Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe

28.05.2024

 

11.05.2024 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2024 r. poz. 640)

 

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151 poz. 987 ze zm.).

 

Nowe przepisy zwiększają dopuszczalne prędkości maksymalne dla pociągów pasażerskich i pociągów towarowych do odpowiednio 350 km/h i 160 km/h. Zmiany dotyczą też projektowania układu geometrycznego torów i polegają na rozszerzeniu implementacji normy PN-EN 13803 Kolejnictwo – Tor – Parametry projektowania toru w planie – Tor o szerokości 1435 mm i więcej. Zmodyfikowano ponadto przepisy dotyczące kształtowania układów torowych stacji. W przypadku braku technicznych możliwości zastosowania odbojnic dopuszczono zastosowanie na obiektach inżynieryjnych innych skutecznych metod przeciwdziałających skutkom wykolejenia się taboru kolejowego. Zmieniono wytyczne obliczania światła mostów kolejowych, przyjmując dla wszystkich mostów niezależnie od klasy linii kolejowej przepływ o prawdopodobieństwie nie większym niż p = 0,5%. Wprowadzano możliwość niestosowania nisz w przypadku tuneli jednotorowych  i tuneli wielotorowych wyposażonych w chodnik o minimalnej szerokości 0,8 m. Znowelizowano również przepisy określające wymagania dla skrzyżowań rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazociągów z linią kolejową.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Modernizacja linii kolejowych w ujęciu przepisów prawa

>>> Nowe zasady projektowania infrastruktury tramwajowej. Wytyczne WR-D-43-3

>>> Inwestycje kolejowe w Polsce – ambitne plany i ograniczone moce przerobowe wykonawców

>>> Nowe wykorzystanie torów kolejowych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in