Kilka ważnych informacji z działalności ECEC

17.03.2011

Ostatnie informacje o międzynarodowej działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiono na łamach zeszłorocznego „Inżyniera budownictwa” nr 7/8, 2010. Nie znaczy to jednak, że od tamtego czasu nic się w tej sferze aktywności naszej izby nie wydarzyło.

Główny obszar działania związany był w wymienionym okresie ze współpracą z European Council of Engineers Chambers – ECEC. Organizacja ta liczy obecnie 16 krajów członkowskich (w 2010 r. zostały przyjęte Cypr oraz Macedonia). Następnym krajem zainteresowanym przystąpieniem do ECEC jest Portugalia. Podjęte są starania o przystąpienie Turcji i Irlandii.

 

Zgromadzenie Ogólne ECEC w Lublanie

 

– Najważniejszym przejawem działalności ECEC, w którym udział PIIB był wiodący, jest zakończenie opracowania Kodeksu Jakości (Code of Quality).

Opracowana przez Grupę Roboczą ECEC, z głównym autorstwem jej przewodniczącego Wojciecha Radomskiego, wersja dokumentu Code of Quality została przedłożona i poddana dyskusji na kolejnych zebraniach Zarządu ECEC: w Wiedniu 19 czerwca 2010 r. oraz w Podgoricy w Czarnogórze 2 października 2010 r. Podczas tego drugiego zebrania postanowiono poddać tekst dokumentu profesjonalnej weryfikacji językowej oraz przedłożyć go do zatwierdzenia na Ogólnym Zgromadzeniu (General Assembly Meeting) w Lublanie 20 listopada 2010 r. Na Zgromadzeniu przewodniczący Grupy Roboczej przedstawił poprzednio rozesłany, ostateczny tekst dokumentu. Został on zatwierdzony jednomyślnie. Przewodniczący ECEC Josef Robl złożył Grupie Roboczej gratulacje oraz podziękowania za sprawną i na wysokim poziomie merytorycznym pracę. Kodeks Jakości jest obecnie drukowany i zostanie w wersji anglojęzycznej rozesłany do wszystkich krajów członkowskich ECEC oraz do odpowiednich władz Unii Europejskiej. Będzie przetłumaczony na język polski i rozesłany do izb okręgowych jako obowiązujący wszystkich członków PIIB. Zostanie także zamieszczony na stronie internetowej ECEC (w wersji anglojęzycznej) i stronie internetowej PIIB (w wersjach anglo- i polskojęzycznej). Jest to drugi oficjalny dokument ECEC o zasięgu ogólnoeuropejskim po Kodeksie Etycznym (Code of Conduct) przyjętym w Hamburgu 3 października 2008 r. i rozesłanym w wersji polskiej do izb okręgowych.

– Warto również nadmienić, że na Zgromadzeniu Ogólnym w Lublanie przedstawiciel PIIB Wojciech Radomski został po raz kolejny jednomyślnie wybrany na Audytora ECEC.

– Kontynuowane są w ECEC prace nad systemem uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów i Europejską Kartą Inżyniera, co ma podstawowe znaczenie w realizacji postanowień Dyrektywy Europejskiej o swobodzie przepływu usług w UE, w tym usług technicznych. PIIB jest aktywnym uczestnikiem tych prac. Podjęto w tym zakresie współpracę z innymi międzynarodowymi organizacjami inżynierskimi. 

– Przy czynnym udziale PIIB kontynuowana jest przez ECEC praca nad wspólną polityką dotyczącą zamówień publicznych. Została opracowana specjalna ankieta, rozesłana do wszystkich krajów członkowskich, której celem jest zebranie informacji o obowiązujących w tych krajach przepisach i opracowanie ujednoliconych w ramach UE wymaganiach w zakresie wymienionych zamówień. PIIB przesłała już swą odpowiedź na tę ankietę.

– Rozpoczęta jest współpraca z Europejską Radą Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers – ECCE), której PIIB jest członkiem dopiero od 21 maja 2010 r. Delegatem PIIB jest Włodzimierz Szymczak z Mazowieckiej OIIB. Uczestniczył on w Zgromadzeniu Ogólnym tej organizacji w Saragossie w Hiszpanii 12–13 listopada 2010 r. Informacje na temat udziału PIIB w pracach ECEC będą się ukazywać na łamach „Inżyniera budownictwa”.

Kończąc tę krótką informację, można bez fałszywej skromności stwierdzić, że pozycja PIIB w międzynarodowych organizacjach inżynierskich jest naprawdę wysoka. Udział przedstawicieli PIIB w pracach tych organizacji, zwłaszcza w ECEC, jest znaczący, uznawany i doceniany.

 

Wojciech Radomski

przewodniczący Komisji PIIB ds. Współpracy z Zagranicą

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in