Ogrodzenia przemysłowe

12.07.2023

Ogrodzenia wytyczają granice użytkowanego terenu, a ich głównym zadaniem jest ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych. Jakie wymagania stawiane są rozwiązaniom o charakterze przemysłowym?

 

Ogrodzenie stanowi urządzenie techniczne w formie konstrukcji otaczającej dany teren, chroniącej go przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednym z jego rodzajów są ogrodzenia przemysłowe – stałe oraz tymczasowe, w tym instalowane na placach budów. W skład ogrodzeń wchodzą także bramy, furtki i szlabany.

Wymagania wynikające z przepisów

Wymagania dotyczące standardowych ogrodzeń

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów i związanych z nimi urządzeń budowlanych zawarte są w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [1]. Zgodnie z jej zapisami budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie zgłoszenia, zaś budowa ogrodzenia o niższej wysokości nie wymaga nawet zgłoszenia. W przypadku budowy ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,20 m należy złożyć w starostwie lub urzędzie miasta zgłoszenie określające rodzaj, zakres, termin rozpoczęcia i sposób wykonywania robót budowlanych z tym związanych. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych – można do nich przystąpić, jeśli w tym czasie organ administracji budowlanej nie wniesie sprzeciwu.

 

Bardziej szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Zagadnieniom związanym z ogrodzeniami poświęcony jest rozdział 9 działu II „Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej”, w którym sformułowano następujące wymagania:

 • ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt;
 • umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione;
 • bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki;
 • furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto w rozporządzeniu [2] określono, iż szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a furtki – 0,9 m.

 

Ogrodzenia przemysłowe

Fot. Ogrodzenie przemysłowe stałe panelowe z przetłoczeniami. Fot. stock.adobe.com/cherokee4

 

Wymagania dotyczące ogrodzeń placów budów

Problematyka zagospodarowania terenu budowy, w tym rozmieszczenie urządzeń technicznych, do których zalicza się ogrodzenia, jest m.in. przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [3]. Ujęto w nim następujące wymagania:

 • przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ogrodzić teren budowy (albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym);
 • ogrodzenie powinno być wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi;
 • wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Ponadto w rozporządzeniu [3] zawarto wymagania dotyczące ogrodzeń stref niebezpiecznych w formie balustrad. Warto tu zwrócić uwagę na następujące zapisy:

 • drogi komunikacji dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1 m;
 • strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami o konstrukcji opisanej powyżej, przy czym strefa ta, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m;
 • doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi (wskazanymi wyżej), umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.

>>> Bramy – rodzaje, budowa, użytkowanie, normy

>>> Zawiadomienie właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

>>> Odpowiedzialność kierownika budowy w zakresie BHP na budowie

Rodzaje ogrodzeń

Wyróżnia się ogrodzenia stałe, z zasady docelowe, oraz tymczasowe, cechujące się mobilnością. Funkcjonuje jeszcze podział na ogrodzenia posesyjne i przemysłowe.

Pierwsze z nich ogradzają teren, na którym usytuowany jest dom mieszkalny, i pełnią także rolę estetyczną. Drugie, będące przedmiotem publikacji, powinny w sposób solidny chronić obiekt i zabezpieczać go przed wstępem osób nieupoważnionych. Ponadto rozwiązanie konstrukcyjne ogrodzenia nie powinno utrudniać prowadzenia działalności oraz zapewniać dostęp pracownikom, klientom i pojazdom.

 

Ogrodzenia stałe

Charakteryzują się trwałym związaniem z gruntem, co zapewnia stabilność i przeciwdziała czynnikom zewnętrznym oraz uniemożliwia przemieszczenie w inne miejsce. Rozwiązaniom tym, zwłaszcza o charakterze przemysłowym, stawiane są następujące wymagania:

 • zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczenia ogradzanego terenu,
 • prosty sposób dostosowania ogrodzenia do indywidualnych potrzeb,
 • sprawność i komfort użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych,
 • trwałość oraz przystosowanie do intensywnej eksploatacji,
 • estetyczny wygląd.

 

W dalszej części artykułu:

Stałe ogrodzenia przemysłowe (panelowe, palisadowe, siatkowe, betonowe).

Ogrodzenia przemysłowe tymczasowe (ażurowe, pełne).

Bramy (przesuwne bramy samonośne oraz szynowe, rozwierane bramy wjazdowe).

Furtki i szlabany.

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 11/2022 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

inż. Zbigniew Czajka

były pracownik Zakładu Aprobat Technicznych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PEWB, a także ITB – Oddział Wielkopolski

 

Literatura
1. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
4. Materiały informacyjne firm: Hörmann, Inex, Palisada, Valla System, Wiśniowski.

 

>>> Jak odpowiednio naciągnąć siatkę ogrodzeniową? Poradnik

>>> Kara umowna za nieprzekazanie frontu robót w umówionym terminie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in