Modernizacja linii kolejowych w ujęciu przepisów prawa

15.05.2024

Przewidziane w Prawie budowlanym konsekwencje naruszenia jego norm w przypadku realizowania inwestycji kolejowych mogą być bardzo poważne i często niemożliwe do odwrócenia bez ponoszenia znacznych kosztów. Jakie zatem uregulowania prawne, obejmujące odbudowę zlikwidowanych oraz modernizację istniejących linii kolejowych, powinni znać inwestorzy oraz zarządcy kolei?

 

Modernizacja linii kolejowych

Fot. © Michal – stock.adobe.com

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z transportem kolejowym jest Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym [1] (dalej: u.t.k.). W art. 4 definiuje ona kilka kluczowych pojęć1. I tak linię kolejową ustawodawca określił w pkt 2 jako drogę kolejową (tj. tor kolejowy wraz z elementami infrastruktury kolejowej, o ile z nimi funkcjonalnie połączone) wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury i przystosowaną do prowadzenia ruchu pociągów. Wykaz elementów infrastruktury kolejowej zawarty został w załączniku nr 1 do u.t.k. Są to typowe obiekty w rodzaju torów, obrotnic, peronów, przejazdów kolejowych itp., których podstawowym wyróżnikiem ma być to, że „tworzą część linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej, lub są przeznaczone do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy, lub ich utrzymania”. W tym samym akcie prawnym [1], w pkt 43, znajdziemy definicję pojęcia modernizacji. Niestety, ustawodawca nie stanął na wysokości zadania, jeżeli chodzi o jej czytelność – zawiera ona w swoim opisie kilka pojęć, zdefiniowanych dodatkowo w innych punktach u.t.k.: „modernizacja – większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub jego części poprawiające całkowite osiągi podsystemu oraz skutkujące zmianą dokumentacji technicznej dołączonej do deklaracji weryfikacji WE, o ile taka dokumentacja techniczna istnieje”. Na potrzeby naszych rozważań przyjmijmy więc pewnego rodzaju uproszczenie, wedle którego modernizacją są prace poprawiające parametry systemu kolei.

 

1 Na marginesie warto zauważyć, że u.t.k. definiuje nawet takie pojęcia, jak „pociąg”, „wypadek” (zwykły lub poważny), a nawet „postępowanie” czy „rozkład jazdy”.

 

W dalszej części artykułu:

Modernizacja a przebudowa linii kolejowych – kiedy pozwolenie, a kiedy zgłoszenie

Nowe warunki techniczne także dla starych obiektów

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

Kamil Kłosiński
radca prawny, SWK Legal Sebzda-Załuska, Wójcik, Kamińska Radcowie Prawni

 

 

 

Literatura
1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1786 ze zm.).

 

>>> Inwestycje kolejowe w Polsce – ambitne plany i ograniczone moce przerobowe wykonawców

>>> Krajowy Program Kolejowy do 2030 r. przyjęty

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in