Docieplanie budynków różnej wysokości

21.01.2016

Odpowiada Łukasz Smaga – radca prawny.

Jako firma budowlana świad­cząca m.in. usługi w zakresie termomodernizacji różnych bu­dynków w miarę możliwości słu­żymy radą w zakresie stosowa­nia przepisów ustawy – Prawo budowlane w przedmiotowym temacie. Pojęcie „docieplenie” zostało wprowadzone prze­pisami art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., który nadał nowe brzmienie art. 29. W rezultacie od dnia 11 lipca 2003 r. na mocy art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo bu­dowlane pozwolenia na budowę nie wymagało wykonanie robót budowlanych na docieplenie ścian budynku o wysokości do 12 m. Nowelizacje ustawy – Prawo budowlane dotyczące dociepienia budynków może­my znaleźć w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r i w ustawie z dnia 12 listopada 2010 r. Reasumując, należy podkreślić, że w stanie praw­nym do 27 czerwca 2015 r. docieplenie jedynie budynków o wysokości do 12 m podlegało procedurze zgłoszenia. Nato­miast inwestycja polegająca na dociepleniu budynków o wy­sokości powyżej 12 m mogła zostać rozpoczęta jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę fart. 28 ust. 1 ustawy), z czym wią­zało się opracowanie i zatwier­dzenie odpowiedniej wykonaw­czej dokumentacji projektowej. W aktualnym stanie prawnym zagadnienie dociepienia budyn­ków dotyczy art. 29 ust. 2 pkt 4 i nowego określenia zawar­tego w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. 2c ustawy z dnia 20 lute­go 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz nie­których ustaw (Dz.U z 2015 r poz. 443). Nawiązując do infor­macji zawartych na wstępie, pragniemy dodać, że w ramach działalności gospodarczej za­warliśmy dwie umowy z dwie­ma wspólnotami mieszkanio­wymi na docieplenie dwóch budynków mieszkalnych wielo­rodzinnych różniących się wy­sokością. Pierwszy z nich ma 4 kondygnacje nadziemne i cał­kowitą wysokość 13,68 m, na­tomiast drugi jest budynkiem 9-kondygnacyjnym o całkowitej wysokości 26,83 m. Jakich czynności prawnych muszą do­konać właściciele tych budyn­ków w myśl nowych przepisów przed przystąpieniem naszej firmy do wykonania przedmio­towych robót?

 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowla­ne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej: Pb, według brzmienia obowiązującego od dnia 28 czerwca 2015 r. pozwolenia na budowę nie wy­maga wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m. Z kolei art. 30 ust. 1 pkt 2c Pb stanowi, że zgłosze­nia właściwemu organowi wymaga do­cieplenie budynków o wysokości powy­żej 12 m i nie wyższych niż 25 m.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że realizacja robót budow­lanych polegających na dociepleniu budynków wymaga dopełnienia przez  inwestora różnych formalności w za­leżności od wysokości docieplanego budynku. Na podstawie takiego kry­terium należy wyróżnić trzy katego­rie robót budowlanych:

1. Docieplenie budynków o wysokości do 12 m, które nie wymaga uzy­skania przez inwestora pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi.

2. Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m, które nie wymaga uzyska­nia przez inwestora pozwolenia na budowę, natomiast wymaga dokonania przez niego zgłoszenia właściwemu organowi.

3. Docieplenie budynków o wysokości powyżej 25 m, które wymaga uzy­skania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że inwestor zamierzający zlecić wyspecjalizowanemu podmio­towi docieplenie budynku o wysokości 13,68 m powinien dokonać zgłosze­nia właściwemu organowi planowa­nych robót budowlanych. Jeżeli zaś zleceniem ma być objęte docieplenie budynku o wysokości 26,83 m, inwe­stor powinien legitymować się po­zwoleniem na budowę – stosownie do treści art. 28 ust. 1 Pb.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.