Przedsięwzięcia, które oddziałują na środowisko. Zmiana przepisów

02.12.2019

Które przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji środowiskowych? Zmieniły się przepisy rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)

 

Niniejsze rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Rozporządzenie określa przedsięwzięcia, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcia te ujęto w dwóch katalogach, z których jeden dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymagają obowiązkowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko), a drugi przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów nie wprowadzono zasadniczych zmian w liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Fot. pixabay / Arcaion
 

Zmiany głównie mają na celu uszczelnienie systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz usunięcie występujących wątpliwości interpretacyjnych. Istotną zmianą jest rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Natomiast zwolniono z obowiązku uzyskania takiej decyzji w przypadku przedsięwzięć takich, jak: stacje elektroenergetyczne, urządzenia do przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub pojemników z blachy, instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę, stacje paliw gazu sprężonego, tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok. Ponadto zmienione zostały progi i kryteria decydujące o zakwalifikowaniu niektórych inwestycji do obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Dotyczy to terenów narciarskich, instalacji do oczyszczania ścieków, chowu i hodowli zwierząt, w tym norek, poszukiwania lub rozpoznawania złóż gazu łupkowego oraz browarni, słodowni i gorzelni.

 

Rozporządzenie weszło w życie 11.10.2019 r.

 

Aneta Malan-Wijata

Sprawdź też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in