Kalendarium – listopad

16.01.2014

Kalendarium prawne na listopad.

 

3.11.2013

weszło

w życie

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych (Dz.U. UE L z 31.10.2013, s. 42)

Rozporządzenie określa wzór europejskiej oceny technicznej – dokumentu wydawanego przez jednostkę ds. oceny technicznej (JOT) na wniosek producenta, niezbędnego w celu umożliwienia producentowi wyrobu budowlanego sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, który nie jest objęty lub w pełni objęty normą zharmonizowaną. Wymogi dotyczące treści europejskiej oceny technicznej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dokument składać się będzie z części ogólnej oraz części szczegółowej. Część ogólna ma zawierać informacje dotyczące: 1) jednostki ds. oceny technicznej wydającej europejską ocenę techniczną, 2) nazwy handlowej wyrobu budowlanego, 3) rodziny wyrobów, do której należy wyrób budowlany, 4) producenta, 5) zakładu produkcyjnego. W części szczegółowej znajdą się informacje dotyczące: 1) opisu technicznego wyrobu, 2) zamierzonego zastosowania zgodnie ze stosownym europejskim dokumentem oceny (EDO), 3) właściwości użytkowych wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich oceny, 4) zastosowanego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wraz z odesłaniem do jego podstawy prawnej, 5) szczegółów technicznych niezbędnych do wdrożenia systemu AVCP zgodnie ze stosownym EDO. W celu ochrony poufnych informacji technicznych dotyczących wyrobu producent będzie miał możliwość wskazania odpowiedzialnej jednostce ds. oceny technicznej, które części opisu wyrobu są poufne i nie mogą być ujawniane wraz z europejską oceną techniczną. Poufne informacje będą umieszczane w oddzielnych załącznikach do europejskich ocen technicznych. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

19.11.2013

weszło

w życie

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1345)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

 

23.11.2013

weszły

w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. poz. 1302)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510 z późn. zm.). Zmiany dotyczą brzmienia załączników nr 1–3 do rozporządzenia, które zawierają wykaz siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz roślin będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze wskazaniem tych, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, wskazują również typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt i roślin o znaczeniu priorytetowym.

 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304)

Ustawa wdraża program Mieszkanie dla Młodych polegający na finansowym wsparciu państwa w nabyciu przez młodych ludzi pierwszego mieszkania – lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Finansowe wsparcie będzie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Program, który będzie działał w latach 2014–2018, skierowany jest do młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz singli. Wsparcie będzie polegało na dofinansowaniu wkładu własnego nabywcy nowo wybudowanego mieszkania w celu uzyskania kredytu. Dofinansowanie wkładu własnego będzie zwiększone dla osób wychowujących dzieci.

Ustawa przewiduje także dodatkowe finansowe wsparcie, udzielane w formie spłaty części kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, w przypadku urodzenia lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym w rodzinie nabywcy mieszkania, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem. Powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 75 m˛, zaś domu jednorodzinnego 100 m˛, chyba że nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, wtedy wymagana powierzchnia użytkowa nie może przekraczać odpowiednio 85 m˛ i 110 m˛. Oprócz dofinansowania wkładu własnego ustawa przewiduje także finansowe wsparcie w formie zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych przez osoby fizyczne po dniu 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. Przedsięwzięcie musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Zwrot wydatków dotyczyć będzie wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r. 

 

 

27.11.2013

weszły

w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1390)

Rozporządzenie dotyczy utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego polegającego na włączeniu do niego komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. z 2013 r. poz. 1391)

Rozporządzenie określa kompetencje Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który  kierować będzie następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport. Do organów podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych należeć będą: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

28.11.2013

weszło

w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (Dz.U. z 2013 r. poz. 1402)

Rozporządzenie dotyczy powołania Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Do zadań Pełnomocnika należeć będzie między innymi przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy, a także proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań organów administracji rządowej w powyższym zakresie, kierowanie stosownych rekomendacji i opinii do organów administracji rządowej, opiniowanie stosownych projektów aktów prawnych oraz współpraca międzynarodowa. Pełnomocnik będzie miał prawo występowania, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

 

zostały

ogłoszone

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2013 r. poz. 958)

Obwieszczenie zawiera wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych.

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

został

wydany

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (sygn. akt K 17/12)

Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpoznał połączone wnioski Rady Miasta Świdnik i grup posłów na Sejm dotyczące ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 6k ust. 1 i 2 ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za niekonstytucyjny TK uznał także art. 6k ust. 4 ustawy w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od wnoszenia opłat oraz do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości.

29.11.2013

weszło w życie

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1409)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

30.11.2013

weszło

w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1405)

Rozporządzenie określa wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których znajduje zastosowanie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1385 z późn. zm.), oraz okresy stosowania lub terminy na dokonanie określonych czynności w zakresie przewidzianych ustawą rozwiązań stosowanych w gminach poszkodowanych.

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in