Świadomość i adopcja BIM w Polsce. Raport

25.10.2019

O 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% – adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców.

 

Przedstawiciele 287 firm z branży architektoniczno-budowlanej wzięli udział w badaniu pod tytułem „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”. Raport, który powstał na bazie wyników tego badania, dostarcza informacji o najważniejszych elementach dotyczących BIM w Polsce – świadomości i adopcji, ocenie wpływu na procesy i koszty, mówi o barierach i perspektywach. Badanie na zlecenie Autodesk zrealizował Instytut Kantar Polska.

 

Świadomość i adopcja BIM w Polsce

Raport pokazuje, że BIM jest coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów (grupa badana w 2015 i 2019) można zauważyć wyraźny wzrost zarówno świadomości (76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015), jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej (43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015). Świadomość BIM jest niższa w grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%). Przy czym respondenci zgodnie oceniają, że świadomość wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. Jedynym wyjątkiem są legislatorzy, gdzie poziom wiedzy, według ocen badanych, spadł.

 

 

BIM w Polsce – korzyści i bariery

Korzyści związane z BIM to przede wszystkim tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, w szczególności na etapie realizacji inwestycji. Wysoko oceniana jest komunikacja, lepsze zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony.

W porównaniu z badaniem sprzed 4 lat częściej obecnie dostrzegane są korzyści BIM wpływające na jakość projektów, komunikację między interesariuszami, kontrolę kosztów, planowanie inwestycji, czy zapewnienie ciekawszej pracy architektom. To ostatnie jest szczególnie interesujące, z uwagi na zmiany na rynku pracy.

 

Zastosowanie BIM pozytywnie wpływa na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. Najwyżej oceniany jest wpływ na projekt wykonawczy (84% badanych udzieliło odpowiedzi: bardzo pozytywny lub raczej pozytywny), współpracę z branżami (76%), koncepcję (72%). Blisko 70% respondentów ocenia, że zastosowanie BIM ma pozytywny wpływ na konkurencyjność firmy na rynku. 

 

Fot. stock.adobe / Egor

 

Raport pokazuje ocenę wpływu BIM na koszty w poszczególnych fazach projektowania i realizacji inwestycji. Zdaniem respondentów największe oszczędności osiąga się na etapie przedmiarowania i kosztorysowania – 58,1% uważa, że BIM obniża koszty tego etapu. Warto zwrócić uwagę, że 51,2% respondentów wskazuje na obniżenie kosztów w całym procesie powstawania i życia budynku. BIM ma znaczący wpływ również na etapie realizacji budowy.

 

Bariery związane z wykorzystaniem BIM w Polsce pozostają takie same jak wymieniane w 2015 roku, chociaż niemalże w każdym przypadku respondenci uważają je obecnie za mniej istotne. Najczęściej wskazywano na niski poziom wiedzy nt. BIM, zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, niską świadomość korzyści wśród inwestorów, a także brak wspólnych standardów działania i wykwalifikowanych w obszarze BIM kadr.

 

Wśród działań potrzebnych do zwiększania zakresu wykorzystania BIM w Polsce najczęściej wymieniane są: budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych w procesie zgodnym z BIM, opracowanie polskich standardów i zmiany w przepisach prawnych. Każdy z tych czynników wymieniany jest częściej niż 4 lata temu, co świadczy o rosnących potrzebach.

 

 

BIM i branża w przyszłości

46% respondentów ocenia, że liczba projektów realizowanych z wykorzystaniem BIM będzie się zwiększać. Optymistyczne prognozy odnośnie do przyszłego wykorzystywania BIM są wyrażane częściej w firmach, w których obecnie stosowana jest ta metodyka. Świadczy to o generalnie korzystnym doświadczeniu z BIM.

 

Przyszłość branży wg. ankietowanych zdeterminuje: dostępność finansowania, w tym funduszy UE (72,3%), dostępność kadr o odpowiednich kwalifikacjach (62%), nowe technologie dostępne dla branży (59,4%), zakres inwestycji publicznych na polskim rynku (50,6%) Te same czynniki były wymieniane również, jako decydujące dla branży w 2015 roku, choć obecnie są wskazywane nieznacznie częściej.

Chmura w polskim budownictwie

Badanie pokazuje, że branża architektoniczno-budowlana jest na początkowym etapie wdrożenia rozwiązań opartych o przetwarzanie w chmurze. Wykorzystanie tych rozwiązań obecnie deklaruje 23% respondentów, przy czym odsetek ten jest znacząco wyższy w przypadku firm architektonicznych / projektowych.

 

Przetwarzanie w chmurze jest wprost zależne od zasięgu geograficznego firm – najmniej rozpowszechnione w firmach lokalnych (12,2%), umiarkowanie w ogólnopolskich i częste w globalnych organizacjach (55%). Firmy stosujące przetwarzanie w chmurze zazwyczaj nie wykorzystują tego rozwiązania we wszystkich projektach, a jedynie w wybranych i to nawet nie w większości. Na tym etapie nie można zatem mówić jeszcze o systemowym wprowadzeniu tych rozwiązań.

 

Autodesk
Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”

 

Polecamy też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in