XXIII spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

21.10.2016

7–8 października br. w Budapeszcie odbyło się XXIII spotkanie organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Andrzej Roch Dobrucki i Stefan Czarniecki, prezes i wiceprezes Krajowej Rady PIIB, oraz Zygmunt Rawicki, członek Krajowej Rady PIIB.

W pierwszym dniu obrad odbyła się konferencja pt. „Via Carpathia”. W wygłaszanych referatach podnoszono zagadnienie znaczenia „Via Carpathii” dla wschodnich regionów Unii Europejskiej oraz dla wzajemnych połączeń europejskich sieci transportowych. Mówili o tym m.in. Eszter Vitalyos, sekretarz stanu dla programów rozwojowych UE z kancelarii Prezesa Rady Ministrów Węgier, i Tomasz Poręba, europoseł, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Dyskutowano także o zaletach połączenia dróg północ–południe na wschodniej granicy UE i znaczeniu tego szlaku w odniesieniu do polityki gospodarczej oraz bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania zapoznali się także ze stanem przygotowań do projektowania i budowy słowackich, polskich i węgierskich odcinków trasy. O sytuacji w Polsce mówił Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W drugim dniu odbyła się robocza część spotkania, w czasie której poinformowano o ostatnich zmianach dotyczących regulacji zawodów w poszczególnych krajach, omówiono przebieg wprowadzania systemów BIM oraz kwestię wprowadzenia Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Przedstawiciele uczestniczących organizacji stwierdzili, że dyrektywa została wprowadzona do systemu prawnego każdego kraju i skupili się głównie na sprawach, które są istotne dla działalności budowlanej. Zauważono, że podstawową gwarancją jakości budowanych obiektów są odpowiednie przygotowanie, planowanie i projektowanie. Zaznaczono, że konkurencja cenowa nie powinna być podstawą wyboru najodpowiedniejszego projektanta. Dyrektywa unijna zaleca wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z każdego punktu widzenia. Organizacje budowlane krajów V-4 zwróciły uwagę, że dla zamówień publicznych obejmujących prace budowlane wytyczne europejskie byłyby najbardziej odpowiednim sposobem zapewnienia sobie systemu wyboru dla potrzeb oceny ofert. Mógłby być on wykorzystany w całej Europie i odzwierciedlałby także kryterium jakości.

W wyniku dyskusji uzgodniono tekst wspólnej deklaracji, którą na zakończenie spotkania podpisali przewodniczący poszczególnych delegacji.

Organizacje budowlane krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4 uzgodniły, że następne spotkanie odbędzie się w październiku 2017 r. w Republice Czeskiej.

 

Fot. Zygmunt Rawicki

 

Grupa Wyszehradzka

W 1991 r. w Wyszehradzie prezydenci i premierzy Węgier, Polski i Czechosłowacji zainaugurowali działalność Grupy Wyszehradzkiej. Było to nawiązanie do historycznych kontaktów między tymi krajami z 1335 r. Po utworzeniu w 1992 r. Czech i Słowacji powstała ostatecznie tzw. Czwórka Wyszehradzka (V-4).

W 1994 r. rozpoczęła się współpraca pomiędzy izbami i związkami budowlanymi funkcjonującymi w krajach grupy. Przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, każdorazowo w innym kraju, a spotkania są okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji izb i związków budowlanych oraz dyskusji o sprawach budownictwa w poszczególnych krajach Grupy V-4.

 

Via Carpathia

Zabiegi o budowę Via Carpathii zaczęły się od podpisania w 2006 r. w Łańcucie, w obecności prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tzw. Deklaracji Łańcuckiej. Podpisy pod nią złożyli ministrowie transportu Polski, Litwy, Słowacji i Węgier, którzy jasno opowiedzieli się za powstaniem tej drogi. Kontynuatorem tych działań jest minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który był inicjatorem konferencji zorganizowanej w Warszawie, w której wspólnym głosem na rzecz budowy Via Carpathii wypowiedzieli się ministrowie transportu już 9 państw, w tym 2 spoza UE – Ukrainy i Turcji.

Via Carpathia to nazwa nadana szlakowi transportu drogowego, który połączy Europę Północną z Południową przez wschodnie kraje Unii Europejskiej. Na terenie Polski trasa Via Carpathii pokrywa się z odcinkami dróg: S61, DK8 i S19, łączy Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek.

W 2010 r. została podpisana przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję „Deklaracja w sprawie powstania Via Carpathii”. Obserwatorem tego aktu był przedstawiciel Czech. Głównym celem tej inicjatywy było dążenie do włączenia przez UE korytarza Via Carpathii do programu finansowanego w ramach budowy transeuropejskiej sieci TEN-T (Trans-European Transport Networks).

W marcu 2016 r. na konferencji w Warszawie przedstawiciele Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier podpisali „Deklarację Łańcut II” w sprawie intensyfikacji współpracy na rzecz rozbudowy korytarza Via Carpathii i aktualizacji jej przebiegu. W maju 2016 r. „Oświadczenie o przystąpieniu do Deklaracji Łańcut II” podpisał bułgarski minister transportu.

29.06–1.07.2016 r. odbyło się w Rzeszowie Podkarpackie Forum Drogowe, którego tematem było: „Via Carpathia – szansa i uwarunkowania realizacji w perspektywie międzynarodowej i krajowej”. Forum zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „Polski Kongres Drogowy”.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in