Mój Prąd – dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych

24.07.2019

Program Mój Prąd skierowany jest do gospodarstw domowych. Cel programu to zwiększenie produkcji energii z małych instalacji fotowoltaicznych.

O programie Mój Prąd

Program przygotowany został przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii. Budżet programu to 1 mld zł. Finansowanie zapewnione jest ze środków NFOŚiGW. Mój Prąd jest dedykowany gospodarstwom domowym, które mogą starać się o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (do 50% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 5000 zł). Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

 

Zakłada się, że dzięki realizacji programu Mój Prąd ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji wyniesie ok. 1 TWh. W ten sposób obniży się emisję CO2 o 600-800 tys. ton w ciągu roku.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Założenia programu Mój Prąd

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW,
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł,
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”,
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem,
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej,
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW,
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury),
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji),
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność,
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW),
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją),
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji),
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielać będą doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

 

Fot. stock.adobe / Alessandro2802

Zobacz: Elektrownie fotowoltaiczne na dachach płaskich

Mikroinstalacje fotowoltaiczne – statystyki

Pod koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem końca 2017, oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porównaniu z końcem 2017 r. oraz +235% względem końca 2016 r).

 

Według danych za pierwszy kwartał 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła się aż o ponad 72 MW (najwyższy przyrost mocy mikroinstalacji w historii) i wyniosła na dzień 31 marca 2019 r. ponad 415 MW, natomiast liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 11 tys. szt. i wyniosła ponad 65 tys. szt. na koniec I kw.

 

 

NFOŚiGW

 

Zobacz: Największa farma fotowoltaiczna w Polsce

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in