Kontrola okresowa budynku i przegląd instalacji antenowej

13.05.2021

Na niektóre elementy instalacji antenowych trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas przeglądów okresowych.

 

Przeglądy wydają się we współczesnym świecie czymś oczywistym, jednak doświadczenie pokazuje, że nie zawsze są one realizowane, co skraca żywotność użytkowanych obiektów. Ze względu m.in. na bezpieczeństwo osób postronnych ustawodawca narzuca wykonywanie przeglądów w celu dalszej eksploatacji obiektu.

Prawo budowlane (Pb) [1] odnosi się do czynności związanych z utrzymaniem obiektu i art. 61 pkt 1 zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu do utrzymania go w należytym stanie technicznym, natomiast zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawodawca wskazuje, że dzięki m.in. przeprowadzaniu okresowych kontroli obiekt będzie spełniał wymaganą gotowość do użytkowania i będzie tym sposobem bezpieczny. Prawo budowlane podaje również minimalne czasookresy, w jakich mają być wykonywane przeglądy (coroczne i pięcioletnie).

 

Kontrola okresowa budynku wykonywana raz w roku

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji, w tym narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Kontrolę należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym, przy czym między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (tj. rok). Przy dokonywaniu kontroli corocznych nie ma obowiązku badania instalacji elektrycznej.

 

Zobacz też:

Przeglądy elewacji wentylowanych

Okresowe kontrole obiektów przyczyną wniosków o ukaranie inżynierów

Kontrole 5-letnie budynku – termin i zakres

Kontrola inwestycji budowlanych przez PINB

Produkty budowlane

 

Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia [2] okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku. W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć m.in. stan techniczny urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku.

 

kontrola okresowa budynku

Fot. stock.adobe/Vladyslav

 

Kontrola okresowa budynku wykonywana raz na pięć lat

Co najmniej raz na pięć lat należy przeprowadzać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą powinno być również objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).

Dodatkowe regulacje dotyczące kontroli okresowych budynku mieszkalnego zawiera rozporządzenie [2]. W myśl jego § 6 zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat), należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

 

Kontrola okresowa budynku obejmująca zakres kontroli rocznej i pięcioletniej

Zakres kontroli rocznej i pięcioletniej jest różny, z wyjątkiem części budowlanej, która jest wspólna dla obu tych kontroli. Dlatego właściciel lub zarządca obiektu w roku kalendarzowym, w którym przypada termin wykonania kontroli pięcioletniej, może przeprowadzić jedną wspólną kontrolę uwzględniającą zakres kontroli rocznej z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c Pb oraz zakres kontroli pięcioletniej, czyli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej (wyróżnienie autora).

Protokół z takiej kontroli powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu obowiązków wynikających zarówno z art. 62 ust. 1 pkt 1, jak i pkt 2 Pb [1].

W radiokomunikacji kontrola obiektu jest oczywista, gdy mamy do czynienia np. z wieżą, masztem, który należy do operatora. W tym przypadku operator, aby świadczyć usługi, chce mieć swój sprzęt (m.in. anteny) w dobrym stanie, żeby nie zaprzestać w sposób niekontrolowany ich pracy.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy operator posiada swój system antenowy na obcych obiektach typu: inny operator, budynek, kościół, obiekt użyteczności publicznej czy komin, wspólnota mieszkaniowa, budynek jednorodzinny. Ustawodawca nie wymaga corocznego przeglądu dla domków jednorodzinnych, pozostając przy pięcioletnich ich przeglądach.

 

Chcę zwrócić uwagę, że pomimo takiego zwolnienia instalacje antenowe na domkach jednorodzinnych to nie tylko zagrożenie, że nie będzie odbioru np. telewizji czy radia, ale również zagrożenie dla obiektu. Dlaczego? Dość często instalacje antenowe są powyżej instalacji odgromowej. Maszty tych instalacji nie są podłączone do zwodów pionowych odgromowych. Zdarza się, że nie korzystamy już z odbioru naziemnego, ale pozostawiamy instalację, która z tego powodu nas nie interesuje i nie jest przeglądana. Rdzewienie anteny lub jej mocowania, masztu może skutkować odpadnięciem anteny i wyrządzeniem szkody domownikowi lub osobie trzeciej (fot. 1).

 

W dalszej części artykułu:

  • Na co zwrócić uwagę przy kontroli domowej instalacji antenowej oraz masztów antenowych?
  • Jakie elementy są sprawdzanie podczas kontroli urządzeń radiokomunikacyjnych?
  • Przegląd instalacji radiokomunikacyjnych umieszczonych na kominach

 

 

 mgr inż. Wiesław Biel – rzeczoznawca budowlany

 

Literatura

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in