StalCAD – nakładka do IntelliCADa

23.08.2007

Przeznaczony jest do wsparcia projektanta przy opracowywaniu rysunków wykonawczych w konstrukcjach stalowych.

Przeznaczony jest do wsparcia projektanta przy opracowywaniu rysunków wykonawczych w konstrukcjach stalowych.

Zakres pracy programu obejmuje wprowadzanie do rysunku gotowych elementów takich jak: przekroje spawane i walcowane, przekroje zdefiniowane przez użytkownika, widoki profili pojedynczych i załamanych, opisy elementów stalowych i łączników, układy śrub i nitów wraz z otworowaniem pod łączniki, wstawianie opisów dowolnych typów spoin oraz półautomatyczne wykonanie i wstawianie wykazu stali profilowej.
W zakresie wprowadzania profili stalowych:
– rysowanie przekrojów katalogowych podstawowych profili stalowych: dwuteowników (HEA, HEB, IPN, IPE), połówek dwuteowników (HEA, HEB, IPN, IPE), ceowników normalnych i ekonomicznych, kątowników równoramiennych i różnoramiennych, teowników niskich i wysokich, rur okrągłych bez szwu, rur kwadratowych i prostokątnych zimnogiętych,
– rysowanie definiowanych przez użytkownika własnych przekrojów profili, w zakresie geometrii jak wyżej, z uwzględnieniem wyokrągleń naroży oraz definiowanie blachownic spawanych i półblachownic,
– wprowadzona biblioteka typowych (tablicowych) blachownic spawanych,
– rysowanie przekrojów w trybie pełnym (z kreskowaniem), konturowym lub konturowym niewidocznym (linia przerywana) z uwzględnieniem właściwego naniesienia osi profilu,
– wprowadzanie do rysunku przekroi jako bloków, z możliwością wyboru punktu wstawienia przypisanego do bloku z kilku podstawowych punktów charakterystycznych przekroju.
– wstawianie obiektu (przekroju lub widoku) w punkcie na ekranie odsuniętym o dowolne wartości od punktu wskazanego na ekranie (odsuń x, odsuń y),
– możliwość wstawiania przekroju dociętego pod dowolnym kątem w kierunku pionowym (wydłużony przekrój) z zachowaniem właściwych proporcji profilu,
– wstawianie przekroju obróconego o dowolny kąt w płaszczyźnie rysunku,
– rysowanie wszystkich charakterystycznych widoków profili w dwóch podstawowych trybach – jako pojedynczego elementu o podanej długości i kącie obrotu oraz w trybie wskazywania kolejnych punktów na ekranie – jako elementu łamanego z automatycznie wyliczaną i rysowaną linią załamania (docięcia),
– możliwość zakończenia dowolnego widoku profilu odpowiednim symbolem ucięcia,
– dla widoków możliwość definiowania linii wiodącej widoku (oś, krawędź dolna lub górna) przy wskazywaniu punktów na ekranie,
– definiowanie, zapisywanie i wczytywanie własnych widoków (z rysowaniem linii załamania lub bez), definiowaniem rodzaju linii, jej skali, koloru, rozstawu linii oraz ustaleniem linii wiodącej (zaawansowana funkcja multilinii),
– jednolity sposób przypisania linii do poszczególnych warstw rysunku oraz jednolita zasada kolorystyki poszczególnych typów linii.

W zakresie wprowadzania łączników:
– wprowadzanie prostych i przemiennych układów łączników i otworowania elementów pod łączniki z możliwością ich obracania i indywidualnego definiowania odległości między poszczególnymi rzędami i kolumnami łączników,
– możliwość wprowadzania śrub zwykłych i sprężonych oraz nitów,
– pełen zestaw podstawowych symboli łączników z uwzględnieniem miejsca ich założenia i wykonania otworowania,
– wprowadzanie widoków łączników.

W zakresie wprowadzania opisów i wykazu stali:
– wprowadzanie opisów pełnych i skróconych (ograniczonych do numeru profilu) podstawowych elementów w konstrukcjach stalowych,
– możliwość opisu różnych typów spoin czołowych i pachwinowych,
– jednoczesne tworzenie opisów elementów i pobieranie danych do wykazu stali,
– przejmowanie danych do wykazu i opisów z elementów rysunku narysowanych w nakładce,
– możliwość opisu otworowania pod łączniki oraz wprowadzania innych opisów,
– zapamiętywanie elementów i danych do wykazu w bazie rysunku DWG umożliwiające ciągłą i bezstratną pracę nad rysunkiem,
– możliwość definiowania procentowego dodatku na spoiny, uwzględnianego przy tworzeniu wykazu stali profilowej,
– definiowanie w rysunku rodzaju elektrod i uwaga o wielkości spoin nieopisanych na rysunku.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in