Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

05.04.2023

Przepisy weszły w życie 1 marca 2023 roku.

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 28)

 

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Fot. ak

 

Ustawa wprowadza formułę kooperatywy mieszkaniowej. Polega ona na tym, że grupa osób fizycznych (co najmniej 3) wspólnie realizuje inwestycję mieszkaniową w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami ustawy członkowie kooperatywy muszą zawrzeć w formie aktu notarialnego stosowną umowę kooperatywy mieszkaniowej albo umowę spółki cywilnej określającą zasady współdziałania.

Umowa kooperatywy mieszkaniowej powinna określać takie kwestie, jak: zasady finansowania i rozliczania inwestycji mieszkaniowej, sposób prowadzenia spraw i podejmowania decyzji czy zasady reprezentacji.

Ustawa wprowadza zasadę odpowiedzialności solidarnej stron umowy za zobowiązania związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej.

W formule kooperatywy może być realizowana inwestycja mieszkaniowa służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków kooperatywy, ich własnych lub przysposobionych dzieci oraz osób z nimi zamieszkujących. Przedsięwzięcie może polegać na: • nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego lub • nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo • nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w nim robót budowlanych, po których zakończeniu powstaną mieszkania.

Ustawa wprowadza też szczególne zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji takich inwestycji mieszkaniowych. Sprzedaż przez gminę nieruchomości członkom kooperatyw mieszkaniowych ma następować w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Gminy będą mogły udzielać kooperatywom mieszkaniowym bonifikat od ceny nieruchomości oraz rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Prawo budowlane – zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku

>>> Cyfrowa książka obiektu budowlanego

>>> Czy powierzchnia pod ściankami działowymi zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania?

>>> Ustawy wspierające poprawę warunków mieszkaniowych – nowelizacja

>>> Odbiór lokalu od dewelopera przez rzeczoznawcę budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in