Job interview – a site manager (part 2)

31.10.2022

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Why should we hire you? What are your qualifications for this position?

– Proof of my qualifications includes a university diploma, chartered engineer certificate, and additional course completion. I think it might be to my advantage that I have held many positions in the construction process such as a construction foreman, construction engineer, project engineer, as well as site manager on various residential and industrial projects. In addition, I have excellent computer skills in MS Office, AutoCAD and construction estimating software. I’m also familiar with issues related to the Construction Law and Public Procurement Law.

– Let’s talk about the people that the site manager has to manage on a daily basis.

– I can assure you that I know how to plan and organize work, negotiate and manage a  team. I supervised both my direct subordinate employees and subcontractors in the scope of works performed in accordance with the design, contract, schedules, as well as OHS and fire safety regulations. Moreover, I’m good at settling up performed works with subcontractors, as well as cooperating with investors, designers, supervision inspectors and other participants of the construction process. I have strong self-management skills and the ability to make decisions under pressure.

– Though it is not among our requirements, what about your driving license?

– I do have it, category B.

– Please tell me why you applied for this role at our company?

– After having read the vacancy notice, I studied your company website and Facebook. One can see that you’re a recognized brand on the construction market. I’m impressed by the quality and scale of your projects. I believe that I will be able to use and develop my skills when supervising large, often complex construction projects at your company.

– According to your cover letter, you’re currently employed as a site manager. Why do you want to change your job?

– It may sound a cliché, but as I mentioned before, I like challenges. Working for you would be such a challenge for me.

– What motivates you the most at work?

– I’m motivated by action. I’m a result-driven person who treats each project as an important task. And I always follow the rule that one should solve problems, not create them.

 

Job interview – a site manager (part 1)

 

Rozmowa rekrutacyjna – kierownik budowy (część 2)

– Dlaczego to właśnie panią powinniśmy zatrudnić? Jak ocenia pani swoje kwalifikacje na to stanowisko?

– Moje kwalifikacje potwierdzają dokumenty: dyplom ukończenia studiów, uprawnienia oraz certyfikaty ukończenia dodatkowych kursów. Myślę, że dużym atutem jest fakt, że pracowałam na wielu stanowiskach procesu budowlanego, takich jak majster budowy, inżynier budowy, inżynier kontraktu, a także kierownik budowy przy różnych inwestycjach mieszkaniowych i przemysłowych. Poza tym biegle posługuję się komputerem w zakresie pakietu MS Office, AutoCAD oraz programów do kosztorysowania. Nie są mi obce zagadnienia prawa budowlanego oraz zamówień publicznych.

– Porozmawiajmy o ludziach, z którymi kierownik budowy mierzy się codziennie.

– Zapewniam, że wiem, jak planować i organizować pracę, negocjować oraz zarządzać zespołem. Zarządzałam zarówno podległymi pracownikami własnymi, jak i firmami podwykonawczymi w zakresie realizacji robót zgodnie z projektem, umową, harmonogramami, a także przepisami bhp i przeciwpożarowymi. Poza tym dobrze radzę sobie z rozliczaniem podwykonawców z wykonanych robót, a także współpracą z inwestorami, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego. Posiadam umiejętność organizacji pracy własnej i podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

– Wprawdzie nie jest to nasz wymóg, ale czy ma pani prawo jazdy?

– Tak, kategorii B.

– Proszę powiedzieć, dlaczego stara się pani o pracę w naszej firmie?

– Po przeczytaniu ogłoszenia o naborze zapoznałam się ze stroną i profilem na Facebooku państwa firmy. Widać, że jesteście uznaną marką na rynku budowlanym. Imponuje mi jakość i skala państwa działań. Wierzę, że będę mogła tu wykorzystać i rozwijać moje umiejętności, realizując duże, często skomplikowane inwestycje budowlane.

– Z listu motywacyjnego wynika, że jest pani obecnie zatrudniona jako kierownik budowy. Dlaczego chce pani zmienić miejsce pracy?

– Może to zabrzmi banalnie, ale, jak wcześniej wspomniałam, lubię wyzwania. Praca u was jest dla mnie takim wyzwaniem.

– Co najbardziej motywuje panią do pracy?

– Motywuje mnie działanie. Jestem osobą nastawioną na osiąganie wyników, a każdy projekt traktuję jako ważne zadanie. Mam zasadę, że problemów się nie stwarza, tylko się je rozwiązuje.

 

Słowniczek/Vocabulary

proof of qualifications – dokumenty potwierdzające kwalifikacje

university diploma (higher education diploma) – dyplom ukończenia studiów wyższych

chartered engineer certificate – certyfikat potwierdzający uprawnienia budowlane

course completion certificate – certyfikat ukończenia kursu

construction foreman – majster budowy

project engineer – inżynier kontraktu

construction estimating software – oprogramowanie do kosztorysowani

subordinate employee/personnel – podległy pracownik/zespół pracowników

subcontractor – podwykonawca

self-management skill – umiejętność organizacji własnej pracy

driving license – prawo jazdy

vacancy notice – ogłoszenie o nabór

result-driven – nastawiony na osiąganie celów/wyników

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Why should we hire you? – Dlaczego powinniśmy pana/panią zatrudnić?

It might be to my advantage that… – Na moją korzyść działa fakt, że…

I have held many positions. – Pracowałam na wielu stanowiskach.

I can assure you that… – Mogę zapewnić, że…

I’m good at… – Dobrze radzę sobie z…

I have the ability to (make decisions under pressure). – Posiadam umiejętność (podejmowania decyzji w warunkach stresowych).

Please tell me why you applied for this role (at our company). – Proszę powiedzieć, dlaczego stara się pan/pani o to stanowisko (w naszej firmie)?

(Your company) is a recognized brand (on the construction market). – (Państwa firma) jest uznaną marką (na rynku budowlanym).

You’re currently employed as (a site manager). – Obecnie jest pan/pani zatrudniony/a (jako kierownik budowy).

Why do you want to change your job? – Dlaczego chce pan/pani zmienić pracę?

It may sound a cliché, but… – Może to zabrzmi banalnie, ale…

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in