Aushub für das Fundament

06.04.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Ich würde gerne wissen, wie und wann man den Aushub fürs Fundament eines Hauses ausführen soll.
– Die Aushubarbeiten sollen in der Zeit von April bis Oktober geplant werden. Vor den Arbeiten muss der Umriss des Gebäudes markiert werden. Bei der Planung des Aushubs soll die Art des Bodens auf dem Grundstück und die erforderliche Tiefe des Gebäudefundaments berücksichtigt werden. Je nach Gelände sollte das Fundament in der Regel von 0,8 bis 1,4 m tief sein. Vor Beginn des Grabens lohnt es sich, geologische Untersuchungen durchzuführen, die den Grundwasserspiegel und andere Geländefaktoren bestimmen. Der Aushub kann mit einem Bagger, Bagerlader, Bagger-Bulldozer oder manuell mit einer Schaufel erfolgen. Der Einsatz von Maschinen ist jedoch viel schneller und außerdem, die Erde von dem Aushub kann auf Kipper geladen und von der Baustelle abtransportiert werden.
– Welches Fundament ist richtig?
– Das Projekt des Fundaments soll den Bodenverhältnissen des Baugrundstücks angepasst werden. Das Fundament ist das wichtigste Konstruktionselement des Gebäudes, obwohl es unsichtbar ist, muss es solide und langlebig sein. Auf ihm ruhen alle Konstruktionsbelastungen und auch die Gebäudeausstattung. Das Fundament gewährleistet die Stabilität und Festigkeit der Wände, verhindert Risse und ungleichmäßige Setzungen. Richtig konstruiert und vor allem sorgfältig verarbeitet, überträgt alle Lasten gleichmäßig und schützt das Haus zusätzlich vor den zerstörerischen Auswirkungen widriger Witterungsbedingungen wie Wind, Regen oder Schnee.

– Was sind die häufigsten Arten von Fundamenten?
– Am häufigsten werden Fundamentplatten verwendet, die sich perfekt für instabile Böden eignen. Sie können auch als Boden des Erdgeschosses dienen, deshalb sie in Häusern ohne Keller verwendet werden. Das Streifenfundament ist das mit Abstand am häufigsten gewählte Art von Fundamenten. Es ist ideal für jedes Einfamilienhaus, da es sich um die einfachste monolithische Konstruktion handelt, die zwischen Grundmauer und Grundoberfläche angeordnet ist. Pfahlgründungen eignen sich für Böden mit hoher Mobilität.
– Welche Materialien sollte man bei der Fundamentierung verwenden?
– Es ist sehr wichtig, die richtigen, hochwertigen Materialien zu wählen, die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den ausgeführten Fundamenten gewährleisten. Zu den wichtigsten zählen Beton- und Stahlbetonmischungen mit Zusatz von Anreicherungsstoffen, die die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit und die Einwirkung aggressive Chemikalien und natürlich im Boden vorkommender biologischer Prozesse erhöhen.
– Muss das Fundament isoliert werden?
– Ja, denn die Errichtung des Fundament ist nur ein Teilerfolg. Dennoch muss es vor den zerstörerischen Einflüssen von Feuchtigkeit, Wasser und Abkühlung geschützt werden.
– Welche Materialien eignen sich für die Fundamentisolierung?
– Gängige Isolierungen sind: schweißbare Pappe, Asphaltbindemittel, Polymer-Bitumen-Masse, modifizierter Asphalt, selbstklebende Bitumenbahnen, Abdichtungsfolie und abdichtender Mikromörtel.
– Danke für die Auskunft.

 

Sprawdź inne lekcje języka niemieckiego >>>

 

Rys. Marek Lenc

Wykop pod fundament

– Chciałbym się dowiedzieć, jak i kiedy należy wykonać wykop pod fundament domu.

– Prace wykopowe trzeba planować na okres od kwietnia do października. Muszą być one poprzedzone wytyczeniem obrysu budynku. Planując kopanie fundamentu, należy wziąć pod uwagę rodzaj gruntu na działce oraz wymaganą głębokość posadowienia budynku. W zależności od terenu fundament powinien mieć najczęściej głębokość od 0,8 do 1,4 m. Przed przystąpieniem do kopania warto wykonać badania geologiczne, które ustalą poziom wód gruntowych oraz inne czynniki terenowe. Wykop można wykonać przy użyciu koparki, koparko-ładowarki, koparko-spycharki lub ręcznie, używając łopaty. Stosowanie maszyn jest jednak o wiele szybsze, a poza tym ziemia z wykopu może być ładowana na wywrotki i wywożona z placu budowy.

– Jaki fundament jest odpowiedni?

– Projekt fundamentu należy dopasować do warunków gruntowych panujących na działce. Fundament jest najważniejszym elementem konstrukcyjnym budynku – mimo że jest niewidoczny, musi być solidny i wytrzymały. Na nim opierają się wszystkie obciążenia konstrukcyjne, a także wyposażenie budynku. Fundament zapewnia stabilność i wytrzymałość ścian, zapobiega pęknięciom i nierównomiernemu osiadaniu. Prawidłowo zaprojektowany, a przede wszystkim starannie wykonany przenosi równomiernie wszystkie obciążenia i dodatkowo chroni dom przed destrukcyjnym wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych takich jak wiatr, deszcz czy śnieg.

– Jakie są najpopularniejsze typy fundamentów?

– Do najczęściej stosowanych należą płyty fundamentowe, które sprawdzają się doskonale na mało stabilnych gruntach, mogą też pełnić funkcję podłogi pierwszej kondygnacji, dlatego są wykonywane w domach bez podpiwniczenia. Ława fundamentowa to zdecydowanie najczęściej wybierany rodzaj fundamentów. Jest idealna niemal do każdego domu jednorodzinnego, ponieważ jest najprostszą do wykonania monolityczną konstrukcją umiejscowioną między ścianą fundamentową a powierzchnią gruntu. Fundamenty na palach sprawdzają się przy gruntach o wysokim poziomie ruchomości.

– Jakie materiały należy stosować przy fundamentowaniu?

– Bardzo istotny jest wybór właściwych, wysokiej jakości materiałów zapewniających trwałość i odporność wykonanym fundamentom. Do najważniejszych zaliczamy mieszanki betonowe lub żelbetonowe z dodatkiem substancji uszlachetniających, które zwiększają wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć oraz działanie agresywnych substancji chemicznych i procesów biologicznych naturalnie zachodzących w glebie.

– Czy fundament należy izolować?

– Tak, ponieważ wzniesienie fundamentu to tylko częściowy sukces. Trzeba go jeszcze zabezpieczyć przed niszczącym działaniem wilgoci, wody i wyziębieniem.

– Jakie materiały nadają się do izolacji fundamentu?

– Do powszechnie stosowanych izolacji należą: papa termozgrzewalna, lepik asfaltowy, masa polimerowo-bitumiczna, asfalt modyfikowany, samoprzylepne membrany bitumiczne, folia hydroizolacyjna i mikrozaprawa uszczelniająca.

– Dziękuję za informacje.

Słownictwo/Vokabeln

Aushub m, Baugrube f – wykop
Fundament n – fundament
Aushubsarbeiten pl – prace wykopowe
Umriss des Gebäudes m – obrys budynku
Art des Bodens f – rodzaj gruntu
Tiefe f – głębokość
geologische Untersuchung f – badanie geologiczne
Bagger m – koparka
Maschine f – maszyna
Projekt des Fundaments n – projekt fundamentu
Strukturelement n, Konstruktionselement n – element konstrukcyjny, strukturalny
Gebäudeausstattung f – wyposażenie budynku
richtig konstruiert – prawidłowo zaprojektowany
Last f – obciążenie
Art von Fundamenten f – typ fundamentów
Fundamentplatte f – płyta fundamentowa
Streifenfundament n – ława fundamentowa
Pfahlgründung f – fundament na palach
Material n – materiał
Haltbarkeit f – trwałość

Betonmischung f – mieszanka betonowa
Stahlbetonmischung f – mieszanka żelbetonowa
mechanische Beschädigungen pl – uszkodzenia mechaniczne
Feuchtigkeit f – wilgoć
Chemikalien pl – substancje chemiczne, chemikalia
Wasser n – woda
schweißbare Pappe – papa termozgrzewalna
Asphaltbindemittel n – lepik asfaltowy
modifizierter Asphalt – asfalt modyfikowany

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke

Aushub für das Fundament m – wykop pod fundament
Aushub planen pl – planować wykopy
Bodenart auf dem Grundstück f – rodzaj gruntu na działce
Tiefe des Gebäudefundaments f – głębokość fundamentu budynku
Vor Beginn des Grabens m – przed rozpoczęciem kopania
geologische Untersuchungen durchführen pl – wykonać badania geologiczne
den Grundwasserspiegel bestimmen – ustalić poziom wód gruntowych

den Bodenverhältnissen anpasen – dopasować do warunków gruntowych
die Stabilität und die Festigkeit der Wände gewährleisten – zapewniać stabilność i wytrzymałość ścian
Wahl der richtigen Materialien f – wybór właściwych materiałów
Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gewährleisten – zapewniać trwałość i odporność
Zusatz von Anreicherungsstoffen m – dodatek substancji uszlachetniających
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen f – wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit f – wytrzymałość na wilgoć
Einwirkung aggressive Chemikalien f – działanie agresywnych substancji chemicznych
Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit m – ochrona fundamentu przed wilgocią
zerstörerische Wirkung von Wasser und Feuchtigkeit f – niszczące działanie wody i wilgoci
vor dem zerstörerischen Einfluss schützen – ochronić przed niszczącym działaniem
Materialien, die sich für die Fundamentdämmung (Fundamentisolierung) eignen – materiały nadające się do izolacji fundamentu
Polymer-Bitumen-Masse verwenden f – stosować masę polimerowo-bitumiczną
schweißbare Pappe zum Abdichten verwenden f – stosować papę termozgrzewalną do uszczelniania.

 

Przygotowała Irene Kroll

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in