Baza Danych Odpadowych. Co to jest BDO?

21.01.2020

Od 1 stycznia 2020 r. firmy zajmujące się gospodarką odpadową muszą zarejestrować się w  Bazie Danych Odpadowych. Jak działa BDO?

BDO – Baza Danych Odpadowych to system informatyczny stworzony na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Bazę przygotował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.
 


Fot. stock.adobe / Image'in
 

Link do Bazy Danych Odpadowych: https://bdo.mos.gov.pl

BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi z zakresu gospodarowania odpadami, które dotyczą:

  • powstałych odpadów z wprowadzanych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów;
  • osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów;
  • rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów;
  • składowisk odpadów;
  • rodzajów instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejest BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje odpowiedni  marszałek województwa z urzędu lub na wniosek nadając podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl.

W sytuacji, gdy podmiot rozpocznie działalność w nowym miejscu lub stwierdzi brak danych w systemie, ma możliwość ich samodzielnego dodania z poziomu konta użytkownika głównego. Podmiot, dodając nowe miejsce prowadzenia działalności, automatycznie uzyskuje możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu. Należy jednak pamiętać, że po dodaniu nowego miejsca, podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.

W pierwszych tygodniach uruchomienia nowych funkcjonalności systemu BDO zarejestrowało się w nim 200 000 podmiotów. To oznacza, że w ostatnich miesiącach grudnia 2019 r. do rejestru BDO trafiło około 30 000 przedsiębiorstw. W styczniu 2020 r. w systemie odnotowano 114 779 użytkowników głównych do których przypisane jest 56 637 podmiotów oraz 35 978 użytkowników. W systemie BDO w ciągu doby wystawianych jest około 32 000 kart przekazania odpadów (KPO) oraz blisko 20 000 kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

Kogo nie dotyczy ewidencjonowanie odpadów?
 

1. wytwórców:

  • odpadów komunalnych;
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów);
  • będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha;

2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
 

3. podmiotów, prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów tj.   zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów, w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
 

4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych na podstawie rozporządzenia ministra
    klimatu opublikowanego w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2531).

Rozporządzenie poszerzyło grupę podmiotów, które nie mają obowiązku wpisywania się do rejestru, a więc i prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości. Zmiana dotyczy przede wszystkim właścicieli małych punktów handlowych i wytwarzanych przez nich odpadów opakowaniowych do ilości określonej w rozporządzeniu. Również przeterminowana lub nieprzydatna do spożycia żywność nie musi podlegać ewidencji. Także świetlówki i baterie, które powstają w ramach zwykłej eksploatacji w biurach, sklepach czy punktach użyteczności publicznej nie podlegają wpisowi do bazy. To samo dotyczy niewielkich, określonych w rozporządzeniu ilości odpadów budowlanych powstających w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach.

Polecamy też:

Źródło: www.bdo.mos.gov.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in