Konstrukcja hali stalowej – rozwiązania

14.04.2021

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne głównego układu nośnego hali ma istotny wpływ na zużycie stali i walory techniczno-użytkowe obiektu.

 

W artykule przeanalizowano wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na zachowanie się płaskiej ramy głównego układu konstrukcyjnego hali przemysłowej. Zanalizowano wybrane rozwiązania konstrukcji ram płaskich o następujących głównych wymiarach geometrycznych:

 • rozpiętość ram L: 10,0 m; 12,0 m; 15,0 m; 18,0 m i 20,0 m;
 • wysokość słupa 5 m;
 • kąt spadku połaci dachowej 10°;
 • rozstaw głównych układów poprzecznych 5,0 m.

Na podstawie przeprowadzonych analiz komputerowych porównano zużycie stali oraz sztywność ram w zależności od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego i rozpiętości ramy.

 

Konstrukcja hali stalowej

Konstrukcja hali stalowej. Fot. stock.adobe/U. J. Alexander

 

Konstrukcja hali stalowej. Założenia ogólne przyjęte do obliczeń

Do obliczeń przyjęto układy o schemacie statycznym ramy portalowej (rys. 1a), ramy portalowej ze ściągiem (rys. 1b) oraz modyfikację ramy portalowej w postaci ramy z zastrzałami i ściągiem (rys. 1c) o kącie nachylenia ściągu względem połaci dachowej α1 = 15o oraz α1 = 20o.

Konstrukcja hali stalowej

Rys. 1. Analizowane schematy statyczne: a) rama portalowa, b) rama portalowa ze ściągiem, c) rama z zastrzałami oraz ściągiem

 

Analizę porównawczą prowadzono dla elementów wykonanych z kształtowników giętych na zimno i walcowanych na gorąco. Jako podstawowe kształtowniki na słupy i rygle przyjęto walcowane na gorąco dwuteowniki IPE. W celu wyeliminowania wpływu dystorsji, a także zwichrzenia jako kształtowniki gięte na zimno przyjęto rury prostokątne RP.

Obciążenia zebrane zostały z powierzchni równej rozstawowi głównych układów poprzecznych (5 m) i przyłożone jako obciążenie ciągłe na wysokości słupów i na ryglach jako siły skupione w miejscach zamocowania płatwi. Uwzględnione zostały następujące obciążenia:

 • obciążenia stałe g = 0,64 kN/m2;
 • obciążenie śniegiem dla 3 strefy obciążenia wg [2];
 • obciążenie wiatrem dla 2 strefy obciążenia wg [3].

Kombinacje obliczeniowe obciążeń wykonano wg [1]. Wszystkie analizowane układy wykonane zostały ze stali gatunku S355. Wymiarowanie i optymalizację przekrojów wykonano ze względu na rozpatrywany stan graniczny zgodnie z [4].

 

Zobacz też:

Analizy obliczeniowe i wyniki analiz

Przeprowadzono trzy analizy obliczeniowe.
Analiza 1

Pierwsza z analiz dotyczyła porównania wpływu schematu statycznego ramy oraz przyjętych typów przekrojów poprzecznych kształtowników na masę konstrukcji. Przyjęto, że obciążenia działające na konstrukcję składają się jedynie z oddziaływań pionowych pochodzących od śniegu i ciężaru własnego. Rygle dachowe stężono przeciwskrętnie przez płatwie. Słupy są stężone w wierzchołkach i w połowie swojej wysokości. Dodatkowo dla ramy portalowej przeanalizowano wpływ usztywnienia węzła podporowego. Zależność masy konstrukcji od rozpiętości i schematu ramy przedstawiono na rys. 2.

Konstrukcja hali stalowej

Rys. 2. Wykres zależności masy ramy od rozpiętości, schematu statycznego oraz rodzaju kształtowników

 

Na podstawie obliczeń stwierdzono, że masa konstrukcji ram projektowanych z dwuteowników walcowanych na gorąco i rur prostokątnych jest właściwie taka sama (przy takich samych wymiarach geometrycznych i konstrukcji) i wzrasta w sposób zbliżony do wykładniczego w stosunku do rozpiętości ramy. Różnice wynikają z doboru dostępnego asortymentu kształtownika. Wskazuje to na znikomy wpływ zwichrzenia na stateczność prętów konstrukcji.

Na tej podstawie można domniemywać, że masa ramy głównego układu poprzecznego hali wykonanego z kształtowników giętych na zimno o przekroju otwartym będzie podobna. Natomiast oszczędności będzie można uzyskać jedynie przez odpowiednie ukształtowanie przekroju elementów na długości, np. projektując je na stałą siłę.

 

W dalszej części artykułu:

 • Dwie analizy obliczeniowe i ich wyniki
 • Wnioski i zalecenia (stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności)
 • Przestrzeń użytkowa

 

mgr inż. Katarzyna Sieńkowska
dr inż. Zdzisław Pisarek
dr inż. Andrzej Wojnar

 

Piśmiennictwo

 1. PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji, PKN, Warszawa 2014.
 2. PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem, PKN, Warszawa 2005.
 3. PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru, PKN, Warszawa 2008.
 4. PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, Warszawa 2006.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in