Earthworks – excavations for foundations

07.06.2021

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Today I’ve got a favourable decision on the building permit. I applied for issuing a construction log and sent notification of the start of construction works. We have to meet and arrange the work schedule. I’ve set a start date of June 10, that is in 10 days. I suggest starting with levelling the ground. Before that, a surveyor will have to set out the building, as well as to stake out necessary elevation points used for levelling.

– Is there anything else I should do or prepare prior to the works start date?

– Just arrange the equipment for excavating and earthmoving works. It will also be necessary to properly protect the foundations to prevent softening of the excavation floor and landsliding of the slopes. Of course, being a site manager, I’ll be there during the excavations and I’ll take care of everything. We will cover the trenches with a tarpaulin and put in adequate drainage to protect them against flooding.

– Will the soil from the excavation for strip foundation be removed?

– Part will be used to level the plot of land. The collected humus, that is the layer of topsoil, will be used for the development of the plot after construction is completed.

– I’ve read that there are wide excavations and traditional ones – bench excavations. Which one will we choose?

– The latter. There’s no point in carrying out excavations under the entire building, as we don’t plan a basement. There’s also no need to replace the soil. It is possible to set the foundation below the ground freezing depth, which is 1.20 m in our case.

– What should be the width of the bench? I guess, this determines the width of the bucket which the excavator must be equipped with.

– According to the design, the benches are 60 cm wide. The excavation should be made with a width of min. 100 cm to be able to insulate the concrete strip footing.

– Should any concrete base be poured immediately after the excavations?

– Not necessarily. However, before installing the reinforcement, the so-called lean concrete with a thickness of 10 cm has to be poured. Next, we will lay damp-proof insulation and only then we will proceed with formwork, reinforcement and concreting, and then with the form stripping, insulation and backfilling of the building.

 

Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty

– Dzisiaj otrzymałem pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wystąpiłem z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz wysłałem zgłoszenie rozpoczęcia robót. Musimy się spotkać i ustalić harmonogram robót. Termin rozpoczęcia robót ustaliłem na 10 czerwca, czyli za 10 dni.

Proponuję zacząć od niwelacji terenu. Wcześniej geodeta będzie musiał wytyczyć budynek, a także nanieść niezbędne punkty wysokościowe potrzebne do niwelacji.

– Czy powinienem coś jeszcze zrobić lub przygotować przed rozpoczęciem robót?

– Umówić sprzęt do wykopania fundamentów i przemieszczenia zbędnych mas ziemnych. Trzeba będzie też odpowiednio zabezpieczyć fundamenty, aby zapobiec rozmiękczeniu dna wykopu oraz oberwaniu się skarp. Oczywiście, jako kierownik budowy będę obecny podczas wykopów i wszystkiego dopilnuję. Przykryjemy wykopy plandeką i wykonamy odpowiednie odwodnienia, żeby zabezpieczyć je przed zalaniem.

– Czy ziemia z wykopów ław fundamentowych zostanie wywieziona?

– Nie. Część posłuży do wyrównania terenu na działce. Zebrany humus, będący warstwą ziemi urodzajnej, zostanie wykorzystany przy zagospodarowaniu działki po zakończeniu budowy. Czytałem, że są wykopy szerokoprzestrzenne i tradycyjne – pod ławy. Które z nich wybierzemy?

– Te drugie. Nie ma sensu wykonywania wykopu pod całym budynkiem, ponieważ nie planujemy podpiwniczenia. Nie ma też konieczności wymiany gruntu. Jest możliwość posadowienia fundamentu poniżej strefy przemarzania gruntu, która w naszym przypadku wynosi 1,20 m.

– Jaka powinna być szerokość ław? Zakładam, że od tego zależy szerokość łyżki, w którą musi być wyposażona koparka. Według projektu ławy mają szerokość 60 cm. Wykop należy wykonać o szerokości min. 100 cm, aby możliwe było wykonanie izolacji zabetonowanych ław.

– Czy po realizacji wykopów należy od razu wylać jakiś podkład betonowy?

– Niekoniecznie. Natomiast przed montażem zbrojenia trzeba wylać tzw. chudy beton o grubości 10 cm. Później wykonamy izolację poziomą i dopiero wtedy przystąpimy do realizacji szalunków, zbrojenia i betonowania, a później do rozszalowania, izolacji i obsypania budynku.

 

Słowniczek Vocabulary
earthworks – roboty ziemne
excavation (trench) – wykop
foundation – fundament, posadowienie
levelling (grading) – niwelacja
excavation floor/bottom – dno wykopu
landslide – osuwisko, obryw
slope – skarpa
tarpaulin – plandeka
drainage – odwodnienie
flooding – zalanie
strip foundation (strip footing, continuous strip, continuous footing) – ława fundamentowa
topsoil – warstwa uprawna gleby
wide excavation – wykop szerokoprzestrzenny
bench excavation – wykop pod ławy
basement – podpiwniczenie
(ground) freezing depth/frost depth – strefa przemarzania gruntu
excavator – koparka
concrete sub-base (under the foundation) – podkład betonowy (pod fundamenty)
reinforcement – zbrojenie
lean concrete – chudy beton
damp-proof insulation – izolacja pozioma (przeciwwilgociowa)
formwork – szalunki
concreting – betonowanie
(form) stripping – rozszalowanie

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
I’ve got a favourable decision on… – Otrzymałem pozytywną decyzję odnośnie…
I applied for… – Wystąpiłem z wnioskiem o…
We have to meet. – Musimy się spotkać.
I’ve set a start date of… – Ustaliłem datę rozpoczęcia na…
Is there anything else I should do/prepare? – Czy coś jeszcze powinienem zrobić/przygotować?
I’ll be there and I’ll take care of everything. – Będę tam i wszystkiego dopilnuję.
Part will be used to (do sth)/for… – Część zostanie wykorzystana do…
I’ve read that… – Czytałem, że…
Which one will we choose? – Który z nich wybierzemy?
There’s no point/sense in (doing sth). – Nie ma sensu (czegoś robić).
There’s no need to… – Nie ma konieczności…
What should be the width of…? – Jaka powinna być szerokość…?
According to the design… – Zgodnie z projektem…

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in