Krajowa Rada PIIB obradowała w Poznaniu

14.02.2020

Podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB w Poznaniu zapoznano się z przebiegiem i wynikami XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, strategią PIIB w zakresie wdrażania BIM oraz danymi statystycznymi dotyczącymi funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W siedzibie Wielkopolskiej OIIB w Poznaniu 4 lutego br. obradowała Krajowa Rada PIIB pod przewodnictwem Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa KR PIIB. Na początku posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 28 grudnia 2019 r. Wojciecha Płazy – przewodniczącego Świętokrzyskiej OIIB.

 

 

Następnie Krzysztof Latoszek – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej omówił przebieg i wyniki XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Do egzaminu pisemnego zakwalifikowano 4226 kandydatów i w grupie tej były także osoby zdające w trybie poprawkowym. Natomiast do ustnej części egzaminu przystąpiły 3863 osoby, z czego 20% stanowili zdający w trybie poprawkowym. W efekcie 3028 osób uzyskało uprawnienia budowlane, a średnia zdawalność wyniosła 82,9%. Jak podkreślił przewodniczący KKK, w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych w roku 2019 nadano 6272 uprawnienia budowlane. W XXXIV sesji egzaminacyjnej po raz pierwszy skorzystano z systemu SESZAT, czyli Systemu Informatycznego Wspierającego Obsługę Sesji Egzaminacyjnej, dzięki któremu wszystkie testy egzaminacyjne pobierane były w trybie on-line z systemu i drukowane bezpośrednio przez okręgowe komisje kwalifikacyjne.

W czasie obrad zapoznano się także z danymi statystycznymi dotyczącymi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Adam Kuśmierczyk – dyrektor Krajowego Biura PIIB przedstawił oraz omówił prezentację dotyczącą funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2019 r. oraz korzystania przez członków PIIB z usług dostępnych na krajowym portalu. Na koniec ubiegłego roku do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należało ponad 118 tys. osób. Najliczniejsza była Mazowiecka, następnie Śląska, Małopolska, Wielkopolska i Dolnośląska OIIB. Kobiety stanowią 12% wszystkich osób należących do izby. A. Kuśmierczyk zwrócił także szczególną uwagę na korzystanie przez członków samorządu z usług dostępnych na portalu PIIB w 2019 r., np. z Serwisu Budowlanego, elektronicznej biblioteki norm PKN czy szkoleń e-learningowych.

 

 

W dalszej części posiedzenia Tomasz Piotrowski – zastępca sekretarza PIIB przedstawił projekt strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii. Po dyskusji członkowie Krajowej Rady PIIB przyjęli stosowną uchwałę akceptującą przedstawiony projekt.

Podczas posiedzenia przyjęto także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w II półroczu 2020 r.

KR PIIB zdecydowała także o nadaniu Odznak Honorowych PIIB członkom: Lubuskiej, Opolskiej i Podkarpackiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

Zdjęcia: Mirosław Praszkowski

 

Czytaj też: Dzień Inżyniera na Budmie

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in