Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe opublikowana

30.08.2023

 

3 sierpnia 2023 r. została opublikowana Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1506)

 

Zmiany w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 273 ze zm.) polegają na objęciu przepisami tej ustawy także sieci dystrybucyjnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania krajowego rynku elektroenergetycznego. Akt prawny będzie miał zastosowanie również do inwestycji towarzyszących, czyli pozostających w funkcjonalnym związku ze strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych.

Przewidziane w specustawie uproszczenie procedur związanych z realizacją wskazanych inwestycji ma przyczynić się do skrócenia procesu uzyskiwania przez inwestorów stosownych pozwoleń. Łatwiejsze też będzie uzyskiwanie gruntów pod te inwestycje.

 

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe

Fot. pixabay – hpgruesen

 

W znowelizowanym załączniku do ustawy określono 85 strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz 81 inwestycji towarzyszących. Ustawa zawiera też upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, listy inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej, do których również będą miały zastosowanie przepisy specustawy przesyłowej.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadza zmiany m.in. w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Zgodnie z nowymi przepisami budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na istniejącej podbudowie słupowej nie będzie wymagać żadnego pozwolenia. Na budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV trzeba będzie uzyskać zgłoszenie. Zgłoszenie, zamiast dotychczas wymaganego pozwolenia na budowę, będzie wymagane w celu realizacji podbudowy słupowej dla linii elektroenergetycznych.

 

Przyjęto też, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV.

 

>>> Transformacja energetyczna polskiej gospodarki potrwa co najmniej 20 lat

>>> Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym

>>> Ustawa o elektrowniach wiatrowych

>>> Realizacja obiektów energetyki jądrowej – ustawa

 

Istotna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zastosowania przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomości, na których będą wykonywane roboty budowlane, mają nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej będzie mógł zawiadomić strony o decyzji i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia lub w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości albo przez Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Ustawa weszła w życie 3 września 2023 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in