Kalendarium – lipiec, sierpień, wrzesień

07.10.2016

Kalendarium prawne na lipiec, sierpień i wrzesień.

20.07.2016

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

28.07.2016

weszły
w życie

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE. Do najważniejszych zmian dokonanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) należą:

– obowiązek komunikacji drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcą (obowiązek ten wejdzie w życie od 2017 i 2018 r.,  w zależności od statusu zamawiającego); 

– obowiązek powołania zespołu osób w przypadku udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 000 000 euro, którego zadaniem będzie nadzór nad realizacją zamówienia;

– doprecyzowanie sposobu obliczania wartości zamówienia na roboty budowane przez wskazanie, że przy obliczaniu wartości takiego zamówienia uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, jeżeli są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych;

– zmniejszenie formalności na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) będącego formalnym oświadczeniem wykonawcy stwierdzającym, że spełnia on warunki przetargowe (dopiero po ocenieniu oferty jako najkorzystniejszej zamawiający będzie wzywał do złożenia dokumentów potwierdzających deklarowane w JEDZ oświadczenia);

– wprowadzenie tzw. procedury odwróconej polegającej na tym, że zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu;

– wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia – w przypadku zamówień na roboty budowlane obowiązek określenia przez zamawiającego  wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego;

– obowiązek określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane, wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

– możliwość podzielenia zamówienia na części;

– zmiana terminów składania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym;

– wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień publicznych, tj. partnerstwa innowacyjnego, służącego opracowaniu innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaży tych produktów, usług lub robót budowlanych;

– możliwość zlecania przez zamawiającego zamówień z wolnej ręki podmiotom sobie podległym – tzw. zamówienia in-house;

– nowe regulacje w zakresie kryteriów oceny ofert – kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, tj. kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne;

– wprowadzenie nowego rozwiązania, zgodnie z którym zamawiający z sektora finansów publicznych oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia;

– nowe bardziej elastyczne zasady dokonywania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego – określenie okoliczności stanowiących podstawę aneksowania umów;

– zmiany w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – podział na obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia oraz wprowadzenie instytucji „samooczyszczenia” (tzw. self-cleaning) polegającej na tym, że pomimo wystąpienia podstawy do wykluczenia z postępowania wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli przedstawi dowody potwierdzające jego rzetelność.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1125)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz. 1372). Wydanie niniejszego rozporządzenia spowodowane jest zmianą upoważnienia ustawowego zawartego w znowelizowanej ustawie – Prawo zamówień publicznych odwołującego się do nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. Nowe rozporządzenie nie wprowadza jednak zmian w zakresie wykazu robót budowlanych w stosunku do uchylonego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). Nowe rozporządzenie zawiera katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane. Rodzaje dokumentów odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1127)

Rozporządzenie określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z uwzględnieniem zmian dokonanych w znowelizowanej ustawie – Prawo zamówień publicznych. Straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1481).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128)

Wydanie rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W myśl nowych przepisów protokół postępowania i załączniki do niego będą przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1458).

30.07.2016

weszło
w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu
projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1032)

Rozporządzenie dotyczy miejscowego planu rewitalizacji będącego szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalanego dla obszaru rewitalizacji, przewidzianego ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777). Określa ono zakres ustaleń części tekstowej projektu miejscowego planu rewitalizacji oraz graficzną formę zobrazowania stanu docelowego przemian obszarów zdegradowanych. Zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia plan w części tekstowej powinien obejmować:

– zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą;

– ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków;

– szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych;

– zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej;

– określenie powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby;

– ustalenia dotyczące niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali – w przypadkach, o których mowa w art. 37i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17.08.2016

ogłoszono

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

29.08.2016

weszło
w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew
i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354)

Rozporządzenie określa nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów. Określa ono stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu. Tym samym przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. poz. 2306).

2.09.2016

weszła
w życie

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165)

Ustawa ma na celu uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym. Ustawa nowelizacyjna w zasadniczej części dotyczy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Obejmuje także inne ustawy, w tym ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), w której wprowadza wymóg uzyskania zgody ministra właściwego do spraw energii w przypadku planowanej budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych. Wskazany minister może natomiast wyrazić zgodę po uzyskaniu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.