Obwodnica Kartuz przed terminem

03.11.2016

28 października oddano do użytku nową obwodnicę Kartuz. Wykonawca inwestycji, firma STRABAG, dostała pozwolenie na użytkowanie drogi 4 miesiące przed planowanym terminem.

Całość inwestycji objęła budowę i przebudowę 2,1 km dróg. Wykonawca maksymalnie wykorzystał dobre warunki pogodowe oraz tak zoptymalizował prace budowlane, by jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego zakończyć inwestycję. Zmniejszy ona zatory na drogach dojazdowych do Kartuz od strony Przodkowa (Wejherowa) i Gdańska. Po oddaniu drogi do użytku do wykonania zostaną tylko drobne prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie instalacji oświetleniowej.

W ramach kontraktu STRABAG przebudował drogę wojewódzką 224 o długości 1,3 km, od Grzybna do skrzyżowania z ulicą 3 Maja i wybudował nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km od skrzyżowania ulic Węglowej i 3 Maja aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). Ponadto przebudowie uległ odcinek ul. Węglowej o długości 682 m, która docelowo została drogą obsługującą ruch lokalny. W ramach projektu powstały dwa ronda: jedno przy ulicy Gdańskiej (DW 211) z trzema zjazdami i drugie przy ulicy 3 Maja z czterema zjazdami. Połączone zostały nowym odcinkiem drogi o szerokości 8 m, która na początkowym fragmencie przebiega równolegle do ulicy Węglowej. W ramach budowy powstały również chodniki (690 m) i ścieżki rowerowe (1060 m), ciągi pieszo-rowerowe (1950 m) oraz trzy przepusty pod DW 224 z przejściami dla małych zwierząt.

Z uwagi na charakter terenu, na którym przebiega obwodnica Kartuz, na dużym fragmencie konieczne było wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii wymiany gruntu, a także szczelnego systemu odprowadzenia wód opadowych, zespołów podczyszczających wody opadowe z jezdni, zbiorników retencyjnych i przepompowni.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

 

Budowa w liczbach:

– wartość kontraktu dla odcinka: 14,8 mln netto

– czas realizacji: 12.2015-11.2016

– prędkość projektowa Vp: 70 km/h

– kategoria ruchu: KR 5

– liczba jezdni: 1

– liczba pasów ruchu: 2

– szerokość pasa dzielącego: 2,0 m

– szerokość pobocza gruntowego: 1,0–2,0 m

– skrajnia pozioma: 0,5 m

– obiekty inżynierskie: przepusty P1,P2 i P3 pod DW 224, mur oporowy przy DW 224

– roboty ziemne: wymiana gruntu 34 000 m3, nasypy 41 000 m3, wykopy 12 000 m3

– do budowy użyto masy bitumicznej: 15 800 t

– zbiornik retencyjny umocniony kamieniem narzutowym: 630 m2

– roboty brukarskie na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych: kostka kamienna 2240 m2, kostka betonowa 2300 m2

– roboty wykończeniowe na skarpach, rowach, terenach zielonych : 41 000 m2

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in