Budowa węzła transportowego Grunwaldzka – opis robót geotechnicznych realizowanych przez Keller Polska

Artykuł sponsorowany

11.07.2023

 

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w Poznaniu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20 Warszawa – Berlin to kolejne poważne wyzwanie jakie postawiła przed nami firma Budimex – Generalny Wykonawca prac realizowanych w ramach inwestycji finansowanej przez Miasto Poznań, Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Gminę Komorniki, przy udziale środków z Unii Europejskiej. Faza projektowania oraz przetargu przypadała na lata 2021-2022, a realizacji na lata 2022-2023. Lokalizację oraz widok z lotu ptaka na miejsce inwestycji przedstawia fot. nr 1.

 

węzeł Grunwaldzka

Fot. 1. Widok z lotu ptaka przed przebudową, źródło: www.pim.poznan.pl

 

W ramach przedmiotowej inwestycji powstaje bezkolizyjny węzeł umożliwiający przejazd oraz przeprawę dla pieszych pod torami linii kolejowej nr E20 łączącej Warszawę z Berlinem. Nowo powstały węzeł, poza znaczącą poprawą bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz całkowitą redukcją problemu korków i zatorów w ciągu ul. Grunwaldzkiej stał się ważnym miejscem łączącym różne środki transportu, w tym zbiorowego. Obok stacji kolejowej Poznań Junikowo powstał węzeł przesiadkowy. Pobliska pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami – jest to coraz częściej stosowane rozwiązanie w formule „door to door”. Istotnym uzupełnieniem węzła transportowego są parkingi typu „park and ride” dla samochodów, motocykli i rowerów. Obiekt w pełni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja pozwoliła skonsolidować kluczowe środki transportu w jednym miejscu, skrócić czasu przejazdu do centrum Poznania oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Konstrukcja obiektu ma geometrię wydłużonej wanny z najgłębszą strefą w części centralnej (zachowanie niwelety torów linii kolejowej E20) oraz wypłycającymi się w kierunku wjazdów rampami. W dużym uproszczeniu można by stwierdzić, że to tunel bez stropu.

 

Przy realizacji tak ważnej dla regionu inwestycji nie mogło zabraknąć udziału lidera rynku geotechnicznego, firmy Keller Polska. W ramach umowy zawartej w kwietniu 2022 z firmą Budimex zrealizowaliśmy szereg prac geotechnicznych obejmujących przede wszystkim:

  • Podpory przyczółków kolejowych oraz podporę pośrednią dla wiaduktów WK 1, WK 2 oraz dla kładki dla pieszych.
  • Ściany zewnętrzne otwartego tunelu w technologii ścian szczelinowych grubości 50 oraz 60 cm wraz z technologicznymi oczepami żelbetowymi.
  • Przesłony pionowe oraz iniekcje uszczelniające styki technologiczne pomiędzy podporami wiaduktów WK 1 oraz WK 2.
  • Stałe kotwy gruntowe zapewniające stateczność ścian szczelinowych.
  • Kolumny uszczelniające styki technologiczne pomiędzy podporami wiaduktów WK 1 i WK 2.

Prace rozpoczęto w maju 2022 r. od realizacji ścian szczelinowych od strony Poznania. Pierwszym krokiem było wykonanie podpór dla przyczółków oraz podpory pośredniej dla wiaduktu WK 1 oraz kładki dla pieszych – tutaj tempo dyktował harmonogram dyrektywny oraz termin przywrócenia ruchu kolejowego na nowo powstałym wiadukcie WK 1. Prace prowadzono w trybie 24-godzinnym, a harmonogram rozpisano z uwzględnieniem godzin (wyłączenia torowe, wyłączenia zasilania sieci trakcyjnej). Łącznie w pierwszym etapie wykonano niemal 361 mb ścian szczelinowych wraz z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną oraz 7 szt. kotew gruntowych o średniej długości 14,5 mb Zainstalowano również blisko 65 ton konstrukcji rozparcia stalowego.

 

Wiadukt kolejowy WK 1, kładkę dla pieszych oraz fragment rozpieranych ścian szczelinowych w fazie realizacji płyty fundamentowej przedstawia fotografia nr 2.

 

węzeł Grunwaldzka

Fot. 2.  Wiadukt WK 1, kładka dla pieszych oraz fragment ścian od strony Poznania. Źródło: www.pim.poznan.pl

 

Tymczasową stateczność ścian szczelinowych w rampach wyjazdowych zapewniała tymczasowa konstrukcja rozparcia stalowego zaprojektowana w oparciu o koncepcję Keller Polska (fot. 3), a w części centralnej tymczasowe kotwy gruntowe.

 

węzeł Grunwaldzka

Fot. 3.  Rozparcie ścian szczelinowych rampy wyjazdowej w kierunku Poznania. źródło: www.pim.poznan.pl

 

Polecamy:

>>> Nowe inwestycje na Starym Rynku w Poznaniu z udziałem Keller

>>> Realizacja głębokiego wykopu w obszarze ochronnym Uzdrowiska Mateczny Zdrój w Krakowie

 

Kolejnym etapem była realizacja prac po stronie Gminy Komorniki. Roboty zasadnicze obejmowały wykonanie 243,15 mb ścian szczelinowych, pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej oraz 4 kolumn uszczelniających styki technologiczne pomiędzy podporami wiaduktów kolejowych, a także 14 szt. kotew gruntowych o średniej długości 14,5 mb. Zainstalowano również około 90 ton konstrukcji rozparcia stalowego. Poniższa fotografia przedstawia tymczasową konstrukcję rozparcia na części rampy wyjazdowej w kierunku Plewisk oraz fazę montażu zbrojenia płyty dennej rampy wyjazdowej (fot. 4).

 

węzeł Grunwaldzka

Fot. 4. Rozparcie ścian szczelinowych rampy wyjazdowej w kierunku Plewisk. Fot. Grzegorz Pluta

 

Ściany szczelinowe ramp wyjazdowych miały grubość 50 oraz 60 cm, a ich głębokość zmieniała się skokowo od 3,40 m (wjazd i wyjazd) do 14,5 m (część centralna – podpory wiaduktów WK 1 i WK 2 oraz najbliższe sąsiedztwo), co przedstawia rys. 1. – kład ścian szczelinowych.

 

węzeł Grunwaldzka

Rys. 1. Kład ścian szczelinowych. Fragment projektu technologicznego wg  Keller Polska.

 

Poniższa fotografia przedstawia konstrukcję ustroju nośnego wiaduktu WK 2 tuż po zabetonowaniu oraz trwałe kotwy gruntowe zapewniające stateczność ściany szczelinowej przebiegającej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (fot. 5) pozostającej w trakcie realizacji budowy w użytkowaniu.

 

Fot. 5.  Wiadukt WK 2 w fazie realizacji oraz kotwy gruntowe. Fot. Grzegorz Pluta

 

Wszystkie opisane powyżej prace prowadzone były w okresie trwającego już konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Jako uczestnicy procesu budowlanego musieliśmy się mierzyć nie tylko z zagadnieniami natury technicznej, ale i ekonomicznej. Dostępność materiałów, niespotykane wzrosty cen nośników energii oraz kluczowych materiałów budowlanych, waloryzacja wynagrodzenia to tematy wielu spotkań i rozmów z naszym Zamawiającym, firmą BUDIMEX. Pomimo wielu trudności zawsze udało się wypracować konsensus zadowalający obydwie strony. Partnerskie podejście stron do rozwiązania umożliwiło ukończenie zadania w terminie.

 

Projekty infrastrukturalne, którym towarzyszy utrzymanie ruchu kołowego oraz kolejowego są szczególnym typem inwestycji. To dodatkowe wyzwanie, jakie zostało postawione przed firmą Keller Polska w ramach realizacji tego zadania. Podział na etapy, zmiana sekwencji prac stała się czymś na tyle naturalnym, że pojęcie elastyczności nabrało nowego znaczenia. Wyzwania z jakimi przyszło się nam mierzyć obligowały do nieustannego rozwoju, poszukiwania rozwiązań i przede wszystkim optymalizacji procesów na każdym etapie realizacji prac. Udział w tak ważnym dla regionu projekcie umacnia i potwierdza pozycję firmy Keller Polska jako lidera rynku geotechnicznego i wiarygodnego partnera w procesie budowlanym.

 

Grzegorz Pluta, Kierownik Projektu, Keller Polska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in