Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna o kodeksie urbanistyczno-budowlanym

23.01.2017

– Pracujemy nad przepisami wprowadzającymi i przejściowymi, które trafią pod obrady rządu razem z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Przepisy ustawy wprowadzającej będziemy także szeroko konsultować. Rok 2017 będzie rokiem przełomowym dla projektu kodeksu – mówił Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa, podczas posiedzenia GKUA.

Prezentacje dotyczące zawartych w projekcie kodeksu propozycji w zakresie obszarów zorganizowanego inwestowania, przygotowania prognozy potrzeb rozwojowych, wyznaczania obszaru zurbanizowanego oraz analizy finansowych sporządzanych na potrzeby aktów planistycznych i powiązanie ich z planowaniem finansowym gminy – to elementy kodeksu dyskutowane podczas drugiego posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członkowie komisji odnosili się w dyskusji także do projektowanych regulacji dotyczących opłaty infrastrukturalnej, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego i inwestowania bez planu miejscowego. Wśród zagadnień szczegółowych znalazły się też rozstrzygnięcia dotyczące powiązania kodeksu z ustawą o rewitalizacji oraz ustawą o uzdrowiskach i opinia urbanistyczna w decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej, kwestia aktualności mapy do celów projektowych i kwestie mieszkaniowe.

 

 

Podczas spotkania krótko podsumowano dotychczasowe konsultacje publiczne projektu, obejmujące wysłanie do 210 podmiotów pisemnej informacji o projekcie wraz z zaproszeniem do składania uwag, a także ponad 20 spotkań konsultacyjnych, w tym otwartych spotkań w miastach wojewódzkich, w których uczestniczyło ok. 3400 osób.

Na początku lutego 2017 r. MIB przedstawi nowe rozwiązania kodeksowe i zasadnicze zmiany wprowadzone do kodeksu w wyniku analiz zgłoszonych uwag. W pierwszej połowie 2017 r. rozpocznie się konsultowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii przejściowych, to jest „drogi dojścia” od obecnego stanu prawnego i faktycznego do stanu docelowego określonego przepisami kodeksu. Konsultacje ustawy wprowadzającej odbędą się także w formie regionalnych spotkań. Wiceminister zapowiedział, że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej i przygotowanymi projektami podstawowych aktów wykonawczych. Może to nastąpić w drugiej połowie 2017 r.

 

Głównymi celami kodeksu są:

– skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli;

– przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;

– efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in