Foundations

23.07.2021

Posłuchaj: Pobierz:

– According to what we’ve agreed, we cleaned the excavation floor by removing loose soil, we poured a 10-15 cm thick layer of B-15 lean concrete, we made 40 cm thick formwork for strip footings and 30 x 100 cm formwork for foundation walls.

– What about reinforcement? Was it made in accordance with the design?

– Yes, the cross-sections and the number of bars are correct. The stirrups have been made of ribbed steel. The only change is that we used 8 mm diameter steel with a spacing of 20 cm instead of 6 mm diameter steel and a spacing of 30 cm.

– Does it mean it’s wrong?

– Oh no, it’s even better! We can easily start concreting. When is the delivery date from the concrete plant agreed?

– If nothing changes, it will be next Tuesday.

– Actually I won’t be at the construction site on that day to supervise the concreting. Please, follow my guidelines. Wait a minute… I miss the foundations for the chimney here. Unless you planned eco-friendly solutions such as a heat pump, heat recovery ventilation or solar installation instead of solid fuel installations?

– That’s right! And when it comes to concreting, no problem. I cooperate with a reliable and professional company. They’ve been on the market for almost 20 years and carry out the entire range of works, from the shell to finishing state. I know they are good professionals.

– Great. Maybe I could meet its owner and give some tips? Tomorrow I’ll be around at 2 pm.

– OK, I’ll arrange it.

 

[A meeting with the owner of a construction company]

– Nice to meet you. I hope we will get along together. I’m sure you know your stuff very well. However, my role is to remind you of the key issues. Please remember about concrete vibration and care. Avoid the dilution of concrete with water.

– That’s obvious!

– For concreting, please order B25-W8 waterproof concrete that is workable enough. One more comment. Please report all the works to be covered up for acceptance. I mean the reinforcement works before concreting, mainly for ceilings, beams, lintels, tie beams, columns, stairs, etc.

– Okay, I will submit acceptance requests in the construction logbook. Without the required approval, I will not proceed any further.

– That’s all from me. I wish you good we- ather. That will be very useful at this stage of the works. See you soon.

 

Zobacz:

Earthworks – excavations for foundations

A surveyor in the construction process

 

Fundamenty

– Zgodnie z naszymi ustaleniami wyczyściliśmy dno wykopu poprzez usunięcie luźnej ziemi, wylaliśmy warstwę podbetonu B-15 o grubości 10-15 cm, wykonaliśmy szalunki ław fundamentowych o grubości 40 cm oraz ścianek fundamentowych o wymiarach 30 x 100 cm.

– A co ze zbrojeniem? Czy zostało wykonane zgodnie z projektem?

– Tak, zgadzają się przekroje i liczba prętów. Strzemiona są wykonane ze stali żebrowanej. Jedyna zmiana to, że wykorzystaliśmy stal fi8 w rozstawie co 20 cm zamiast fi6 w rozstawie 30 cm.

– Czy to źle?

– Ależ nie, to jeszcze lepiej! Spokojnie możemy przystępować do betonowania. Na jaki dzień jest uzgodniona dostawa z betoniarni?

– Jeśli nic się nie zmieni, to na przyszły wtorek.

Tak się składa, że w tym dniu nie będę mógł być na budowie, aby nadzorować betonowanie. Proszę, działajcie zgodnie z moimi wskazówkami. Zaraz, zaraz… brakuje mi tutaj fundamentów pod komin. Chyba że zamiast instalacji na paliwa stałe planowaliście rozwiązania proekologiczne, takie jak pompa ciepła, rekuperacja czy instalacja solarna?

– Właśnie tak! A jeśli chodzi o betonowanie, to nie ma problemu. Współpracuję z solidną i profesjonalną firmą. Na rynku są od prawie 20 lat i wykonują cały zakres robót od stanu surowego po wykończeniowy. Wiem, że to dobrzy fachowcy.

– Super. A może mógłbym spotkać się z jej właścicielem i przekazać kilka wskazówek? Jutro będę w pobliżu ok. 14.

– OK, załatwię to.

 

[Spotkanie z właścicielem firmy budowlanej]

– Miło mi pana poznać. Mam nadzieję, że będzie się nam dobrze współpracowało. Jestem pewien, że doskonale zna się pan na rzeczy. Moją rolą jest jednak przypomnienie o kluczowych kwestiach. Proszę pamiętać o wibrowaniu betonu i jego pielęgnacji. Nie ma mowy o rozrzedzaniu betonu wodą.

– To oczywiste.

– Do betonowania proszę zamówić wodoszczelny beton B25-W8 o konsystencji plastycznej. Jeszcze jedna uwaga. Proszę zgłaszać do odbioru wszystkie roboty ulegające zakryciu. Chodzi tu przede wszystkim o roboty zbrojarskie przed betonowaniem, m.in. stropy, belki, nadproża, wieńce, słupy, schody, itp.

– W porządku, będę zgłaszał odbiory poprzez zapisy w dzienniku budowy. Bez wymaganej akceptacji nie przystąpię do dalszej roboty.

– Z mojej strony to wszystko. Życzę dobrej pogody. Na tym etapie robót bardzo się przyda. Do zobaczenia.

 

Słowniczek/Vocabulary

foundations – fundamenty

loose soil – luźna ziemia

formwork – szalunki

strip footing/strip foundation – ława fundamentowa

lean concrete – chudy beton, podbeton

cross-section – przekrój

reinforcement bar – pręt zbrojeniowy

rebar stirrup – strzemię zbrojeniowe

ribbed steel – stal żebrowana

concreting – betonowanie

concrete plant – betoniarnia

building shell – stan surowy

finishing state – stan wykończeniowy

concrete vibration – wibrowanie betonu

concrete care – pielęgnacja betonu

dilution – rozrzedzenie

workable/plastic (concrete) – tu o konsystencji plastycznej (beton)

works to be covered up – roboty podlegające zakryciu

ceiling – strop

beam – belka

lintel – nadproże

tie beam – wieniec

column – słup

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

According to what we have agreed… – Zgodnie z naszymi ustaleniami…

It is made in accordance with the design. – Jest wykonany zgodnie z projektem.

The only change is that… – Jedyna zmiana to, że…

It’s even better. – To jeszcze lepiej.

When is the delivery date? – Kiedy jest termin dostawy?

If nothing changes… – Jeśli nic się nie zmieni.

Please, follow my guidelines. – Proszę działać zgodnie z moimi wskazówkami.

Wait a minute… – Zaraz, zaraz.

They/we have been on the market for … years. – Są/jesteśmy na rynku od … lat.

I’ll be around. – Będę w pobliżu.

I hope we will get along together./I look forward to cooperating with you. – Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracować.

You know your stuffwell. – Znasz się na rzeczy.

My role is to. – Moją rolą jest.

Please report the works for acceptance. – Proszę zgłaszać roboty do odbioru.

That’s all from me. – To wszystko z mojej strony.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in