Wzory ogłoszeń zamówień publicznych, elektronizacja zamówień. Przepisy

14.02.2020

Na początku 2020 roku zmieniły się rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów związanych z zamówieniami oraz w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w biuletynach zamówień.

 

31.12.2020 r. weszły w życie:

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2447)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2517)

 

Nowelizacja ww. rozporządzeń ma na celu dostosowanie przepisów do zmiany terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych, który został przesunięty z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

 

Fot. stock.adobe / peterschreiber.media

 

4.01.2020 r. weszło w życie:

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2469)

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 1127) ma na celu dostosowanie wzorów ogłoszeń do aktualnego brzmienia art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych, określającego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Aneta Malan-Wijata

Polecamy:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in