Realizacja systemów ociepleń ETICS w świetle nowelizacji warunków technicznych

07.04.2021

Odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną inwestorów oraz wymagań prawnych są właściwie zaprojektowane i wykonane systemy ETICS, umożliwiające poprawę izolacyjności termicznej przegród w relatywnie tani, szybki i skuteczny sposób.

 

Rozwijająca się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci świadomość człowieka, dotycząca wpływu jego działalności na stan środowiska naturalnego i klimatu, legła u podstaw ewolucji legislacyjnej w zakresie energooszczędności budynków. Najbardziej zauważalnym aspektem tych zmian jest zaostrzenie wymagań odnośnie do izolacyjności termicznej przegród ograniczających przestrzeń o regulowanej temperaturze powietrza. Obserwujemy kolejne zmiany w tym zakresie – z końcem 2020 r. dla wszystkich modernizowanych i nowo wznoszonych budynków obowiązywać zaczęły nowe wymagania izolacyjności cieplnej przegród, co jest pokłosiem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 926), która miała miejsce w 2013 r. Wzrost oczekiwań społeczeństwa w kontekście zmniejszenia energochłonności budynków stanowi wyzwanie dla projektantów, wykonawców oraz dla producentów materiałów budowlanych. Skuteczną odpowiedzią na te oczekiwania jest rozwijany od ponad 30 lat system ETICS, znany w Polsce wcześniej jako metoda lekka-mokra bądź BSO (bezspoinowy system ocieplenia). Pomimo ogólnej powszechności stosowania oraz szeroko rozbudowanej bazy technologicznej i materiałowej producentów systemów ETICS, wprowadzone w ostatnim czasie modyfikacje wymagań izolacyjności termicznej przegród mogą wpłynąć na zwiększenie ilości błędów zarówno w aspekcie projektowania, jak i wykonawstwa.

 

ETICS

Fot. stock.adobe/sveta

Wymagania WT 2021

Na mocy rozporządzenia z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), w dniu 31 grudnia 2020 r. obowiązywać zaczęła trzecia faza wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max). Warto nadmienić, że w przypadku budynków zajmowanych przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będących ich własnością wymagania te obowiązują już od 1 stycznia 2019 r. W stosunku do poprzedniej fazy wymagań WT 2017 obecne zmiany objęły wyłącznie:

  • ściany zewnętrzne przy temperaturze ti ≥ 16°C;
  • dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16°C;
  • okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • okna połaciowe;
  • okna w ścianach wewnętrznych (zarówno przy Δti ≥ 8°C, jak i dla ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych);
  • drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Dla pozostałych grup przegród, wymienionych w załączniku nr 2 do WT, wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła nie uległy zmianie od czasu ich wprowadzenia w dniu 1 stycznia 2014 r. Wejście w życie nowych warunków izolacyjności termicznej dla wymienionej grupy przegród stanowi istotną zmianę dla projektantów oraz osób sporządzających audyty energetyczne bądź remontowe. W przypadku systemów ETICS zmiana wymagań przełoży się na dobór rozwiązania warstwy termoizolacyjnej, tj. na jej grubość, bądź współczynnik przewodzenia ciepła λ.

 

W dalszej części artykułu przeczytasz o problemach na etapie realizacji systemów ETICS (błędy projektowe, błędy wykonawcze).

mgr inż. Łukasz Kosobucki
dr inż. Paweł Krause

Polecamy również:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in