Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej przy drodze

15.11.2023

Dynamiczny postęp cywilizacyjny oraz rozwój gospodarczy powodują, że coraz częściej powstaje potrzeba wybudowania niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach przyległych do pasa drogowego.

 

Jeśli inwestor zobowiązany jest pozyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DULICP), stosownie do przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1] (dalej: u.p.z.p.) konieczne jest uprzednie uzgodnienie decyzji z innymi organami. W przypadku inwestycji planowanych na obszarach przyległych do pasa drogowego uzgodnienie to, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., powinno nastąpić z zarządcą drogi, czyli podmiotem zdefiniowanym w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [2] (dalej: u.d.p.). Zarządca drogi wpływa zatem na ostateczną treść decyzji lokalizacyjnej, w tym również może dokonać negatywnego uzgodnienia, co spowoduje negatywną DULICP. Ponieważ uzgodnienie to ma charakter uznaniowy, zarządca drogi (np. GDDKiA) zobowiązany jest dokładnie, racjonalnie i precyzyjnie uzasadnić zajęte stanowisko, a samo rozstrzygnięcie musi mieścić się w granicach prawa. W przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej zarządca drogi zobowiązany jest uwzględnić cel publiczny takiej inwestycji, tj. zapewnienie łączności publicznej dla jak największej liczby odbiorców, i wyważyć go z innym celem publicznym – bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 

DULICP

Fot. © Leonid – stock.adobe.com

 

>>> Lokowanie stacji bazowych telefonii komórkowej w obrębie lotnisk

>>> Obszar oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej

>>> Miejsca dostępne dla ludności na gruncie ustawy POŚ

>>> Zasada otwartości miejscowych planów na inwestycje infrastruktury technicznej

 

Za całkowicie pozbawione podstaw prawnych należy uznać negatywne uzgodnienia zarządcy drogi, które prowadzą do negatywnej DULICP dla stacji bazowych, w przypadku gdy opierają się np. na hipotetycznych planach rozbudowy dróg czy hipotetycznych i nieuzasadnionych przypuszczeniach o możliwym wystąpieniu katastrofy budowlanej w odniesieniu do masztu telekomunikacyjnego, z uwagi na np. warunki klimatyczne czy atmosferyczne. Taka argumentacja mogłaby być teoretycznie aktualna wobec każdej inwestycji, co do której zachodzi konieczność uzgodnienia z zarządcą drogi, niemniej jednak praktyka pokazuje, że jest ona nadzwyczaj często stosowana w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Powtarzające się nagminnie stanowisko zarządcy drogi, zgodnie z którym każdorazowo konieczne jest przesunięcie konstrukcji wsporczej dla anten od zewnętrznej krawędzi jezdni na odległość dużo większą od tej, którą określają przepisy prawa (art. 43 ust. 1 u.d.p.), w tym na odległość stanowiącą minimum wysokość planowanej inwestycji, a nawet jej wielokrotność, nie może być uznane za prawidłowe. Tego typu oczekiwania GDDKiA nie wynikają z żadnych przepisów prawa, a stanowią jedynie dowolne, niepoparte empirycznie, a zatem nieuzasadnione i niedopuszczalne działania organu. Co prawda wspomniany art. 43 ust. 1 u.d.p. ustala minimalną odległość usytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni, ale nie może być on rozumiany jako zezwolenie dla zarządcy drogi do dowolnego, nieracjonalnego i arbitralnego żądania przesunięcia danej inwestycji bez wskazania merytorycznie uzasadnionych argumentów mających związek z prawidłowym zarządzaniem drogami publicznymi, w tym dbałością o bezpieczeństwo na drogach. W sprawach negatywnych uzgodnień DULICP przez zarządcę drogi niejednokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne, w całości negując stanowisko m.in. GDDKiA co do braku uzgodnienia z uwagi na czysto hipotetyczne, niepoparte dowodami twierdzenia o potencjalnej możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej z udziałem masztu. Sądy wielokrotnie zwracały uwagę, że takie działania zarządców drogi, którzy opierają negatywne stanowisko na hipotetycznych przesłankach, niemających oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym, jest nieprawidłowe – potwierdzenie tego można odnaleźć choćby w wyroku NSA z 25.05.2020 r. [3], wyroku NSA z 22.06.2021 r. [4], wyroku WSA w Warszawie z 9.02.2021 r. [5] czy wyroku WSA w Warszawie z 16.06.2023 r. [6].

 

 

Tamara Laprus-Bałuka
radca prawny

 

 

 

Literatura

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).
  3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 05.2020 r., sygn. akt II OSK 3120/19.
  4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 06.2021 r., sygn. akt II OSK 2713/18.
  5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 02.2021 r., sygn. akt IV SA/Wa 2435/20.
  6. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.06.2023 , sygn. akt VII SA/Wa 786/23.

 

>>> Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in