Budowa pomostów – przepisy

12.03.2021

Budowa pomostów powinna być prowadzona zgodnie z przepisami Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

 

Z dniem 19 września 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w znaczący sposób modyfikujące regulacje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Pb). Głównym celem wprowadzonych zmian było uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjnego. Rozszerzony został katalog obiektów, które mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia budowlanego, a także obiektów niewymagających uzyskania żadnego rodzaju zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, tj. ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowlanego – wypada tutaj wskazać m.in. budowę i przebudowę urządzeń melioracji wodnych dotychczas wymagających dokonania zgłoszenia, a także stawianie bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, co do których istniały wątpliwości interpretacyjne. Zmiana przepisów nastąpiła również w stosunku do inwestycji polegających na budowie pomostów.

 

budowa pomostów

Fot. stock.adobe / Designatic

 

Co do zasady, roboty budowlane, obejmujące m.in. wykonanie danego obiektu, można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie obiekty możliwe do realizacji na podstawie zgłoszenia budowlanego, wskazane w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 Pb, a także obiekty zwolnione wprost zarówno z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, jak i dokonania zgłoszenia budowlanego (katalog z art. 29 ust. 2 Pb). Pomost w świetle definicji zawartej w analizowanych przepisach jest kwalifikowany jako obiekt budowlany, a zatem znajdują do niego zastosowanie ww. uregulowania (por. art. 3 pkt 1 – przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych).

 

Polecamy:

Zgodnie z obowiązującym przed 19 września 2020 r. brzmieniem ustawy Pb dokonania zgłoszenia budowlanego wymagała budowa pomostów o całkowitej długości wynoszącej do 25 m oraz wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu nie większej niż 2,5 m, służących do:

  • cumowania niewielkich jednostek pływających, np. łodzie, kajaki, jachty;
  • uprawiania wędkarstwa;
  • rekreacji

Wprowadzona modyfikacja przepisów umożliwiła budowę pomostów o wskazanych wyżej wymiarach bez względu na pełnione przez nie funkcje, co daje w świetle Pb pełną dowolność wykorzystania tych urządzeń po ich wykonaniu. Jedynie przekroczenie tych parametrów powoduje konieczność uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Należy przy tym pamiętać, że zezwolenie uzyskane na gruncie Pb nie jest jedynym dokumentem niezbędnym do wykonania pomostu – jest to bowiem obiekt budowlany kwalifikowany również jako urządzenie wodne zgodnie z uregulowaniami ustawy – Prawo wodne (Pw). Co przy tym istotne, dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę powinno być poprzedzone otrzymaniem stosownej zgody wodnoprawnej, co wynika z art. 32 ust. 1 pkt 2 Pb.

Zgoda taka, podobnie jak w uregulowaniach Pb, następuje w drodze uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Pomosty o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów, mogą być wykonywane na zgłoszenie, natomiast przekroczenie tych parametrów skutkuje koniecznością wystąpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Pw. Przepisy Pw i Pb regulują zatem sprawę wykonywania pomostów w analogiczny sposób, należy jednak pamiętać o kilku różnicach. W Pb nie określono dopuszczalnej szerokości pomostu, z kolei w Pw dowolna może być wysokość urządzenia. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – aczkolwiek nie zostało to wprost wskazane w przepisach – pomost w rozumieniu przepisów Pw nie może służyć do cumowania jednostek pływających, bez względu na ich rozmiary i przeznaczenie. Obiekt służący do cumowania stanowi bowiem przystań, również kwalifikowana jako urządzenie wodne, przy czym jego wykonanie zawsze wymagać będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Co prawda, w przepisach brak jest precyzyjnej definicji przystani, jednak zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN jest to mały port dla niewielkich statków, jachtów lub łodzi. Uznać zatem należy, że pomost służący do cumowania łodzi, statków etc. staje się de facto przystanią i nie może być w świetle przepisów Pw wykonywany na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego, lecz jedynie na podstawie pozwolenia. Z kolei według Pb może być na niego potrzebne jedynie zgłoszenie, jeżeli będzie spełniał wymagania odnośnie do szerokości i wysokości, co zostało omówione wyżej.

 

Budowa pomostów na podstawie zgłoszenia

Reasumując, zmiana przepisów Pb obowiązująca od 19 września 2020 r. umożliwia wykonanie pomostów o określonych parametrach na podstawie zgłoszenia budowlanego bez względu na ich przeznaczenie. Należy jednak mieć na względzie, że przeznaczenie to jest nadal istotne w przypadku uzyskiwania poprzedzającej zgłoszenie budowlane zgody wodnoprawnej.

 

Joanna Antoniak

 

Zobacz: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.