Wydarzenia w branży budowlanej 2019. TOP 10

27.12.2019

Zmiany Prawa budowlanego, nowe przepisy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa. O czym jeszcze mówiło się w branży budowlanej w 2019 roku?

Czym żyła branża budowlana w 2019 roku? Które zjawiska, wydarzenia, procesy legislacyjne najbardziej poruszyły środowisko inżynierów budownictwa?
 

Fot. stock.adobe / vexworldwid

1. Zmiany w ustawie Prawo budowlane

W 2019 roku pojawiło się kilka projektów zmian ustawy Prawo budowlane. Nowe przepisy mają przyspieszyć i ułatwić proces budowlany oraz ograniczyć biurokrację. Zmiany, które budzą najwięcej kontrowersji w środowisku inżynierów budownictwa dotyczą podziału projektu na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny. Inne ważne propozycje zmian w ustawie dotyczyły: odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, legalizacji samowoli budowlanych, obowiązkowego podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, ograniczenia liczby dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę, budowy paczkomatów, instalacji gazowych, przydomowych tarasów bez pozwolenia na budowę.

2. Propozycje zmian przepisów o zawodach architekta i inżyniera budownictwa

Proponowane zmiany miały rozłączyć funkcje architekta oraz inżyniera budownictwa. Według inżynierów zmiany w znacznej mierze mogły ograniczyć zakres działalności inżynierów budownictwa, zawęzić ich kompetencje, a w rezultacie doprowadzić do drastycznego spadku zainteresowania tym zawodem. W opinii inżynierów, nowa ustawa o architektach może wytworzyć dla tego zawodu zbyt szeroki zakres uprawnień w procesie inwestycyjno-budowlanym.

3. Ograniczona dostępność pracowników

Jedną z głównych barier w prowadzeniu działalności w budownictwie były trudności ze znalezieniem doświadczonych i mobilnych pracowników. W 2020 roku sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Ukrainy. W związku w brakiem wykwalifikowanych pracowników zaczęły rosnąc płace w budownictwie.

Zobacz: Czy pracownicy z Ukrainy opuszczą Polskę w 2020 roku?

4. Budownictwo w Ministerstwie Rozwoju

15 listopada 2019 r. Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd. Budownictwo trafiło do Ministerstwa Rozwoju, na czele którego stanęła Jadwiga Emilewicz.

5. Stabilizacja cen materiałów budowlanych

Wysoka podaż projektów budowlanych w 2018 roku przełożyła się na zwiększony popyt na materiały budowlane. Rok 2019 przyniósł stopniowe wyhamowanie inwestycji, co wpłynęło na oczekiwaną stabilizację cen i przełożyło się na wzrost rentowności realizowanych kontraktów przede wszystkim tych z segmentu infrastruktury transportowej i energetycznej.

 

Zobacz też: Rekordowa wartość polskiego rynku budowlanego

 

6. Wzrost zainteresowania klimatem, środowiskiem naturalnym i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami

Wobec zmian klimatycznych wzrasta znaczenie odnawialnych źródeł energii. Powstaje coraz więcej farm fotowoltaicznych. NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii przygotował program Mój Prąd, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z małych instalacji fotowoltaicznych. Funkcjonuje program Czyste Powietrze. Ograniczany jest handel kotłami „kopciuchami”. Coraz więcej firm wdraża zasady budownictwa obiegu zamkniętego.

 

7. Powstało Ministerstwo Klimatu

Z Ministerstwa Środowiska zostało wydzielone Ministerstwo Klimatu, którego szefem został Michał Kurtyka. Działalność ministerstwa obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska – powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Ze środowiskiem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej oraz leśnictwa i łowiectwa.
 

8. Ustawa Dostępność Plus
 

Ustawa, na którą od dawna czekały organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,  weszła w życie we wrześniu 2019 r. Przepisy określają środki i minimalne wymagania służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przewidują wprowadzenie certyfikacji potwierdzającej, czy dany podmiot zapewnia dostępność.

9. Wzrost poziomu świadomości i adopcji BIM

BIM jest coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów można zauważyć wyraźny wzrost zarówno świadomości (76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015), jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej (43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015). Świadomość BIM jest niższa w grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%). Ogólnie świadomość niemal wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. (Źródło: Autodesk. Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”)

 

10. Projekt nowej ustawy planistycznej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło w ramach prekonsultacji projekt nowej ustawy planistycznej z dnia 27.05.2019 r. – Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Według projektu gminnymi aktami planowania przestrzennego o statusie aktów prawa miejscowego będą plan ogólny, plan zabudowy, gminne standardy urbanistyczne. Ponadto zostaną ustalone krajowe standardy urbanistyczne. Każda zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego, w zależności od jego rodzaju i objęcia danego terenu gminnymi aktami planowania przestrzennego, będzie mogła się odbyć na podstawie kilku opisanych w ustawie procedur. Nowe przepisy wprowadzaja też definicję infrastruktury technicznej.

 

Zobacz: Branża budowlana – przychody spółek, problemy, prognozy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in