Program Czyste Powietrze – zmiany od lipca 2019

24.07.2019

Dostęp do programu ma być łatwiejszy, a wypełnianie wniosków prostsze i szybsze. Przedstawiamy zmiany w programie Czyste Powietrze.

 

NFOŚiGW usprawnia realizację programu Czyste Powietrze. Zmiany wchodzą w życie od 29 lipca 2019 r.

 

Fot. pixabay / TanteTati

 

Czyste Powietrze – kluczowe zmiany od 29 lipca 2019 roku

 

1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

 

2. Program Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.

 

3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

 

Sprawdź: Prawidłowy dobór komina do kotła V klasy

 

4. „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. (w pkt 6.1)

 

5. Doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. (punkty 6.7.4 programu Czyste Powietrze)

 

6. Ddoprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji. (pkt 6.7.12 programu)

 

Sprawdź: Rozwiązania techniczne w systemach kominowych w walce ze smogiem

 

7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2, który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowo budowanego beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

 

8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

 

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

 

NFOŚiGW

 

Czytaj też: Na termomodernizację potrzeba 200 mld zł

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in