Materiały hydroizolacyjne – zasadnicze charakterystyki. Część I

07.05.2024

Wymagania norm serii PN-EN, norm serii DIN oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

 

Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji bardzo duży wybór materiałów hydroizolacyjnych. Niestety normy serii PN-EN nie udzielają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dokonywać wyboru kompletnego rozwiązania technologiczno-materiałowego do danego zastosowania. Takie informacje zawierają natomiast normy DIN.

 

materiały hydroizolacyjne

Fot. © Dagmara_K – stock.adobe.com

 

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli. Jest to również wymóg formalny.

 

Zastosowanie kompletnego rozwiązania technologiczno-materiałowego (nie pojedynczego produktu hydroizolacyjnego) zależy w głównej mierze od:

  • warunków gruntowo-wodnych (obciążenie wilgocią/wodą),
  • rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów (podpiwniczenie/brak podpiwniczenia/kondygnacje podziemne, posadowienie na płycie fundamentowej, ławach fundamentowych, rodzaj materiału na ściany fundamentowe itp.),
  • ewentualnej agresywności wód gruntowych,
  • możliwości wykonania (sic!) detali (uszczelnień dylatacji, przejść rurowych).

Elementarnym składnikiem analizy powinno być określenie minimalnych (lub maksymalnych) właściwości użytkowych materiału hydroizolacyjnego, z których wynika możliwość zastosowania w konkretnym przypadku.

 

>>> Hydroizolacje budynku posadowionego na płycie

>>> Waterproofing

>>> Hydroizolacje rolowe z tworzyw sztucznych – wybrane zagadnienia

Materiały hydroizolacyjne – dobór rozwiązania wg norm serii PN-EN

Normy serii PN-EN definiują, z pewnymi wyjątkami, wymagania dotyczące konkretnych materiałów w odniesieniu do dwóch wartości:

  • granicznej, oznaczanej symbolem MLV (ang. manufacturer’s limiting value) – jest to ustalana przez producenta konkretna, graniczna (minimalna lub maksymalna) wartość (wynik badania, wartość parametru), która musi być osiągnięta w badaniach;
  • deklarowanej, oznaczanej symbolem MDV (ang. manufacturer’s declared value) – jest to deklarowana przez producenta konkretna wartość (wynik badania, wartość parametru), podawana z założoną tolerancją.

W normach nie ma jednak informacji, jakimi parametrami musi charakteryzować się dany materiał, aby mógł w określonych warunkach brzegowych (przy konkretnym obciążeniu wilgocią/wodą, w konkretnym zastosowaniu itp.) pełnić swoją funkcję.

Dodatkowo wiele z tych parametrów może nie być określonych (NPD – ang. no performance declared).

 

W dalszej części artykułu:

Dobór rozwiązania wg norm serii PN-EN – cd.

Materiały hydroizolacyjne – dobór rozwiązania wg norm serii DIN

Tabele:

  • Przykładowy podział materiałów hydroizolacyjnych stosowanych w gruncie.
  • Zalecane zastosowania materiałów do izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.
  • Przykładowe wartości współczynnika wodoprzepuszczalności gruntu.
  • Możliwe oddziaływania wody na obiekt budowlany według klasy obciążenia wilgocią/wodą.

 

Cały artykuł (cz. I) dostępny jest w numerze 4/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

mgr inż. Maciej Rokiel
rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT; rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB

 

 

 

>>> Hydroizolacje powłokowe vs. bezpowłokowe

>>> Hydrofobizacja sposobem na ochronę elewacji

>>> Materiały izolacyjne, produkty budowlane >>>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in