Job interview – a site manager (part 3)

06.12.2022

Posłuchaj: Pobierz:

– As promised, now I give the floor to you. I’ll do my best to answer all your questions regarding our company, position and any work-related aspects.

– As I have already mentioned, what is most important to me is the opportunity of professional development. Besides managing challenging projects, I would like to have the opportunity to supplement my education and gain additional qualifications. How does your company support employee development?

– Our employees develop their competences and skills through various types of courses and We cover the cost of industry and language courses. We have well developed career paths. Based on them, the employee and the line manager establish a clear plan for development and promotion. We have also implemented a mentoring program, in which experienced employees share their knowledge with new joiners or those who need such support.

– What additional benefits can I receive?

– We pay particular attention to the benefits that help employees stay healthy and protect their daily I mean the private medical health insurance package, co-financing for lunches, as well as the so-called cafeteria system, in which employees can choose from various non-wage benefits in such areas as sport, culture, travels and entertainment.

– What about personal equipment I can get for my work?

– The site manager, in order to perform his or her duties, can use a company car, laptop and mobile phone.

– It all sounds very promising. In fact, I’m left with the question, what is the salary range for this position?

-In our job advertisement, we intentionally didn’t provide the remuneration that we can offer for this We would like to do it individually for each candidate based on his or her professional experience and skills. And what are your salary expectations?

– Hmm… I certainly don’t want to go below my current employment conditions. I believe a salary range of PLN 8,000 to 10,000 would be OK.

– We’ll take this into account. If we decide to make you an offer, we will send a letter of intent by email along with the proposed remuneration and other employment conditions.

– Got When can I expect your feedback?

– We will let you know within a week.

 

>>> Job interview – a site manager (part 1)

>>> Job interview – a site manager (part 2)

Rozmowa rekrutacyjna – kierownik budowy (część 3)

– Zgodnie z obietnicą teraz oddaję pani głos. Postaram się odpowiedzieć na pani pytania dotyczące naszej firmy, stanowiska, aspektów pracy.

– Tak jak już wspominałam, ważna jest dla mnie perspektywa rozwoju. Poza realizowaniem ambitnych projektów chciałabym mieć możliwość uzupełnienia wykształcenia, zdobycia nowych kwalifikacji. W jaki sposób państwa firma wspiera rozwój pracowników?

– Nasi pracownicy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Pokrywamy koszty kursów branżowych oraz językowych, a niektórzy pracownicy mogą liczyć również na dofinansowanie studiów. Mamy opracowane ścieżki rozwoju kariery. Na ich podstawie pracownik wraz z przełożonym ustala konkretny plan rozwoju i awansu. Wdrożyliśmy też program mentoringu, w którym doświadczeni pracownicy dzielą się wiedzą z nowo zatrudnionymi oraz tymi, którzy takiego wsparcia potrzebują.

– Na jakie dodatkowe świadczenia mogę liczyć?

– Dużą wagę przykładamy do benefitów, które ułatwiają pracownikom dbanie o zdrowie oraz zabezpieczają ich codzienne potrzeby. Mam na myśli pakiet opieki medycznej w prywatnej placówce zdrowotnej, dofinansowanie obiadów pracowniczych, a także tak zwany system kafeteryjny, w którym pracownicy mogą wybierać spośród różnych świadczeń pozapłacowych z zakresu sportu, kultury, podróży i rozrywki.

– A na jakie wyposażenie osobiste mogę liczyć podczas wykonywania pracy?

– Kierownik budowy w celu wykonywania swoich obowiązków ma możliwość korzystania z samochodu służbowego, laptopa oraz telefonu.

– Wszystko to brzmi bardzo obiecująco. W zasadzie pozostaje mi zapytać o to, jaki jest przedział wynagrodzenia na to stanowisko?

– W ogłoszeniu celowo nie podaliśmy wysokości wynagrodzenia, jakie możemy zaoferować. Chcemy to zrobić indywidualnie dla każdego kandydata po zapoznaniu się z jego fachowością i kompetencjami. A jakie są pani oczekiwania finansowe?

– Hmm… Na pewno nie chciałabym zejść poniżej obecnych warunków zatrudnienia. Myślałam o wynagrodzeniu rzędu 8000–10 000 zł.

– Weźmiemy to pod uwagę. Jeżeli zdecydujemy się złożyć pani ofertę, wyślemy e-mailem list intencyjny z proponowaną kwotą wynagrodzenia i innymi warunkami zatrudnienia.

– Rozumiem. Kiedy mogę spodziewać się informacji zwrotnej?

– Damy znać w ciągu tygodnia.

 

Słowniczek/Vocabulary

professional development – rozwój zawodowy (to offer sb the opportunity of professional development – oferować komuś możliwość rozwoju zawodowego)

to supplement education – uzupełniać wykształcenie/dokształcać się

(gain) additional qualifications – (zdobywać) dodatkowe kwalifikacje

industry courses/trainings – kursy/ szkolenia branżowe

language courses – kursy językowe

career paths – ścieżki kariery

line manager – kierownik liniowy

promotion – awans

new joiners – nowi pracownicy

private medical health insurance/private medical care – prywatna opieka medyczna

(non-wage) benefits – świadczenia pozapłacowe

employment conditions – warunki zatrudnienia

salary range – przedział wynagrodzenia/widełki płacowe

letter of intent – list intencyjny

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

I give the floor to you./The floor is yours. – Oddaję pani/panu głos.

I’ll do my best to answer all your questions. – Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

We cover the cost of… – Pokrywamy koszty…

What additional benefits can I receive? – Na jakie dodatkowe świadczenia mogę liczyć?

We pay particular attention to… – Przykładamy dużą wagę do…

It all sounds very promising. – Wszystko to brzmi bardzo obiecująco.

What is the salary range for this position? – Jaki jest przedział wynagrodzenia na to stanowisko?

What are your salary expectations? – Jakie są pani/pana oczekiwania finansowe?

We’ll take this into account. – Weźmiemy to pod uwagę.

When can I expect your feedback? – Kiedy mogę spodziewać się informacji zwrotnej?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in