Warunki użytkowania dźwigów w rejonie lotniska

19.05.2016

Co warto wiedzieć o powierzchniach ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska.

Przypuszczam, że większość z Państwa, czytając ten tekst, zastanawia się, jakie powierzchnie ograniczające? O czym może pisać ktoś z branży lotniczej w miesięczniku „Inżynier Budownictwa”? Czy to może nas w jakiś sposób dotyczyć? Zapewniam, że dotyczy. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.), zarządzający lotniskiem (lotniskiem im. Fryderyka Chopina w Warszawie zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – PPL) zobowiązany został rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk do wyznaczenia powierzchni ograniczających i opracowania mapy „Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska Chopina w Warszawie”, na której powierzchnie ograniczające zostały naniesione graficznie.

Podmioty budowlane, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, mogą uzyskać informacje dotyczące powierzchni ograniczających w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego – ULC (www.ulc.gov.pl).

 

Fot. K. Wiśniewska

 

PPL zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych, dlatego cyklicznie przeprowadza kontrole powierzchni ograniczających, sprawdzając, czy nie powstają nowe przeszkody lotnicze, oraz kontrolując sprawność oznakowania dziennego i nocnego istniejących przeszkód lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia w rejonie powierzchni ograniczających obiektu, co do którego zachodzi domniemanie, że może stanowić nową przeszkodę lotniczą, przeprowadzana jest kontrola w miejscu posadowienia potencjalnej przeszkody lotniczej obejmującej:

– współrzędne geograficzne w układzie WGS-84,

– wysokość nad poziomem terenu,

– rzędną terenu w odniesieniu do poziomu morza.

Jeżeli obiekt przewyższa powierzchnie ograniczające, a właściciel obiektu lub wykonawca inwestycji nie posiada decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwalającej na czasowe przewyższenie powierzchni ograniczających, zarządzający lotniskiem zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.) zobowiązany jest do powiadomienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o powstaniu przeszkody lotniczej.

W celu uniknięcia występowania podobnych sytuacji przed kilku laty zarządzający lotniskiem przekazał urzędom uprawnionym do wydawania zezwoleń budowlanych, działającym w rejonie powierzchni ograniczających, mapę „Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska Chopina w Warszawie” z prośbą o informowanie inwestorów o wyznaczonych powierzchniach ograniczających w rejonie lotniska. Inspiracją do napisania tego artykułu były wyniki przeprowadzanych kontroli powierzchni ograniczających rejonu lotniska im. F. Chopina w Warszawie, z których wynika, że jednak część wykonawców nie wie o powierzchniach ograniczających.

Co może zrobić kierownik budowy, żeby uniknąć naruszania powierzchni ograniczających? Może wysłać e-maila na adres ULC, podając współrzędne według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84 inwestycji z zapytaniem, jaka jest dopuszczalna wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w miejscu planowanej inwestycji.

W przypadku konieczności przewyższenia powierzchni ograniczających należy z odpowiednim wyprzedzeniem wysłać na adres ULC (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa) lub złożyć w biurze podawczym ULC wniosek z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe przewyższenie powierzchni ograniczających.

W treści wniosku należy podać:

– adres, numery telefonu i faksu;

– określenie rodzaju przeszkody lotniczej (żuraw wieżowy, żuraw samochodowy);

– lokalizację przeszkody lotniczej, nazwa ulicy, numer lub numer ewidencyjny działki i numer obrębu oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy posadowienie przeszkody lub przeszkód lotniczych;

– promień zakresu pracy ramienia urządzenia;

– mapę w skali 1:25 000 lub dokładniejszej, z zaznaczoną lokalizacją przeszkody lotniczej;

– wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu z dokładnością do pół metra;

– wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej w odniesieniu do poziomu morza z dokładnością do pół metra;

– opis oznakowania dziennego i nocnego;

– przewidywany termin zakończenia budowy;

– dane osoby upoważnionej do kontaktu.

Szczegółowy sposób postępowania wykonawcy przed przystąpieniem i w czasie realizacji inwestycji w zakresie przeszkód lotniczych określony będzie w decyzji ULC.

 

Leszek Krawczyk

specjalista ds. monitorowania przeszkód lotniczych

Służba Zarządzania Bezpieczeństwem

Lotnisko Chopina w Warszawie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in