Job interview – a site manager (part 1)

03.10.2022

Posłuchaj: Pobierz:

– We have read your CV and cover letter and we decided to meet you. We hope that this interview stage will help us to choose the right person for the position of site manager of our project.
– Do I have a lot of competition?
– Three people meet our expectations listed in the job offer, that is a university degree in construction, chartered engineer status  with unlimited construction license in structural and civil engineering, experience as an independent site manager of a large residential construction project.

– Got it, thank you for clarification.
– I would like to ask for more details regarding your experience. I will also be happy to answer your questions. Before we get down to it, however, I’d like to get to know you better. I wonder, how you would define the site manager.
– Hmm… It’s a person who is characterized by great technical knowledge and organizational skills, but also creativity and full ability to make decisions. The site manager should be task-oriented and sensitive at the same time.
– What about your strengths?
– I always try to make decisions taking into account others’ opinions and feelings. To effectively motivate people, you need to get to know them well. That is why I try to be a boss who talks to my employees and who delegates tasks responsibly, to ensure the smooth and timely project execution.

– I’m sure you found yourself in a situation when you had to give negative feedback to your subordinates. Please tell us about it.
– Many times, indeed. For example, one of my employees did not fulfill the assigned tasks. I informed him that I was not satisfied with his work and provided him with the facts about how his negligence had affected the schedule and cost of the works. We set goals for the following weeks, and I particularly monitored the quality and progress of his work.
– How do you react to critical remarks about your work?
– I ask questions to make sure I have understood correctly what the person means. Then I describe my assessment of the situation, suggest a solution and ask if it’s satisfactory for the other party. I’m trying to resolve the conflict as soon as possible.
– It seems you’re very calm and full of self-control.
– Well… this is what a site manager has to be like in order to effectively manage large financial, material and human resources, and above all, safety on the construction site. I have experienced this for 10 years of my work.

 

Job interview – a site manager (part 2) >>>

Rozmowa rekrutacyjna – kierownik budowy (część 1)

– Po zapoznaniu się z pani CV i listem motywacyjnym postanowiliśmy spotkać się z panią. Mamy nadzieję, że ten etap rekrutacji pozwoli nam wybrać odpowiednią osobę na stanowisko kierownika budowy naszej inwestycji.

– Czy mam dużą konkurencję?

– Trzy osoby spełniają nasze oczekiwania wymienione w ogłoszeniu, wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnego kierownika budowy dużej inwestycji budownictwa mieszkaniowego.

– Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie.

– Będę chciał pogłębić kilka kwestii dotyczących pani doświadczenia. Chętnie też odpowiem na pani pytania. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, chciałbym panią lepiej poznać. Ciekaw jestem, kim według pani jest kierownik budowy?

– Hmm… to osoba, która wyróżnia się dużą wiedzą techniczną i umiejętnościami organizacyjnymi, ale także kreatywnością i decyzyjnością. Kierownik budowy powinien być konkretny, ale zarazem empatyczny.

– A jakie są pani mocne strony?

– Zawsze staram się podejmować decyzje, biorąc pod uwagę opinie i uczucia Aby skutecznie motywować ludzi, trzeba ich dobrze poznać. Dlatego staram się być szefem, który rozmawia ze swoimi pracownikami i odpowiedzialnie deleguje zadania – tak aby zapewnić sprawną i terminową realizację projektu.

– Na pewno miała pani kiedyś sytuację, kiedy musiała pani udzielić negatywnego feedbacku swoim podwładnym. Proszę o niej opowiedzieć.

– I to niejedną. Jeden z moich podwładnych nie realizował powierzonych zadań. Poinformowałam go, że nie jestem zadowolona z jego pracy i przedstawiłam mu fakty, jak zaniedbania z jego strony wpłynęły na harmonogram i koszty prac. Ustaliliśmy cele na kolejne tygodnie, a ja szczególnie monitorowałam jakość i postęp prac tej osoby.

– A jak reaguje pani na krytyczne uwagi dotyczące swojej pracy?

– Zadaję pytania, aby upewnić się, czy dobrze zrozumiałam, co dana osoba ma na myśli. Następnie informuję, jaka jest moja ocena sytuacji, proponuję rozwiązanie i pytam, czy jest ono satysfakcjonujące dla drugiej strony. Staram się dążyć do jak najszybszego rozwiązania konfliktu.

– Widzę, że jest pani oazą spokoju i opanowania.

– Cóż… właśnie taki musi być kierownik budowy, aby skutecznie zarządzać dużym zasobem finansowym, materiałowym oraz ludzkim, a przede wszystkim bezpieczeństwem na budowie. Doświadczyłam tego przez 10 lat pracy.

Słowniczek/Vocabulary

(job) interview – rozmowa rekrutacyjna

cover letter – list motywacyjny

stage – etap

competition – konkurencja

job offer – oferta pracy

university degree (in construction) – wykształcenie wyższe (budowlane)

chartered engineer – inżynier z uprawnieniami wykonawczymi

technical knowledge/expertise – wiedza techniczna

(smooth and timely) project execution – (sprawna i terminowa) realizacja projektu

assigned tasks – powierzone zadania

organizational skills – umiejętności organizacyjne

subordinate – podwładny

self-control – samokontrola, opanowanie

financial/material/human resources – zasoby finansowe/materiałowe/ludzkie

Użyteczne zwroty Useful phrases

It will help us to choose the right person for the position of (site manager). – To pozwoli nam wybrać odpowiednią osobę na stanowisko (kierownika budowy).

Do I have a lot of competition? – Czy mam dużą konkurencję?

(Three people) meet our expectations. – (Trzy osoby) spełniają nasze oczekiwania.

Thank you for clarification. – Dziękuję za wyjaśnienie.

I would like to ask for more details (regarding your experience). – Chciałbym zapytać o więcej szczegółów (odnośnie do pani/pana doświadczenia).

I will be happy to answer your questions. – Chętnie odpowiem na pani/ pana pytania.

Before we get down to (it/business)… Zanim przejdziemy do konkretów…

I’d like to get to know you better. Chciałbym panią/pana lepiej poznać.

What about your strengths? – Jakie są pani/pana mocne strony?

Please tell us about it. – Proszę nam o tym opowiedzieć.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in