Obradowała Krajowa Rada PIIB

18.12.2019

Podczas ostatniego w 2019 r. posiedzenia KR PIIB zapoznano się m.in. z przebiegiem 26. spotkania izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, realizacją wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB oraz przebiegiem zebrań informacyjno-szkoleniowych krajowych organów statutowych.

Obrady Krajowej Rady PIIB 11 grudnia 2019 r. prowadził prof. Zbigniew Kledyński – prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia zebrani wysłuchali relacji Zygmunta Rawickiego – wiceprezesa Krajowej Rady z organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. PIIB była jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.

 

 

W dalszej części spotkania powołano Zespół do spraw grupowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa. W jego skład weszli: Ewa Bosy – przewodnicząca, Andrzej Jaworski, Dariusz Karolak i Janusz Szczepański. Celem zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w latach 2021-2024.

W czasie posiedzenia przyjęto także uchwałę w sprawie podstawowych założeń strategii komunikacji społecznej PIIB. Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Wnioskowej poinformował zebranych o stanie realizacji wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe PIIB. Następnie Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB omówiła schemat sprawozdania Krajowej Rady za 2019 r., a Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB przedstawił realizację budżetu za 11 miesięcy 2019 r.

 

 

O organizowanych w ubiegłym roku zebraniach informacyjno-szkoleniowych krajowych organów statutowych poinformowali uczestników posiedzenia ich przewodniczący. Urszula Kallik – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej mówiła o szkoleniu KKR i okręgowych komisji rewizyjnych, natomiast Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator mówili o organizowanych wspólnie naradach szkoleniowych. Zwrócili uwagę zwłaszcza na spotkanie przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i członkami okręgowych sądów dyscyplinarnych. Odbyło się ono 6 listopada 2019 r. w Warszawie. Szkolenie zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną zreferował jej przewodniczący Krzysztof Latoszek.

Krajowa Rada PIIB zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom: Podkarpackiej i Podlaskiej OIIB. Na zakończenie uczestnicy obrad złożyli sobie świąteczne oraz noworoczne życzenia.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj też: O odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in