Kalendarium prawne

06.10.2015

Kalendarium prawne na sierpień i wrzesień.

7.08.2015

zostało
opublikowane

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

13.08.2015

została
opublikowana

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

Ustawa ma na celu dostosowanie krajowych przepisów dotyczących obiektów budowlanych i wyrobów budowlanych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG, w zakresie nieobjętym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2013 r. poz. 898), która weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883) określono nowe zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym wymagać będzie sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla tego wyrobu, na podstawie właściwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej. Opracowanie krajowej oceny technicznej będzie konieczne w trzech przypadkach: 1) dla wyrobu nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu; 2) dla wyrobu, gdy w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa; 3) dla wyrobu, jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. Nowelizacja określa zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużania terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych, oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. Przez umieszczenie znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent będzie ponosił odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Wprowadzono obowiązek dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym wraz z kartą charakterystyki lub informacją o substancjach zawartych w wyrobie.

Zmiany obejmują również przepisy dotyczące sposobu działania organów nadzoru budowlanego. Rozszerzono uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który będzie mógł prowadzić postępowania administracyjne w pierwszej instancji na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku kontroli. Organ ten będzie ponadto uprawniony do wydawania wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytycznych i zaleceń dotyczących kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz sprawowania nadzoru nad ich realizacją, a także wydawania wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytycznych i zaleceń, zapewniających jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych. Znowelizowana ustawa umożliwi organom nadzoru budowlanego nieodpłatne pobieranie do badań próbek wyrobów budowlanych u sprzedawcy, a także próbek wyrobów składowanych na placach budowy, jeżeli budowa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany będzie wznoszony w celu wprowadzenia go do obrotu, a także budowy prowadzonej z wykorzystaniem środków publicznych. Wyniki badań próbek wyrobu budowlanego mają być publikowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) mają głównie na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do zmian wprowadzonych w ustawie o wyrobach budowlanych. Doprecyzowano zadania kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych. Uściślono także ustawowe zadania i obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stosowania wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 3, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia, oraz art. 1 pkt 5, pkt 6 lit. a–e, pkt 7 w części dotyczącej art. 9 ust. 1–8 ustawy wymienionej w art. 1 oraz pkt 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

20.08.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1146)

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), które uległo zmianie w związku z nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443). Rozporządzenie określa wzór:

– wniosku o pozwolenie na budowę,

– wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,

– oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,    

– zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

– informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o pozwolenie na rozbiórkę złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, ze zm.).

28.08.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1153)

Ustawa nowelizuje przepis art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), który dotyczy negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegną: stawka podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu każda ze stron umowy będzie mogła się zwrócić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian we wskazanym powyżej zakresie do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, jeżeli zmiana przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych będzie mogła nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. W nowelizowanym przepisie wyjaśnione zostały pojęcia „odpowiednia zmiana wynagrodzenia” w przypadku zmiany przepisów określających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na te ubezpieczenia.

Ustawa zmienia także art. 5 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831), który określa skutki niezawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zgodnie z nowelizacją w przypadku niezawarcia, w terminie miesiąca, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia strony umowy o zamówienie publiczne będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak ze skutkiem nie wcześniejszym niż na dzień 31 grudnia 2015 r.

1.09.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1194)

Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304, ze zm.) i polega na modyfikacji programu Mieszkanie dla Młodych. Program został rozszerzony o mieszkania z rynku wtórnego, mieszkania będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz mieszkania, które powstały w wyniku przebudowy istniejących budynków. Zwiększono wysokość finansowego wsparcia dla rodzin z większą liczbą dzieci.

Zrezygnowano z określenia kręgu osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z beneficjentem programu, gdy nie posiada on zdolności kredytowej. Wprowadzono sankcję za wcześniejszą spłatę kredytu w całości lub w części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego, polegającą na obowiązku zwrotu do Funduszu Dopłat części finansowego wsparcia udzielonego nabywcy.

4.09.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1211)

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) wprowadzono możliwość zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) bez konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydłużono także okres wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do złożenia wniosku o wydanie jednej z decyzji realizacyjnych wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy, w tym decyzji ZRID. W myśl nowych przepisów wniosek o wydanie takiej decyzji będzie można złożyć w terminie do 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec przedłużeniu do 10 lat, jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiegała etapowo oraz nie zmieniły się warunki jego realizacji. Dodany został nowy przepis (art. 82a) stanowiący, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji ZRID, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowić będzie podstawę do wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Decyzja ta będzie także uprawniała do nieodpłatnego wejścia na teren realizacji inwestycji w celu wykonania tych prac. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trzeba będzie dołączyć wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, jeżeli prace takie przewidziane są do realizacji. Wprowadzono ponadto możliwość przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 687, ze zm.) dodano przepis dotyczący uprawnień wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnośnie do nieodpłatnego wejścia na teren inwestycji w celu wykonania określonych prac i badań.

 

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.