Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB. Analiza postępowań z 2018 roku

20.09.2019

Ile spraw wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB? Czego dotyczyły postępowania? Jakie zapadły rozstrzygnięcia?

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB - podstawa prawna funkcjonowania organu

Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako organ Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa działa na mocy art. 28 ust. 1 pkt 5 i art. 37 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1725),

 

Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego prowadzona jest w oparciu o zasady określone w § 14 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz w Regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - dokumentów poprawionych i uzupełnionych przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.

 

Fot. stock.adobe / Cmon

Posiedzenia sądu dyscyplinarnego

W 2018 roku Przewodniczący KSD powołali łącznie 24 składy orzekające:

 • I instancja 3-osobowa: 9 składów
 • II instancja 5-osobowa: 15 składów  

Ogółem odbyło się 7 posiedzeń niejawnych składów orzekających KSD oraz 2 rozprawy.

 

Polecamy też: Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Statystyki 2018

Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB

W 2018 r. do KSD wpłynęło łącznie 26 spraw (9 do I instancji i 17 do II instancji). Podział ze względu na rodzaj trybu odpowiedzialności wyglądał następująco:

W I instancji:

 • odpowiedzialność zawodowa - 7,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna - 2.

W II instancji:

 • odpowiedzialność zawodowa - 9,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna - 8.

Sprawy, które wpłynęły w 2018 roku dotyczyły członków z następujących OIIB:

 • dolnośląska - 1
 • kujawsko-pomorska - 3
 • łódzka – 1
 • lubelska -1
 • lubuska - 1
 • małopolska - 1
 • mazowiecka - 7
 • opolska - 2
 • podkarpacka - 4
 • śląska - 1
 • wielkopolska - 2
 • zachodniopomorska - 2

Wykres 1. Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 roku z podziałem na izby okręgowe.

 

Wykres 2. Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2014-2018

 

W okresie sprawozdawczym do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło łącznie 26 spraw, z tego 24 sprawy zostały rozpatrzone, a dwie sprawy są w przygotowaniu. KSD wydał następujące rozstrzygnięcia dla 24 spraw w roku 2018:

 • utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję/postanowienie - 4 sprawy,
 • uchylił zaskarżoną decyzję/postanowienie i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji - 5 spraw,
 • uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przed organem I instancji - 2 sprawy,
 • uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i umorzył postępowanie - 1  sprawa,
 • zwrócił wniosek do KROZ celem przekazania sprawy wg właściwości - 5 spraw,
 • zwrócił wniosek do KROZ celem uzupełnienia wniosku - 3 sprawy (w toku),
 • przekazał wniosek OROZ do rozpatrzenia przez właściwy OSD - 1 sprawa,
 • stwierdził niedopuszczalność odwołania/zażalenia - 2 sprawy,
 • pozostawił zażalenie bez rozpoznania  - 1 sprawa.

Sprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB - analiza merytoryczna

Najczęściej występujące zarzuty w zakresie spraw z odpowiedzialności zawodowej to:

 1. niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 2. wykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenie prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym;
 3. przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych;
 4. błędy wynikające z nieznajomości ustawy Prawo budowlane i obowiązków nałożonych na uczestników procesu budowlanego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 5. nieznajomość warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 6. błędy zamierzone popełnione w celu wprowadzenia w błąd administracji budowlanej oraz urzędów nadzoru budowlanego;
 7. nierzetelne wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

 

Najczęściej występujące zarzuty w zakresie spraw z odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej, w tym głównie próby oszustwa i wyłudzenia wynagrodzenia za niewykonaną pracę oraz brak rzetelności w opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z  późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

  Z kolei w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie KSD prowadzi postępowania na podstawie:
 • Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. nr 194 poz. 1635),
 • Kodeksu postępowania karnego.

  Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego. To wielkie wyróżnienie, ale jeszcze większa odpowiedzialność.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 

Zobacz też: Praca w budownictwie - raport specjalny

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube