Zbrojony, dobrze chroniony

26.09.2007

Beton zbrojony, jak każdy materiał budowlany, narażony jest na niszczące oddziaływanie czynników atmosferycznych – wody deszczowej, mrozu czy związków chemicznych wstępujących w powietrzu. Jednak uszkodzenia przez nie powodowane można skutecznie naprawiać.

Henkel jest producentem doskonałych materiałów do naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ich zabezpieczania. Produkty te składają się na najnowszy system w ofercie Ceresit – system Ceresit PCC. Do jego głównych zalet należą: dobra współpraca ze betonami o niskiej wytrzymałości i bardzo dobre parametry robocze. Ceresit PCC zapewnia tym samym skuteczną i szybką pracę – nawet w przypadkach, gdy konstrukcja jest uszkodzona w wysokim stopniu – a dzięki swoim właściwościom przedłuża czas pracy konstrukcji.
Zasada kompatybilności

Praktycznie do roku 1990 podstawową zasadą doboru materiałów do napraw była „naprawa podobnego podobnym”, przy czym podobieństwo to traktowano jako materiałowe, nie zaś podobieństwo cech technicznych. Często zakładano też, że skoro dany materiał nie okazał się odpowiednio trwały, to należy do naprawy zastosować lepszy, o wyższej wytrzymałości. Obecnie powszechnie stosowana w naprawach, w tym również konstrukcji betonowych, jest zasada kompatybilności, czyli naprawianie przy zastosowaniu wyrobów o parametrach technicznych zbliżonych do parametrów uszkodzonego elementu. W przypadku konstrukcji betonowych materiał naprawczy i naprawiany powinien mieć możliwie bliskie wartości modułów sprężystości oraz współczynników rozszerzalności cieplnej. Materiał naprawczy powinien także charakteryzować się skurczem wiązania i twardnienia oraz współczynnikiem pełzania bliskimi zeru.

System Ceresit PCC

W praktyce budowlanej dominują systemy materiałów do napraw konstrukcyjnych i powierzchniowych betonu, bazujące na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami, zwane skrótowo PCC (beton polimerowo-cementowy). Ponieważ materiały grupy PCC stosowane są do napraw konstrukcji narażonych na różnego rodzaju obciążenia (dynamiczne, ruchem kołowym), musza być odpowiednio do takich warunków dostosowane. Do podstawowych kryteriów doboru systemu materiałowego do napraw konstrukcji należą: sposób obciążenia konstrukcji (PCC I, PCC II lub PCC III), kompatybilność naprawianego materiału z materiałem naprawczym, odporność materiału naprawczego na oddziaływanie środowiska, w jakim ma pracować, możliwości techniczne aplikacji (temperatura, wilgotność, czas, dostęp, przygotowanie podłoża) itp.

W polskich warunkach często występują problemy z zapewnieniem drugiego z powyższych kryteriów. Większość starych konstrukcji betonowych była wykonywana z betonów o stosunkowo niskich klasach, zaś karty techniczne większości dostępnych systemów materiałów do napraw podają minimalną klasę wytrzymałości podłoża jako B 25. Dlatego też Henkel opracował system naprawy  betonów o niższej wytrzymałości Ceresit  PCC  sprawdzający się w przypadku betonów o klasie B 17,5 i wyższych. Na system ten składają się: mineralna powłoka antykorozyjna Ceresit CD 30, będąca równocześnie warstwą kontaktową, gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm – Ceresit CD 26, drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm – Ceresit CD 25 oraz szpachlówka wyrównująca do napraw betonu przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm – Ceresit CD 24.

{mospagebreak}

Do balkonów, wsporników, zbiorników

System Ceresit PCC służy do uzupełniania ubytków i reprofilacji balkonów oraz do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych. Umożliwia naprawy nawet przy znacznej destrukcji elementów (mechanicznej, korozji) takich jak: balkony, wsporniki, słupy i dźwigary konstrukcyjne, stropy itp. oraz obiektów budowlanych, takich jak: zbiorniki betonowe i żelbetowe (oczyszczalnie ścieków), estakady, konstrukcje szkieletowe, wielkopłytowe, monolityczne (baseny), żelbetowe – kominy, chłodnie, itp. Produkty systemu Ceresit PCC są odporne na warunki atmosferyczne i bezpośrednie oddziaływanie środków do posypywania dróg, w tym soli. Są w pełni wodoodporne i dyfuzyjne, mają duży opór karbonatyzacyjny,  dzięki czemu przyczyniają się do wydłużenia czasu pracy konstrukcji. W systemie Ceresit PCC materiały wypełniające (CD 25, CD 26) mogą być aplikowane jako beton natryskowy (torkret) metodą suchą.

Cechy szczególne

System produktów do naprawy betonu Ceresit jest kompatybilny z betonami o niskiej wytrzymałości. Posiada własności wytrzymałościowe umożliwiające stosowanie na betony o niższych klasach (moduł sprężystości, mały skurcz, zbliżony współczynnik odkształcalności termicznej). Charakteryzuje się także bardzo dobrymi parametrami roboczymi.
Ceresit CD 25 i CD 26 można aplikować ręcznie i mechanicznie, na powierzchnie pionowe i poziome. Zagładzać i zacierać zaprawy można już po 10–15 min. Szpachlę Ceresit CD 24 można zagładzić pacą metalową lub zatrzeć natychmiast po położeniu. Produkty Ceresit mogą być nakładane bezpośrednio na świeżą warstwę kontaktową z Ceresit CD 30, a kolejne warstwy w krótkich odstępach czasu lub bez technologicznych przerw międzyoperacyjnych. Powierzchnie naprawione systemem Ceresit PCC mogą być w pełni obciążone ruchem pieszym po 1 dobie a samochodowym po 3 dniach. Powłoki ochronne można nakładać na powierzchnię naprawianą produktami Ceresit po 3 dobach. Wszystkie produkty z tej grupy odpowiednie są do betonów o klasie wyższej niż C 12/15 (B 17,5 i wyższych).

W skład systemu Ceresit PCC wchodzą Ceresit CD 30 – mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa kontaktowa
– dzięki inhibitorom korozji chroni stal zbrojeniową
– stanowi warstwę kontaktową
– warstwa kontaktowa jest równocześnie trzecią warstwą powłoki ochronnej dla stali zbrojeniowej
– wykazuje bardzo dobrą przyczepność do betonu i stali
– posiada wysoki opór karbonatyzacyjny
– łatwa w stosowaniu na powierzchniach pionowych i poziomych

Ceresit CD 25 i CD 26  – zaprawy wyrównujące
– dzięki zbrojeniu włóknami zaprawy mają odpowiednią elastyczność, niską odkształcalność i niewielki skurcz
– do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchnie poziome i pionowe
– posiada wysoki opór karbonatyzacyjny
– do nakładania ręcznego i mechanicznego

Ceresit CD 24 – szpachlówka mineralna
– charakteryzuje się niewielkim skurczem
– do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na powierzchniach poziomych i pionowych
– wodoodporna i mrozoodporna
– odporna na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, w tym sól
– wysoki opór karbonatyzacyjny
– hydrofobowa
– o bardzo dobrych parametrach roboczych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in