XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

19.07.2023

Wiele zmian, sporo nowości i jasny kierunek rozwoju Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – tak wyglądał Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Delegaci udzielili absolutorium za poprzedni rok, uchwalili zmiany statutowe, w regulaminie Krajowej Rady oraz zasadach gospodarki finansowej izby. Przeprowadzono także wybory uzupełniające do organów statutowych – Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

 

 

W XXII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 23–24 czerwca 2023 r. w Warszawie udział wzięło 192 delegatów na 207 uprawnionych, co stanowiło wysoką, ponad 92-procentową frekwencję. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć o inżynierach, którzy zmarli w ostatnim roku, w tym Ewie Bosy, przewodniczącej Lubuskiej OIIB.

 

Zebranych powitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB

 

Przybyłych delegatów i znamienitych gości przywitał oficjalnie Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Na to ważne dla samorządu zawodowego wydarzenie przybyli wyjątkowi goście: Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Iwona Arent, posłanka na sejm RP, Artur Dunin, senator RP i zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Infrastruktury, Piotr Cieplucha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów, Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego, Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Ewa Mrówczyńska, zastępczyni dyrektora Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej GUNB, Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Maria Kaszyńska, prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Zbigniew Janowski, prezes Związku Zawodowego „Budowlani”, Anna Leszczyńska, skarbnik Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Okolicznościowe adresy na ręce prezesa PIIB złożyli m.in.: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, Andrzej Ladziński, prezes Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Izby Architektów RP, Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek.
W swoim inauguracyjnym przemówieniu prezes Krajowej Rady PIIB przedstawił, czym w głównej mierze zajmowały się organy, komisje i zespoły powołane w strukturach PIIB w pierwszym roku VI kadencji (2022–2026).

 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

 

– Naszą uwagę najbardziej przykuwały aspekty procesu legislacyjnego dotyczącego procedowanego projektu nowelizacji Prawa budowlanego. Ten aspekt kosztował nas najwięcej energii i wymagał ogromnego zaangażowania – powiedział Mariusz Dobrzeniecki.

Podkreślił także, że w minionym roku przeprowadził wiele spotkań i rozmów, które miały na celu przedstawienie opinii PIIB na temat procedowanych zmian. A to jego zdaniem pokazało, że głos samorządu inżynierów budownictwa jest coraz mocniejszy w publicznej dyskusji. Dodatkowo, w strukturach izby powołano Komisję ds. przygotowania zmian przepisów prawa, która wspierała te działania.
Prezes Krajowej Rady PIIB zapewnił, że PIIB rozwija się dynamicznie i wprowadza nowe rozwiązania przygotowane z myślą o członkach samorządu. Rozstrzygnięto przetarg na system elektronicznego zarządzania procesami obiegu dokumentów, który znacznie usprawni pracę izby. Aktywowano system PayU ułatwiający dokonywanie płatności składek przez członków. W wyniku negocjacji, w ramach niezmienionej stawki ubezpieczyciel – firma ERGO Hestia udostępnił usługę „Asysta prawna dla inżyniera”.

 

Adam Baryłka, Zbigniew Janowski, Mariusz Dobrzeniecki, Piotr Uściński

 

Do słów prezesa Krajowej Rady PIIB odniósł się w swoim wystąpieniu minister Piotr Uściński, dziękując za zgłaszane przez inżynierów budownictwa uwagi i zaznaczając, że trwają prace mające na celu uproszczenie procedur i zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Głos zabrali także obecni podczas zjazdu parlamentarzyści. Iwona Arent, posłanka RP, oraz Artur Dunin, senator RP, nawiązali do rozwiązań opracowywanych przez ustawodawców. W przemówieniach wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę odgrywa praca inżynierów budownictwa w rozwoju gospodarki kraju.
Podczas XXII Krajowego Zjazdu PIIB wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP, którymi wyróżniono: Annę Marię Kołłątaj, Janusza Szczepańskiego, Krzysztofa Wilde. Odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa” przyznano: Joannie Gierobie, Tomaszowi Grzeszczakowi, Pawłowi Krzyśkowi oraz Markowi Zackiewiczowi. Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali Janusz Kozula oraz Andrzej Jaworski.

 

W pierwszym dniu zjazdu wręczone zostały odznaczenia resortowe

 

W dalszej części zrealizowano procedury zjazdu. Na przewodniczącą XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB delegaci wybrali Renatę Staszak (przewodniczącą Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB). W skład Prezydium Zjazdu weszli także Janusz Nowak i Marek Zackiewicz, którzy pełnili funkcję wiceprzewodniczących, oraz Tomasz Grzeszczak i Iwona Patrycja Warzybok w roli sekretarzy.
Wybrano również składy: Komisji Mandatowej, której przewodniczyła Urszula Jakubowska, Komisji Skrutacyjnej pod przewodnictwem Eweliny Pawelak, Komisji Wyborczej, na czele której stanęła Roma Rybiańska, oraz Komisji Uchwał i Wniosków, w której funkcję przewodniczącej pełniła Gabriela Przystał.
Kolejnym punktem było wysłuchanie prezentacji sprawozdań organów PIIB i podjęcie uchwał zatwierdzających każdy z tych dokumentów. Krajowy Zjazd PIIB udzielił absolutorium Krajowej Radzie za rok 2022. Następnie delegaci wzięli udział w wyborach uzupełniających. Do grona przedstawicieli Krajowej Rady PIIB, w miejsce zmarłej Ewy Bosy, dołączył Wojciech Poręba, nowo wybrany przewodniczący Lubuskiej OIIB. Delegaci przyjęli także rezygnację Wiktora Łąckiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej KR PIIB i uzupełnili jej skład o Joannę Małachowską z Pomorskiej OIIB.

 

Wręczenie Medalu Honorowego PIIB Januszowi Kozuli

 

W trakcie tegorocznego zjazdu zmieniono statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nowe zapisy dotyczą terminu przesyłania materiałów delegatom w przypadku organizacji zjazdu odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość oraz rozwiązań w sytuacji wygaśnięcia mandatu członka organu w trakcie kadencji.
Uczestnicy Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB podjęli także decyzję dotyczącą zmiany w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W związku z dynamiczną inflacją i rosnącymi kosztami stałymi od 2025 r. składka członkowska i jej składowe, podobnie jak inne kwestie, będą powiązane z danymi ekonomicznymi. Będzie ona wyliczana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu. Z danymi Głównego Urzędu Statystycznego powiązana została również stawka ekwiwalentów za pracę na rzecz izby. Dodatkowo ujednolicono termin płatności składek, co często powodowało, że członkowie zapominali o dokonaniu płatności. Uchwalone zmiany zostaną wdrożone od 2025 r., tj. ostatniego roku tej kadencji, aby władze w następnych kadencjach nie musiały już wracać do kwestii wysokości składek.

 

Prezydium XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

 

W trakcie zjazdu zatwierdzono również zmiany w Regulaminie Krajowej Rady PIIB, wprowadzając zapis, że „uchwalenie budżetu na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do 30 czerwca danego roku. Do tego czasu Krajowa Rada PIIB działać będzie na podstawie prowizorium, które odpowiadać będzie wpływom i wydatkom za odpowiedni okres roku ubiegłego”.

 

Członkowie PIIB wyróżnieni złotymi i srebrnymi Odznakami Honorowymi PIIB

 

W drugim dniu wydarzenia wręczono Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote odznaczenia otrzymali Krzysztof Ciuńczyk, Anita Karcz, Marta Kot, Jarosław Kukliński i Jerzy Witczak, a srebrne odznaki – Michał Miklas, Ewelina Pawelak, Zdzisław Smolibowski, Paweł Ziółkowski.

 

Delegaci Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Delegaci na XXII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB złożyli 8 wniosków. Dotyczyły one m.in. podwyższenia kwoty ubezpieczenia OC, jakim są objęci członkowie izby, funkcjonowania programu do obsługi spraw członkowskich, a także współpracy z sądami powszechnymi w zakresie powoływania biegłych. W trakcie zjazdu przedstawiono także nowości, jakie PIIB wprowadza dla swoich członków, w tym wspomnianą już możliwość płatności składki przez portal i aplikację PIIB czy uruchomienie możliwości korzystania z pakietów zdrowotnych i sportowych. Te informacje zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez delegatów.
Dwudniowe obrady w Warszawie obfitowały w liczne dyskusje i merytoryczne uwagi na temat kierunku rozwoju nie tylko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale także całej branży budowlanej w Polsce.

 

Radosław Wojnowski

Joanna Karwat

Zdjęcia: Tomasz Wróblewski

 

Czytaj także:

Zjazd dziekanów kierunku budownictwo

Podsumowanie szkoleń PIIB w 2022 r.

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in