Gazociąg Warszawski w realizacji

22.03.2023

Gazociąg Warszawski powstanie na granicach Warszawy. Jego długość wyniesie 28 km. 20% długości inwestycji zostanie wykonana technologiami bezwykopowymi.

 

Gazociąg Warszawski

 

Gazociąg Warszawski to strategiczny projekt infrastrukturalny dla Warszawy i regionu. Dzięki jego budowie zwiększy się dostęp do gazu ziemnego zarówno dla odbiorców przemysłowych, jak i mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Gazociąg ograniczy emisję szkodliwych substancji, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w stolicy.

Gazociąg Warszawski o długości ok. 28,5 km będzie położony w relacji Rembelszczyzna–‎Mory po północno-zachodniej stronie Warszawy. Średnica gazociągu wyniesie 700 mm, a ciśnienie robocze – 8,4 MPa. Inwestycja zakłada także budowę: sieci światłowodowej, podziemnego zespołu przyłączeniowego DN700/DN100 umożliwiającego podłączenie istniejącej stacji gazowej Jabłonna, stacji gazowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji gazowej, systemów przełączeniowych polegających na połączeniu wybudowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem przesyłowym, ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego awaryjny dojazd służb przeciwpożarowych o długości 1,4 km, prowadzonego wzdłuż istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej, systemu ochrony katodowej wraz ze stacjami ochrony katodowej z uziomami anodowymi oraz stacjami anod galwanicznych.

Ponad 5 km gazociągu będzie wykonanych metodami bezwykopowymi – łącznie zaplanowano 32 takie przejścia o różnej długości. Wśród nich jest 5 tzw. długich: 2 horyzontalne przewierty sterowane (HDD) oraz 3 przejścia metodą Direct Pipe. Taki sposób realizacji prac znacząco zmniejsza ingerencję w środowisko naturalne – nienaruszone pozostaną miejsca cenne przyrodniczo, takie jak Rezerwat Ławice Kiełpińskie na Wiśle czy Park Młociński na Bielanach.

Do przejścia pod dnem Wisły i Rezerwatem Ławice Kiełpińskie na długości ok. 1149 m wykorzystana zostanie technologia sterowanego przewiertu horyzontalnego, tzw. HDD. Pozwoli to ominąć cenny przyrodniczo teren rezerwatu i zachować ciągłość żeglugi rzecznej. Drugi przewiert HDD zaplanowany jest na terenie Lasu Nowa Warszawa (Młocińskiego). Bezwykopowe poprowadzenie gazociągu na trasie ok. 1200 m pozwoli zachować miejscowe drzewa.

Drugą zastosowaną metodą bezwykopową będzie Direct Pipe. W celu jak największego zachowania drzewostanu technologia ta zostanie wykorzystana pod Parkiem Młocińskim na długości ok. 526 m, w rejonie ogródków działkowych na Bielanach – gazociąg zostanie tam poprowadzony pod ziemią, bez robienia wykopów na długości ok. 320 m (obszar wzdłuż Wału Wiślanego przyległy do Parku Młocińskiego), pod ul. Modlińską oraz na obszarze leśnym po zachodniej stronie ul. Modlińskiej na długości ok. 529 m (obszar leśny od ul. Modlińskiej w stronę Wisły).

W trakcie projektowania trasy Gazociągu Warszawskiego podjęto wiele działań na rzecz ochrony środowiska. Na etapie budowy pas budowlano-montażowy na terenach leśnych będzie zawężony do 15 m (standardowa szerokość to 18–20 m) – jest to minimalna szerokość niezbędna do przeprowadzenia prac i dostarczenia na miejsce elementów budowlanych.

Na trasie gazociągu zaprojektowano szereg przekroczeń bezwykopowych, zwłaszcza na terenach zalesionych takich jak: Park Młociński, Las Nowa Warszawa oraz teren leśny w okolicy ul. Modlińskiej. Umożliwią one poprowadzenie gazociągu głęboko pod ziemią, z korzyścią dla środowiska.

Po zakończeniu budowy w pasie inwestycji przeprowadzone zostaną nasadzenia towarzyszące, złożone z gatunków rodzimych. Dodatkowo zaplanowano dobrowolne nasadzenia w ramach działań proekologicznych na rzecz środowiska naturalnego w aglomeracji warszawskiej.

Wykorzystanie technologii bezwykopowych pozwala też w mniej uciążliwy sposób przekroczyć przeszkody terenowe: skrzyżowania z drogami, wiaduktami i ciekami wodnymi, np. rzekami czy kanałami. W trakcie prac budowlanych drogi będą pokonywane przy użyciu przecisków, dzięki czemu ruch nie zostanie wstrzymany.

Gazociąg Warszawski wybuduje firma Budimex, która podpisała już umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na generalną realizację w systemie „buduj”. Oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2022 r. Wartość umowy wynosi 188 mln zł netto. Termin zakończenia robót to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy‎, więc w I połowie 2025 r. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

 

Źródło: Budimex

 

Czytaj także:

Budowa sieci gazowych – przepisy i uwarunkowania

Nietypowe metody posadowienia rurociągów

Rehabilitacja techniczna przewodów kanalizacyjnych o przekrojach nieprzełazowych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in