Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

11.04.2013

3 kwietnia br., podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono projekty sprawozdań z działalności w roku 2012: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Omówiono także projekt uchwały dotyczącej doskonalenia zawodowego członków PIIB.

Obrady rozpoczął i prowadził Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na początku posiedzenia jego uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Andrzeja Orczykowskiego, dyrektora Krajowego Biura PIIB.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Janusz Rymsza przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego omówił projekt uchwały dotyczącej podnoszenia kwalifikacji przez członków PIIB. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję, podczas której podkreślano, jak ważne jest doskonalenie zawodowe przez inżynierów budownictwa. Prof. Zbigniew Grabowski, Honorowy Prezes PIIB, zauważył, że obowiązek podnoszenie kwalifikacji przez inżynierów należących do izby wynika z ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz z Kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy obrad wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi szkoleń oraz postanowili powrócić do tego, jakże ważnego dla izby, problemu.

Następnie Joanna Gieroba, zastępca sekretarza PIIB, omówiła sprawozdanie Krajowej Rady. Zauważyła, że na koniec minionego roku PIIB liczyła 115 663 członków. Najliczniej reprezentowana była branża budownictwo ogólne (53,95%), następnie branża instalacje elektryczne (18,87%) i budownictwo elektryczne (14,55%). Wśród przyjętych w ubiegłym roku członków najwięcej, bo 54,38% stanowiły osoby poniżej 36 roku życia.

 

 

Miniony rok przebiegał dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod znakiem zmian legislacyjnych, które dotyczyły funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz całej branży budowlanej – stwierdziła J. Gieroba.

Główna uwaga KR PIIB  skupiona była na działaniach legislacyjnych dotyczących  rządowego projektu założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, a także nad projektem ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, popularnie zwanej ustawą deregulacyjną. Niektóre z tych  prac przeniosły się na rok 2013 – dodała J. Gieroba.

Ważnym wydarzeniem minionego roku był Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd PIIB zwołany z okazji 10-lecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Uczestniczący w uroczystości przedstawiciele m.in. Parlamentu RP, władz państwowych, samorządowych i zagranicznych organizacji samorządowych podkreślali w swoich wypowiedziach znaczenie oraz rolę, jaką odgrywa samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w rozwoju gospodarki kraju oraz budowaniu pozytywnego wizerunku polskiego budownictwa. Na koniec obrad przyjęto Rezolucję Jubileuszowego Zjazdu PIIB, w której podkreślono rolę i znaczenie samorządu zawodowego w strukturach państwa oraz zaapelowano do wszystkich członków izby o twórcze i odpowiedzialne wykonywanie zawodu dla dobra Polski i Polaków.

 

 

Następnie Waldemar Szleter, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, omówił działalność KROZ. W 2012 r.  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zajmował się 72 sprawami (66 spraw wpłynęło w 2012 r. oraz 6 spraw pozostało do rozpatrzenia z 2011 r.). Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w minionym roku skierowano 520 spraw, w tym 424 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 63 odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 33 były poza kompetencją izby. Wszczęto postępowanie w 491 sprawach, w tym 68 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej i 423 odpowiedzialności zawodowej. Skargi, które wpłynęły do OROZ w sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły przede wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, nierzetelnego wypełnienia obowiązków, głównie przez kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej najczęściej spotykano się z nieetycznym postępowaniem rzeczoznawców przy opracowywaniu opinii i ekspertyz.

W ubiegłym roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonych egzaminów uprawnienia budowlane uzyskało 4921 osób – powiedział Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, rozpoczynając prezentację działalności komisji w 2012 r.

W swoim wystąpieniu M. Płachecki poinformował, że w minionym roku wpłynęło 5778 wniosków od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach. Egzamin zdało natomiast ponad 85% zdających. Przewodniczący KKK dodał także, że w 2012 r. nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego 32 osobom. Uznano także kwalifikacje zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 19 cudzoziemcom.

 

 

Informację o działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2012 r. przedstawił Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD. Zauważył, że w ubiegłym roku KSD zajmował się 7 sprawami z poprzedniego okresu oraz 3 skargi i wnioski wpłynęły w 2012 r. Do KSD jako sądu I instancji w ubiegłym roku wpłynęły 2 sprawy z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz jako sądu II instancji wpłynęły 32 sprawy (24 – odpowiedzialność zawodowa i 8 odpowiedzialność dyscyplinarna). Natomiast do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 188 spraw, w tym 14 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej i 174 odpowiedzialności zawodowej. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in.  w 86 sprawach ukarały winnych, w 34 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 23 sprawach umorzyły postępowania. Najczęstsze wykroczenia dotyczące odpowiedzialności zawodowej to niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. Natomiast najczęstsze wykroczenia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej.

Wszystkie zaprezentowane podczas obrad projekty sprawozdań dotyczące funkcjonowania krajowych organów w 2012 r. zostały przyjęte przez Prezydium KR PIIB.

Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, omówił działalność prowadzonej przez siebie komisji oraz ustalenia przeprowadzonej kontroli funkcjonowania krajowych organów PIIB i Krajowego Biura, a także kontrolę sprawozdania finansowego i budżetu. Na podstawie przeprowadzonych kontroli uznano, że działanie krajowych organów na szczeblu centralnym jest właściwe. Przewodniczący KKR stwierdził, że komisja złoży na XII Zjeździe Krajowym PIIB wniosek o udzielenie absolutorium dla Krajowej Rady za 2012 r. oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego za 2012 r.

W posiedzeniu Prezydium KR PIIB uczestniczył Jerzy Baryłka z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in