Narada szkoleniowa komisji rewizyjnych PIIB

31.10.2023

Organizatorem spotkania była Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przy współudziale Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Narada odbyła się 1–3 października 2023 r. w Bydgoszczy. Wzięło w niej udział 96 członków komisji rewizyjnych.

 

 

Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele organów samorządu inżynierów budownictwa: Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator, Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB i przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej OIIB, Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB, oraz przewodniczący OSD, OROZ, OKK i skarbnik Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Naradę prowadziły wspólnie Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB, oraz Renata Staszak.
Prezes Krajowej Rady PIIB w swoim wystąpieniu przedstawił aktualne sprawy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Szczegółowo omówił przyjętą przez XXII Krajowy Zjazd PIIB (23 czerwca 2023 r.) uchwałę dotyczącą zmiany zasad gospodarki finansowej izby. Następnie wpływy i wydatki PIIB przedstawiła Elżbieta Bryła-Kluczny.
W dalszej części spotkania Mariusz Dobrzeniecki przybliżył zebranym udział PIIB w procesie legislacyjnym dotyczącym zmian w Prawie budowlanym.
Sesje szkoleniowe obejmowały zagadnienia prawne i organizacyjne oraz finansowo-ekonomiczne. Tematy prawne i organizacyjne objęły wykłady wygłoszone przez:

  • dr hab. Joannę Smarż – „Uzasadnienie obowiązkowego członkostwa w samorządzie inżynierów budownictwa”;
  • dr. hab. inż. Tomasza Piotrowskiego – „System elektronicznego obiegu dokumentów”, podczas którego przybliżył on zebranym proces cyfryzacji w PIIB – omówił m.in. schemat SEOD, jego funkcjonalność, etapy i ich zakresy;
  • mecenasa Krzysztofa Zająca, który omówił 3 zagadnienia: „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych”, „Działania i dokumenty krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych w świetle obowiązującej ustawy, statutu i regulaminów PIIB, podejmowane przez KKR i OKR”, „Procedury przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne”.

 

 

Zagadnienia finansowo-ekonomiczne przedstawił Marek Dobek, biegły rewident. Wykład obejmował następujące zagadnienia:

  • rachunkowość w badaniach komisji rewizyjnych,
  • nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej izb krajowej i okręgowych,
  • sprawozdanie finansowe – spełnienie wymagań Ustawy o rachunkowości.

Z „Atrakcyjnymi warunkami opieki medycznej w LUX MED” zapoznał zebranych w krótkim wystąpieniu Rafał Wyrębek, przedstawiciel LUX MED.
W ramach programu technicznego uczestnicy szkolenia odwiedzili gmach Opery Novej, m.in. jedno z najnowocześniej wyposażonych zapleczy technicznych teatrów operowych oraz budowę IV kręgu opery wraz z parkingiem podziemnym.
Ostatniego dnia (3 października 2023 r.) odbyło się posiedzenie członków KKR PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych, na którym omówiono m.in. harmonogramy działań i przygotowania dokumentów komisji, przeprowadzanie kontroli. Jednogłośnie zaakceptowano OKR Pomorskiej OIIB jako organizatora szkolenia „rewizorów” w czerwcu 2024 r.

 

Urszula Kallik
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

Fot. Biuro PIIB, Piotr Margas

 

Przeczytaj też:
V posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB

Konferencja samorządów zawodów zaufania publicznego

Informacyjno-szkoleniowe spotkanie KKK PIIB oraz OKK

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in