Konstrukcje fotowoltaiczne w świetle wymagań prawnych

Artykuł sponsorowany

25.03.2021

Energy5 jako pierwszy i jedyny producent konstrukcji fotowoltaicznych wprowadził do obrotu zestaw wyrobów, które mają Krajową Ocenę Techniczną (KOT).

KOT upoważnia firmę do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B. Odbiorcy konstrukcji zyskują tym samym gwarancję bezpieczeństwa oraz potwierdzenie najbardziej zaawansowanych rozwiązań, wykraczających poza stosowane do tej pory w ramach normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1.

 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. „Zestaw” oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych. Oznacza to, że składanie podkonstrukcji z kilku elementów, zakupionych od różnych dostawców, nieprzebadanych łącznie, jest niedopuszczalne. Energy5 tworzy zestawy mocowań modułów fotowoltaicznych, dokonując badań wszystkich elementów złącznych, prób nośności od obciążeń normatywnych wywołanych wiatrem i śniegiem oraz trwałości korozyjnej zestawu.

 

Zobacz:

 

Krajowa Ocena Techniczna

Przewaga Krajowej Oceny Technicznej

Krajowa Ocena Techniczna stanowi jeden z rodzajów tzw. dokumentów odniesienia, pozwalających na wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu. Dokumentami odniesienia są normy (zharmonizowane oraz Polskie Normy wyrobu), a także oceny techniczne (europejskie oraz krajowe). Producent przed wprowadzeniem konstrukcji do obrotu zobowiązany jest określić typ wyrobu i właściwości użytkowe zasadniczych charakterystyk wyrobu. KOT może być wydana wyłącznie dla wyrobu nieobjętego (lub nie w pełni objętego) normą zharmonizowaną oraz Polską Normą wyrobu, a należącego do grup wyrobów z zał. nr 1 do rozporządzenia z dn. 17.11.2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Z zapisów zawartych w ww. rozporządzeniu wynika, że KOT oraz Europejska Ocena Techniczna (ETA) mogą być wydane w sytuacjach, gdy: brak jest normy; w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki danego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie nie jest właściwa; norma nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki danego wyrobu. Oznacza to m.in., że producent, który chce deklarować właściwości użytkowe wyrobu wykraczające poza zakres danej normy (np. PN-EN 1090-1), musi uzyskać odpowiednią (europejską albo krajową) ocenę techniczną, żeby wprowadzać wyrób do obrotu. Ocena techniczna jest dokumentem wydawanym na wniosek producenta, jednak w przypadku jego braku dla wyrobu nieobjętego (albo nie w pełni objętego) zakresem normy, KOT jest jedynym dokumentem pozwalającym na wprowadzenie wyrobu do obrotu na polskim lub europejskim rynku. Dużo szerszy wachlarz właściwości użytkowych, niż np. na normę PN-EN 1090-1, można zadeklarować wyłącznie na podstawie Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej. Do cech technicznych, których nie można zadeklarować na podstawie normy PN-EN 1090-1, a które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości użytkowania, należy zaliczyć: badania wytrzymałościowe połączeń, badania obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją w zakresie oddziaływania wiatru i śniegu, siły, jakie przenoszą klemy montażowe środkowe i końcowe, odporność zestawu na uderzenie ciałem miękkim – ciężkim lub twardym – lekkim czy odporność na uderzenie kamieniami.

 

Energy5 Sp. z o.o.
ul. Ziejkowa 5
09-500 Gostynin
e-mail: biuro@energy5.pl
tel: +48 (24) 235 40 79

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in