, że omówienie planowanych akcji oraz długofalowej strategii będzie przedmiotem kolejnego spotkania Rady Młodych, w którym weźmie udział Radosław Wojnowski, rzecznik PIIB.
Spotkania rady będą odbywały się co kwartał. W początkowej fazie działań mogą być organizowane częściej, a towarzyszyć im będzie stała wymiana opinii za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

Joanna Karwat

Fot. autorki

 

Czytaj także:

Podpisanie umowy z ITB

Nowa aplikacja mobilna dla kandydatów

Marcowe spotkanie Prezydium KR PIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in