Oddano ekspresówkę S7 w okolicach Skarżyska-Kamiennej

18.12.2019

Ekspresówka S7 w pobliżu Skarżyska-Kamiennej jest dostępna dla kierowców. Nowy odcinek ma około 8 km długości. Łącznie oddano już około 200 kilometrów trasy S7 od granicy woj. małopolskiego i świętokrzyskiego w kierunku Warszawy.

Dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 7,6 km oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód otwarte zostały pięć miesięcy przed terminem kontraktowym. Pozostałe prace – w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych realizowane będą do maja 2020 r.

 

Ekspresówka S7 między Warszawą, Kielcami i Krakowem  

Po otwarciu skarżyskiego fragmentu ekspresówki S7, od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego aż do Warszawy nie ma już ani jednego jednojezdniowego odcinka. Cała droga na odcinku 200 km od granicy województwa małopolskiego w kierunku stolicy ma parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. To oznacza, że na terenie województwa świętokrzyskiego droga nr 7 jest już ekspresowa na całej długości.
 

Skarżyski fragment ekspresówki S7. Dane inwestycji

 • długość odcinka – 7,6 km,
 • przekrój drogi – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m,
 • szerokość pasa dzielącego – 12 m,
 • maksymalne obciążenie – 115 kN/oś,                                                 
 • liczba węzłów – dwa (Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód),
 • liczba obiektów inżynierskich: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu drogi S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe.

Inne prace realizowane w ramach budowy ekspresówki S7 w poblizy Skarżyska-Kamiennej

 • budowa dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów;
 • budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
 • budowa elementów systemu zarządzania ruchem,
 • budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń podczyszczających wodę deszczową;
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • budowa oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia,
 • budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści) i pozostałe elementy infrastruktury,
 • wykonanie zieleni drogowej.

 

Inwestycja była współfinasowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln złotych, wartość dofinansowania w ramach programu unijnego to około 156,9 mln złotych.

 

GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in